Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2009-03-62
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Vận dụng một số phương pháp tích cực trong dạy học môn địa lý kinh tế - xã hội thế giới theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học đại học
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2009
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Hoàng Thị Diệu Huyền - Chủ nhiệm
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)