Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Hải Trung
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2009)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: P411 Khu Chung Cư Hoà Thuận, hải Châu, Tp. Đà Năng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: trungybvnvr@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-hai-trung

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiệm hiển của phương trình tích phân kỳ dị với nhân suy biến và phép quay
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Hải Trung ,Nguyễn Thị Thùy Dương , Mã số: Đ2015-03-80
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiệm hiển của phương trình tích phân kỳ dị với nhân suy biến và phép quay
Chủ nhiệm: , Thành viên: Lê Hải Trung ,Nguyễn Thị Thùy Dương , Mã số: Đ2015
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiệm hiển của phương trình tích phân kỳ dị với nhân suy biến và phép quay
Chủ nhiệm: Phan Đức Tuấn , Thành viên: Nguyễn Thị Thùy Dương ,Lê Hải Trung , Mã số: Đ2015-03-80
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiệm đa thức của hệ dừng động học tuyến tính với các điều kiện bổ sung lên hàm điều khiển và hàm trạng thái.
Chủ nhiệm: Lê Hải Trung , Mã số: Đ2014-03-67
[5] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng nghiệm đa thức của hệ dừng động học tuyến tính với các điểm kiểm tra và giới hạn lên hàm hiệu chỉnh
Chủ nhiệm: Lê Hải Trung , Thành viên: Lê Văn Dũng , Mã số: Đ2012-03-30
[6] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Ứng dụng phần mềm Mathematica cho bài toán truyền nhiệt
Chủ nhiệm: Lê Hải Trung , Thành viên: Lê Văn Dũng , Mã số: Đ2011-03-07

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ỨNG DỤNG TÍNH CHẤT SAI PHÂN ĐỂ TÍNH TỔNG CỦA DÃY TRUY HỒI TUYẾN TÍNH
APPLYING PROPERTIES OF DIFFERENCES TO FIND THE SUM OF LINEAR RECURRENCE SEQUENCES

Tác giả: Lê Hải Trung Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 30(04).2018 Trang: 34 Năm: 2018
[2] Bài báo: Ứng dụng tính chất sai phân để tính tổng của dãy truy hồi tuyến tính
Applying properties of differences to find the sum of linear recurrence sequences

Tác giả: Lê Hải Trung Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 30(04).2018 Trang: 34-38 Năm: 2018
[3] Bài báo: TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC ĐA THỨC CỦA HỆ MÔ TẢ
POLYNOMIAL CONTROLLABILITY OF DESCRIPTOR SYSTEMS

Tác giả: Lê Hải Trung Tạp chí: tạp chi khoa hoc trường đại học sư phạm hà nội Số: 55 Trang: Năm: 2018
[4] Bài báo: NGHIỆM ĐA THỨC CỦA HỆ MÔ TẢ
POLYNOMIAL SOLUTION OF DESCRIPTOR SYSTEM

Tác giả: Lê Hải Trung Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2018
[5] Bài báo: KHẢO SÁT TÍNH ĐIỀU KHIỂN ĐƯỢC CỦA HỆ DỪNG TUYẾN TÍNH KHÔNG THEO CHUẨN R. E. KALMAN
An investigation into controllability of the linear stationary system that does not conform to Kalman’s criterion

Tác giả: Lê Hải Trung Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 12 Năm: 2017
[6] Bài báo: Khảo sát tính điều khiển được của hệ dừng tuyến tính Không theo chuẩn r. E. Kalman
Reseachr controllability not by criterion R. E. Kalman’s of linear stationary system

Tác giả: Lê Hải Trung Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2017
[7] Bài báo: Về chuyển động của chất điểm dưới tác động của hàm điều khiển đa thức
About the motion object’s under the influence of controllibility function - polynomial

Tác giả: Lê Hải Trung Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: Trang: Năm: 2017
[8] Bài báo: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM MATHEMATICA CHO PHƯƠNG PHÁP NEWTON TÌM NGHIỆM GẦN ĐÚNG CỦA PHƯƠNG TRÌNH
Applying the software Mathematica in Newton’s method to find approximate solutions of equations

Tác giả: Lê Hải Trung Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17B(04) - 2015 Trang: 25 Năm: 2015
[9] Bài báo: Kiểm soát các chuyển động của đối tượng với điều kiện tồn tại các điểm kiểm tra
The control of the object's motion with the existense of control points

Tác giả: Lê Hải Trung, Раецкая Е.В., Зубова С.П. Tạp chí: Các hướng nghiên cứu khoa học cấp thiết của thế kỉ 21: Lí thuyết và thực hành Số: Trang: Năm: 2014
[10] Bài báo: Về nghiệm đa thức của hệ điều khiển
ABOUT THE POLYNOMIALS SOLUTIONS OF CONTROL SYSTEMS

Tác giả: Lê Hải Trung Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 12(85)2014 Trang: 81-84 Năm: 2014
[11] Bài báo: Về hàm trạng thái đa thức cho hệ dừng động học tuyến tính
About polynomial status function for linear stationary dinamical system

