Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Văn Dũng
Ngày sinh: 1979
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quê quán: Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Sư phạm Toán, Tại: Đại học Vinh - Việt Nam, Năm: 2001
Đơn vị công tác: Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng bộ môn Toán ứng dụng
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu: Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Chuyên ngành giảng dạy: Thống kê; Xác suất
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán Trường ĐHSP ĐNDN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: lvdung@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~lvdung

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1997 đến Năm 2001: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm Toán; Chuyên ngành - Sư phạm Toán Tại Đại học Vinh, Việt Nam
Từ Năm 2005 đến Năm 2007: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Lý thuyết xác suất và thống kê toán; Chuyên ngành - Tại Đại học Vinh, Việt Nam
Từ Năm 2008 đến Năm 2012: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Chuyên ngành - Tại Đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2001 đến nay: - Giảng dạy tại Trường THPT Hà Huy Tập, Hà Tĩnh
Từ 01-01-2010 đến nay: - Giảng dạy tại Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng.

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TOÁN THỐNG KÊ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Văn Dũng , Mã số: B2018-ĐN03-27
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TOÁN THỐNG KÊ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Văn Dũng , Mã số: B2018-ĐN03-27
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TOÁN THỐNG KÊ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Văn Dũng , Mã số: B2018-ĐN03-27
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC DẠY HỌC TOÁN THỐNG KÊ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM TOÁN
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Văn Dũng , Mã số: B2018-ĐN03-27
[5] Cấp cơ sở (Trường): Định lý giới hạn trung tâm trong nghiên cứu
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Văn Dũng , Mã số: T2017-03-07
[6] Cấp cơ sở (Trường): Định lý giới hạn trung tâm và ứng dụng trong thống kê, nghiên cứu và giảng dạy
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hải Yến (Toán) , Thành viên: Lê Văn Dũng , Mã số: T2017-TĐ-03-07
[7] Cấp cơ sở (Trường): Định lí giới hạn trung tâm và ứng dụng trong thống kê, nghiên cứu và giảng dạy
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Văn Dũng ,Nguyễn Ngọc Siêng , Mã số: T2017-TĐ-03-07
[8] Cấp cơ sở (Trường): Định lí giới hạn trung tâm và ứng dụng trong thống kê, nghiên cứu và giảng dạy
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Văn Dũng ,Nguyễn Ngọc Siêng , Mã số: T2017-TĐ-03-07
[9] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Định lí giới hạn trung tâm theo trung bình và ứng dụng
Chủ nhiệm: Lê Văn Dũng , Mã số: B2016.ĐNA.26
[10] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Xác suất thống kê phụ vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lê Văn Dũng , Mã số: Đ2013-03-48-BS
[11] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu hội tụ đầy đủ đối với mảng các biến ngẫu nhiên
Chủ nhiệm: Lê Văn Dũng , Thành viên: Tôn Thất Tú , Mã số: Đ2012-03-18
[12] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng nghiệm đa thức của hệ dừng động học tuyến tính với các điểm kiểm tra và giới hạn lên hàm hiệu chỉnh
Chủ nhiệm: Lê Hải Trung , Thành viên: Lê Văn Dũng , Mã số: Đ2012-03-30
[13] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Ứng dụng phần mềm Mathematica cho bài toán truyền nhiệt
Chủ nhiệm: Lê Hải Trung , Thành viên: Lê Văn Dũng , Mã số: Đ2011-03-07
[14] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu luật mạnh số lớn đối với dãy biến ngẫu nhiên nhiều chỉ số
Chủ nhiệm: Lê Văn Dũng , Thành viên: Tôn Thất Tú , Mã số: Đ2011-03-06
[15] Cấp cơ sở (Trường): Một số dạng luật số lớn cho dãy biến ngẫu nhiên nhiều chỉ số nhận giá trị trong không gian Banach
Chủ nhiệm: Lê Văn Dũng , Mã số: T2010-03-01
[16] Cấp cơ sở (Trường): Định lí giới hạn trung tâm và ứng dụng trong thống kê, nghiên cứu và giảng dạy
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Văn Dũng , Mã số: T2017-TĐ-03-07

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Về tốc độ hội tụ trong một số định lí giới hạn trung tâm theo trung bình
ON THE RATE OF CONVERGENCE IN SOME MEAN MARTINGALE CENTRAL LIMIT THEOREMS

Tác giả: Lê Văn Dũng, Tôn Thất Tú Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 36(05).2019 Trang: 15 Năm: 2019
[2] Bài báo: Weak laws of large numbers for weighted coordinatewise pairwise NQD random vectors in Hilbert spaces
Weak laws of large numbers for weighted coordinatewise pairwise NQD random vectors in Hilbert spaces

Tác giả: Lê Văn Dũng Tạp chí: Journal of the Korean Mathematical Society Số: 56 Trang: 457-473 Năm: 2019
[3] Bài báo: On the almost sure convergence for sums of negatively superadditive dependent random vectors in Hilbert spaces and its application,
On the almost sure convergence for sums of negatively superadditive dependent random vectors in Hilbert spaces and its application,

