Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2011
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Ngân hàng tự luận các học phần Lịch sử thế giới
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2011
  • Xếp loại: Khá
Thành viên thực hiện: 1. Dương Thị Tuyết - Chủ nhiệm
2. Lê Thị Mai - Member
3. Nguyễn Văn Sang - Member
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)