Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2011-DDN03-26
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Xây dựng hệ thống câu hỏi cho các học phần về lí luận dạy học địa lí, Giáo dục dân số và môi trường, Địa lý kinh tế - xã hội thế giới, Quan hệ kinh tế quốc tế
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2011
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Hoàng Thị Diệu Huyền - Chủ nhiệm
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)