Tác giả: Lê Văn Dũng Tạp chí: Communications in Statistics - Theory and Methods Số: Trang: 1-17 Năm: 2019
[4] Bài báo: LUẬT SỐ LỚN ĐỐI VỚI TỔNG NGẪU NHIÊN CÓ TRỌNG SỐ CÁC BIẾN NGẪU NHIÊN ĐỘC LẬP ĐÔI MỘT CÓ MÔ MEN CẤP r VÔ HẠN
WEAK LAWS OF LARGE NUMBERS FOR RANDOM WEIGHTED SUM OF PAIRWISE INDEPENDENT RANDOM VARIABLES WITH INFINITE r-th MOMENTS

Tác giả: Lê Văn Dũng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 30(04).2018 Trang: 1 Năm: 2018
[5] Bài báo: Luật mạnh số lớn đối với tổng ngẫu nhiên có trọng số các biến ngẫu nhiên độc lập đôi một có mô men cấp r vô hạn
Luật mạnh số lớn đối với tổng ngẫu nhiên có trọng số các biến ngẫu nhiên độc lập đôi một có mô men cấp r vô hạn

Tác giả: Lê Văn Dũng Tạp chí: TC Khoa học - Trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2018
[6] Bài báo: On convergence of moving average series of martingale differences fields taking values inBanach spaces
On convergence of moving average series of martingale differences fields taking values inBanach spaces

Tác giả: Lê Văn Dũng Tạp chí:  Communication in Statistics- Theory and Methods Số: Trang: 1-14 Năm: 2017
[7] Bài báo: LUẬT MẠNH SỐ LỚN ĐỐI VỚI DÃY BIẾN NGẪU NHIÊN ĐỘC LẬP CÓ KÌ VỌNG VÔ HẠN
Strong laws of large numbers for sequences of independent random variables with infinite mean

Tác giả: Lê Văn Dũng, Nguyễn Thị Hải Yến (Toán) Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 1 Năm: 2017
[8] Bài báo: SỬ DỤNG PHÂN TÍCH NHÂN TỐ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH
Using factor analysis in researching factors affecting students’ academic results

Tác giả: Lê Văn Dũng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 8 Năm: 2016
[9] Bài báo: XẤP XỈ PHÂN PHỐI CHUẨN ĐỐI VỚI DÃY HIỆU UNORDERED MARTINGALE
Normal approximation for unordered martingale difference sequences

Tác giả: Lê Văn Dũng, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 14(01) - 2015 Trang: 1 Năm: 2015
[10] Bài báo: Về định lý giới hạn trung tâm theo trung bình đối với dãy hiệu martingale
Tác giả: Lê Văn Dũng, Tôn Thất Tú, Lê Thị Thúy Quỳnh Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 9(82).2014 Trang: 91-97 Năm: 2014
[11] Bài báo: L1 bounds for some martingale central limit theorems
L1 bounds for some martingale central limit theorems

Tác giả: Lê Văn Dũng, Tạ Công Sơn, Nguyễn Duy Tiến Tạp chí: KY HTKH Toán học toàn quốc Số: Trang: Năm: 2014
[12] Bài báo: Complete convergence in mean for double arrays of random variables with values in Banach spaces
Complete convergence in mean for double arrays of random variables with values in Banach spaces

Tác giả: Lê Văn Dũng, Tạ Công Sơn, Đặng Hùng Thắng Tạp chí: Applications of Mathematics (ISI) Số: 59 Trang: 177-190 Năm: 2014
[13] Bài báo: Định lí hội tụ theo trung bình đối với mảng các biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach
The average convergence theorem for array of random variables in Banach space

Tác giả: Tôn Thất Tú, Lê Văn Dũng Tạp chí: Tạp chí KH&GD ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng Số: Trang: 8--14 Năm: 2012
[14] Bài báo: Định lí hội tụ theo trung bình đối với mảng nhiều chiều các đại lượng ngẫu nhiên
Mean convergence theorems for multidimensional arrays of random varyables

Tác giả: Tôn Thất Tú, Lê Văn Dũng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 21-26 Năm: 2011
[15] Bài báo: Về bài toán truyền nhiệt trong môi trường Mathematica
About the heat equation in the Mathematica environment

Tác giả: Lê Văn Dũng, Lê Hải Trung, Huỳnh Thị Thuý Phượng Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Số: 6[47], Quy?n 1 Trang: 1112-120 Năm: 2011
[16] Bài báo: Mean convergence theorems for double arrays of random elements in Banach spaces.
Mean convergence theorems for double arrays of random elements in Banach spaces

Tác giả: Lê Văn Dũng Tạp chí: Journal of Science-Vinh University Số: 2007(4A) Trang: 15-24 Năm: 2007
Quốc tế
[1] Bài báo: Luật yếu số lớn cho dãy các biến ngẫu nhiên có moment cấp r vô hạn
Weak Laws of Large Numbers for Sequences of RandomVariables with Infinite rth Moments

Tác giả: Lê Văn Dũng, Tạ Công Sơn, Nguyễn Thị Hải Yến (Toán) Tạp chí: Acta Mathematica Hungarica Số: 156 (2), 408–423 Trang: 408-423 Năm: 2018
[2] Bài báo: Hội tụ đầy đủ theo trung bình của mảng biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach
Complete convergence in mean for double arrays of random variables with values in Banach spaces

