Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Trạch - Quảng Bình
Quê quán: Nam Lý - Đồng Hới - Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Sư phạm, Đại học Huế - Việt Nam, Năm: 2007
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2011)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: khoa Sinh - Môi trường, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: enbien8502@yahoo.com; nguyenthihaiyen.smt@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-hai-yen (?)

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2003 đến Năm 2007: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư pham Sinh học; Chuyên ngành - Tại Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2007 đến Năm 2009: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Giáo dục học; Chuyên ngành - Lý luận dạy học Sinh học Tại Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 10-01-2010 đến 10-01-2011: - Là cán bộ tập sự tại khoa Sinh – Môi trường với công tác trợ giảng và bồi dưỡng chuyên môn chuyên ngành lý luận dạy học
Từ 11-01-2011 đến nay: - Là giảng viên chuyên ngành lý luận dạy học tại khoa Sinh – Môi trường, các học phần giảng dạy bao gồm: lý luận dạy học sinh học, Đo lường và đánh giá trong giáo dục, phương pháp dạy học Sinh học 1. 

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng các chủ đề tích hợp Sinh học, Vật lý, Hóa học trong môn Khoa học tự nhiên – THCS
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Hải Yến , Mã số: T 2014 – 03 - 38
[2] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng các chủ đề tích hợp Sinh học, Vật lý, Hóa học trong môn Khoa học tự nhiên – THCS
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Thị Hải Yến , Mã số: T 2014 – 03 - 38
[3] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng bài hướng dẫn thực hành môn Di truyền học đại cương bằng phương pháp hiện thực ảo
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hải Yến , Mã số: T2012-03-08
[4] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng video hướng dẫn một số kỹ năng thao tác cơ bản và an toàn trong các phòng thí nghiệm sinh học, trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Kiều Thị Kính , Thành viên: Nguyễn Thị Hải Yến ,Trần Ngọc Sơn , Mã số: T2012-03-03
[5] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ việc dạy và học thí nghiệm thực hành môn Sinh học – Trung học phổ thông.
Chủ nhiệm: Trương Thị Thanh Mai , Thành viên: Nguyễn Thị Hải Yến ,Đỗ Thị Trường , Mã số: Đ2012-03-24
[6] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng bài giảng thực hành môn Sinh lý thực vật bằng phương pháp hiện thực ảo
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hải Yến , Thành viên: Đỗ Thị Trường , Mã số: T2011-ĐN03-07

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Đề xuất một số biện pháp và công cụ để áp dụng đánh giá quá trình trong dạy học Sinh học ở trường THCS
Đề xuất một số biện pháp và công cụ để áp dụng đánh giá quá trình trong dạy học Sinh học ở trường THCS

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí: KY hội nghị quốc gia Nghiên cứu và Giảng dạy Sinh học lần IV Số: 4 Trang: 969-978 Năm: 2020
[2] Bài báo: Utilizing summative test for improving the quality of teaching and learning – a direction of applying formative assessment in high school, Vietnam Journal of Education
Utilizing summative test for improving the quality of teaching and learning – a direction of applying formative assessment in high school, Vietnam Journal of Education

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 7 Trang: 52-56 Năm: 2019
[3] Bài báo: Vai trò của đánh giá quá trình trong dạy học theo tiếp cận năng lực
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị về Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học toàn quốc Số: Trang: 230-236 Năm: 2018
[4] Bài báo: ÁP DỤNG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ RUBRIC ĐỂ THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN
APPLYING RUBRIC TO PROMOTE STUDENT LEARNING

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến Tạp chí: Kỉ yếu hội thảo Khoa học toàn quốc Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm năm 2015 Số: Trang: Năm: 2015
[5] Bài báo: Xây dựng bộ tư liệu hỗ trợ day hoc thực hành môn Sinh học Trung học phổ thông.
BUILDING MULTIMEDIA MATERIALS SUPPORTING PRACTICAL LECTURES IN BIOLOGY AT HIGH SCHOOL LEVEL

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến, Trương Thị Thanh Mai Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng Số: 12 Trang: 126-130 Năm: 2015
[6] Bài báo: PHÂN TÍCH ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN SINH HỌC LỚP 6 BẰNG PHẦN MỀM VITESTA
ANALYZING A SIXTH GRADE BIOLOGY OBJECTVE TEST BY VITESTA SOFTWARE

Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến, Trương Thị Thanh Mai Tạp chí: Số: 350 Trang: 45-47 Năm: 2015
[7] Bài báo: Tiếp cận sư phạm tương tác- một hướng giải pháp nâng cao chất lượng dạy học.
Tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến, Trương Thị Thanh Mai Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2012
Quốc tế