Tác giả: Lê Hải Trung Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 11[60] Trang: 53 - 57 Năm: 2012
[12] Bài báo: Về hàm điều khiển đa thức của bài toán chuyển động
On the polynomial controllability function of the problem movement

Tác giả: Lê Hải Trung, Phan Thị Tố Loan Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Số: 7(56) Trang: 81-84 Năm: 2012
[13] Bài báo: Ứng dụng phần mềm Mathematica cho lời giải của bài toán truyền nhiệt trong không gian hai chiều
Application Mathematica software to the solution of heat transfer in two-dimesion space

Tác giả: Lê Hải Trung, Huỳnh Thị Thuý Phượng, Nguyễn Văn Hiệu Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Số: 6[47], Quy?n 2 Trang: 133-139 Năm: 2011
[14] Bài báo: Về nghiệm đa thức của bài toán điều khiển trong điều kiện có k điểm kiểm tra
ON POLYNOMIAL SOLUTION FOR CONTROL PROBLEM ON CONDITION OF K CHECKPOINTS

Tác giả: Lê Hải Trung, Đặng Hữu Hiền Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Số: 45, Quy?n 1 Trang: 133-139 Năm: 2011
[15] Bài báo: Về bài toán truyền nhiệt trong môi trường Mathematica
About the heat equation in the Mathematica environment

Tác giả: Lê Văn Dũng, Lê Hải Trung, Huỳnh Thị Thuý Phượng Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Số: 6[47], Quy?n 1 Trang: 1112-120 Năm: 2011
[16] Bài báo: Về nghiệm đa thức của bài toán điều khiển trong điều kiện có điểm kiểm tra
Tác giả: Lê Hải Trung, Đặng Hữu Hiền Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5[40] Trang: 178-183 Năm: 2010
Quốc tế
[1] Bài báo: Xây dựng hàm điều khiển của hệ động lực học với điều kiện trong không gian con
The construction of control for the dynamical system, under the conditions into the subspaces.

Tác giả: Lê Hải Trung, Раецкая Е.В., Зубова С.П. Tạp chí: Các hướng nghiên cứu khoa học cấp thiết của thế kỉ 21: Lí thuyết và thực hành Số: Volume 3, issue 5, part 4. Trang: 10-12 Năm: 2015
[2] Bài báo: Construction of polynomial controls for linear stationary system with control points and additional constrains
Construction of polynomial controls for linear stationary system with control points and additional constrains

Tác giả: Zubova S. P., Lê Hải Trung Tạp chí: Automation and Remote Control Số: Volume 71, Number 5 Trang: 971-975 Năm: 2010
[3] Bài báo: Полиномиальное решение линейной стационарной системы управления при наличии контрольных точек и ограничений на управление
Полиномиальное решение линейной стационарной системы управления при наличии контрольных точек и ограничений на управление

Tác giả: Lê Hải Trung, Зубова С.П. Tạp chí: Spectral and Evolution problems Số: Vol. 18 Trang: 71 – 75 Năm: 2008
[4] Bài báo: О полиномиальных решениях линейной стационарной системы управления
О полиномиальных решениях линейной стационарной системы управления

Tác giả: Lê Hải Trung Tạp chí: Автоматика и Телемеханика Số: Trang: 41-47 Năm: 2008
[5] Bài báo: On polynomial solutions of the linear stationary control system.
On polynomial solutions of the linear stationary control system.

Tác giả: Raetskaya E.V., Zubova S.P., Lê Hải Trung Tạp chí: Automation and Remote Control Số: Volume 69, Number 11 Trang: 1852-1858 Năm: 2008
[6] Bài báo: Полиномиальное решение одной задачи управления при наличии контрольных точек
Полиномиальное решение одной задачи управления при наличии контрольных точек

Tác giả: Зубова С.П., Lê Hải Trung Tạp chí: Современные методы краевых задач Số: Trang: 94-95 Năm: 2008
[7] Bài báo: Построение полиномиального решения линейной стационарной системы с контрольными точками и дополнительными ограничениями
Построение полиномиального решения линейной стационарной системы с контрольными точками и дополнительными ограничениями

Tác giả: Lê Hải Trung Tạp chí: Системы управления и информационные технологии Số: 1.2(31) Trang: 225 – 227 Năm: 2008
[8] Bài báo: О полиномиальных решениях линейной стационарной системы с контрольными точками
О полиномиальных решениях линейной стационарной системы с контрольными точками

Tác giả: Lê Hải Trung Tạp chí: Современные проблемы прикладной математики и матиматического моделирования Số: Trang: Năm: 2007
[9] Bài báo: Об полиномиальных управлениях линейной стационарной системой с контрольной точкой
Об полиномиальных управлениях линейной стационарной системой с контрольной точкой