Tác giả: Lê Văn Dũng, Tạ Công Sơn, Đặng Hùng Thắng Tạp chí: Applications of Mathematics (ISI) Số: 59 Trang: 177-190 Năm: 2014
[3] Bài báo: Hội tụ đầy đủ theo trung bình của mảng biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach
Complete convergence in mean for double arrays of random variables with values in Banach spaces

Tác giả: Lê Văn Dũng, Tạ Công Sơn, Đặng Hùng Thắng Tạp chí: Applications of Mathematics (ISI) Số: 59 Trang: 177-190 Năm: 2014
[4] Bài báo: L1 bounds for some martingale central limit theorems
Giới hạn L1 đối với một số định lí giới hạn trung tâm martingale

Tác giả: Lê Văn Dũng, Tạ Công Sơn, Nguyễn Duy Tiến Tạp chí: Lithuanian Mathematical Journal (ISI) Số: 54 Trang: 48-60 Năm: 2014
[5] Bài báo: Tốc độ hội tụ của tổng trung bình trượt của trường các hiệu martingale trong không gian Banach
Rate of complete convergence for maximums of moving average sums of martingale difference fields in Banach spaces

Tác giả: Đặng Hùng Thắng, Lê Văn Dũng, Tạ Công Sơn Tạp chí: Statistics and Probability Letters (ISI) Số: Trang: 1978-1985 Năm: 2012
[6] Bài báo: Hội tụ đầy đủ theo trung bình của mảng biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach
Complete convergence in mean for double arrays of random variables with values in Banach spaces

Tác giả: Lê Văn Dũng, Đặng Hùng Thắng, Tạ Công Sơn Tạp chí: Applications of Mathematics (ISI) Số: ? Trang: ??-?? Năm: 2012
[7] Bài báo: Hội tụ của chuỗi kép các phần tử ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach
Convergence of double random series of random elements in Banach spaces

Tác giả: Lê Văn Dũng, Nguyễn Duy Tiến Tạp chí: Journal of the Korean Mathematical Society (ISI) Số: Trang: 1053-1064 Năm: 2012
[8] Bài báo: Hội tụ đầy đủ theo trung bình của mảng biến ngẫu nhiên nhận giá trị trong không gian Banach
Complete convergence in mean for double arrays of random variables with values in Banach spaces

Tác giả: Lê Văn Dũng, Tạ Công Sơn, Đặng Hùng Thắng Tạp chí: Applications of Mathematics (ISI) Số: Trang: Năm: 2012
[9] Bài báo: Mean convergence theorems and weak laws of large numbers for double arrays of random elements in Banach spaces
Mean convergence theorems and weak laws of large numbers for double arrays of random elements in Banach spaces

Tác giả: Nguyễn Duy Tiến, Lê Văn Dũng Tạp chí: Bull.Math. Korean (ISI) Số: 2010 (47) Trang: 467 - 482 Năm: 2010
[10] Bài báo: Weak laws of large numbers for double arrays of random elements in Banach spaces
Weak laws of large numbers for double arrays of random elements in Banach spaces

Tác giả: Lê Văn Dũng Tạp chí: Acta Mathematica Vietnamica Số: Vol35.No3 Trang: 387-398 Năm: 2010
[11] Bài báo: Strong laws of large numbers for random fields in martingale type p Banach spaces
Strong laws of large numbers for random fields in martingale type p Banach spaces

Tác giả: Lê Văn Dũng, Nguyễn Duy Tiến Tạp chí: Statistics and Probability letters (ISI) Số: Trang: 756-763 Năm: 2010
[12] Bài báo: Marcinkiewwcz-type law of large numbers for double arrays of random elements in Banach spaces
Marcinkiewwcz-type law of large numbers for double arrays of random elements in Banach spaces

Tác giả: Lê Văn Dũng, Volodin A.I., Cộng sự, Nguyễn Duy Tiến Tạp chí: Lobachevskii Journal of Mathematics Số: Vol. 30 (4) Trang: 337-346 Năm: 2009
[13] Bài báo: Mean Convergence Theorems and Weak Law of Large Numbers with or without Random Indices for Double Arrays of Random Elements in Banach Spaces
Mean Convergence Theorems and Weak Law of Large Numbers with or without Random Indices for Double Arrays of Random Elements in Banach Spaces

Tác giả: Nguyễn Duy Tiến, Lê Văn Dũng Tạp chí: Journal of Probability and Statistical Science Số: Accepted Trang: Năm: 2009

Sách - giáo trình
[1] Giáo trình xác suất thống kê - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thôngĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2010 - 2111, Ngày 01-01-1900.
[2] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2011 - 2012, Ngày 01-01-1900.
[3] Chiến sỹ thi đua - Chiến sỹ thi đua cơ sở - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2012 - 2013, Ngày 01-01-1900.
[4] Chiến sỹ thi đua - Chiến sỹ thi đua cấp Bộ - Bộ ; Năm: 2012 - 2013, Ngày 01-01-1900.