Tác giả: Зубова С.П., Lê Hải Trung Tạp chí: Современные проблемы механики и прикладной математики Số: Trang: 133-136 Năm: 2007
[10] Bài báo: Об управлении движением с мягкой посадкой реактивного аппарата при наличии контрольной точки
Об управлении движением с мягкой посадкой реактивного аппарата при наличии контрольной точки

Tác giả: Зубова С.П., Lê Hải Trung Tạp chí: Современные методы теории краевых задач Số: Trang: Năm: 2006

Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua - Lê Hải Trung. Chiến sĩ thi đua. - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2012.
[2] Chiến sỹ thi đua - Lê Hải Trung. Chiến sĩ thi đua - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2013.
[3] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua. Lê Hải Trung - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2014.
[4] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua. Lê Hải Trung - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2015.
[5] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua. Lê Hải Trung - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2015.
[6] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2016.
[7] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2017.
[8] Bằng khen - - Thành phố ; Năm: 2017.
Hướng dẫn Sau đại học
# Họ tên học viên - Tên đề tài Cở sở đào tạo Năm hướng dẫn Năm bảo vệ
Trình độ thạc sĩ (26)
1 Đỗ Thị Tâm

Đề tài: Bài toán truyền nhiệt và lời giải trong Mathematica

Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2016 2017
2 Đỗ Hữu Hoà

Đề tài: Phương trình sai phân tuyến tính cấp cao và ứng dụng

Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2016 2017
3 Võ Thị NiNa

Đề tài: Hệ động lực học dạng phương trình sai phân bậc nhất

Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2015 2016
4 Lê Thị Thi

Đề tài: Phương pháp Newton-Raphson và ứng dụng

Đại học Sư phạm Đà Nẵng 2015 2016
5 Mai Thị Phương Thảo

Đề tài: Phương pháp tìm nghiệm gần đúng của phương trình và ứng dụng

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2015 2015
6 Nguyễn Minh Sơn

Đề tài: Ứng dụng sai phân trong giải toán trung học phổ thông

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2015 2015
7 Nguyễn Trần Thanh Thuận

Đề tài: Phép biến đổi Furier-Laplace và ứng dụng

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2014 2015
8 Nguyễn Thị Hoài Thương

Đề tài: Đa thức nội suy và ứng dụng

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2014 2015
9 Lê Thị Hồng Nhung

Đề tài: Ứng dụng lí thuyết sai phân để giải toán trung học phổ thông

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2014 2015
10 Nguyễn Thị Thanh Thảo

Đề tài: Lí thuyết xấp xỉ đều tốt nhất và ứng dụng

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2014 2015
11 Nguyễn Thị Liên

Đề tài: Đạo hàm và ứng dụng giải toán THPT

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2014 2014
12 Phạm Thị Thơm

Đề tài: Ứng dụng phầm mềm Mathematica tìm nghiệm gần đúng của phương trình

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2014 2014
13 Nguyễn Đăng Phương Niệm

Đề tài: Tính ổn định và mặt phẳng pha của hệ Otonom

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2014 2014
14 Phan Trí Lý

Đề tài: : Định thức Wronski và ứng dụng

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2013 2014
15 Tống Thiên Long

Đề tài: Phương pháp xây dựng đồ thị trong chương trình THPT

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2013 2014
16 Nguyễn Tiến Cường

Đề tài: Phương pháp giải hệ phương trình và ứng dụng trong toán PTTH

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2013 2014
17 Phạm Thị Quý

Đề tài: Phương pháp Runge - Kutta và ứng dụng giải gần đúng phương trình vi phân thường

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2013 2012
18 Mai Thị Trang

Đề tài: Ứng dụng của phương trình sai phân trong chương trình PTTH

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2012 2013
19 Nguyễn Thị Hoài Thương

Đề tài: Ứng dụng của phép tính giới hạn trong chương trình PTTH

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2012 2013
20 Phan Thị Tố Loan

Đề tài: Nghiệm đa thức của bài toán điều khiển trong điều kiện giới hạn lên hàm hiệu chỉnh

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2012 2013
21 Trần Thị Ngân

Đề tài: Phương pháp xấp xỉ Euler trong phương trình vi phân thường

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2012 2013
22 Trần Thị Tuyết Mai

Đề tài: Phương pháp xấp xỉ Picard cho phương trình vi phân thường

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2012 2011
23 Huỳnh Thị Thúy Phượng

Đề tài: Bài toán truyền nhiệt và ứng dụng của phần mềm Mathematica cho bài toán truyền nhiệt

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2011 2012
24 Phan Thanh Phương

Đề tài: Phương pháp đa bước cho phương trình vi phân thường

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2011 2012
25 Đặng Hữu Hiền

Đề tài: Ngiệm đa thức của hệ dừng động học tuyến tính trong điều kiện có các điểm kiểm tra

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2010 2011
26 Nguyễn Thị Kim Huyền

Đề tài: Tích phân xác định và ứng dụng

Đại học Sư phạm Đà nẵng 2010 2011