Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Phạm Quý Mười
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quảng Trung-Quảng Trạch-Quảng Bình
Quê quán: Quảng Trung-Quảng Trạch-Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán -Tin học, Tại: Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2003
Đơn vị công tác: Phòng KH, SĐH & HTQT, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng phòng KH & HTQT
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Bài toán ngược và đặt không chỉnh; Bài toán tối ưu; Giải tích số; Bài toán đa kích thước; Phương pháp phần tử hữu hạn; Phương pháp phần từ hữu hạn tích tensor thưa; Phương pháp thuần nhất hóa
Chuyên ngành giảng dạy: Chuyên ngành Toán giải tích và ứng dụng
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phòng KH & HTQT, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Dà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 02363841323-115
E-mail: pqmuoi@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~phamquymuoi

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1999 đến Năm 2003: Trình độ - Đại học; Ngành - Cử nhân Sư pham Toán-Tin; Chuyên ngành - Toán -Tin học Tại Trường Đại học Sư phạm- Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2005 đến Năm 2007: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Toán; Chuyên ngành - Toán Giải tích Tại Trường Đại học khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm 2009 đến Năm 2012: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Toán; Chuyên ngành - Toán Giải tích và ứng dụng Tại University of Bremen, Germany

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2004 đến 30-09-2005: Giảng viên - Khoa Toán, Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 01-10-2005 đến 31-12-2007: Học viên cao học - Khoa Toán-Cơ-Tin học, Trường ĐHKH Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội.
Từ 01-01-2007 đến 31-12-2008: Giảng viên - Khoa Toán, Trường đại học Sư phạm- Đại học Dầ Nẵng
Từ 01-01-2009 đến 30-06-2012: Nghiên cứu sinh - Center for Industrial Mathematics, University of Bremen, Germany
Từ 01-07-2012 đến 30-04-2015: Tổ trưởng Tổ toán Giải tích - Khoa Toán, Trường Đại học Sư pham- Đại học Đà Nẵng
Từ 01-05-2014 đến 31-01-2015: Research fellow - Division of Mathematical Sciences, School of Physical & Mathematical Sciences, Nanyang Technological University
Từ 01-02-2016 đến 31-03-2017: Giảng viên- Phó CN Khoa (từ 1/4/16) - Khoa Toán, Đại học Sư phạm, ĐH Đà Nẵng
Từ 01-04-2017 đến 31-03-2018: Giảng viên - Trưởng phòng KH&HTQT - Phòng KH&HTQT, Trường ĐHSP - ĐHĐN
Từ 01-04-2018 đến nay: Giảng viên chính - Trưởng phòng KH&HTQT - Phòng KH&HTQT, Trường ĐHSP - ĐHĐN

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Bài toán ngược và phương pháp chỉnh hóa thưa
Chủ nhiệm: Phạm Quý Mười , Mã số: Đ2013-03-40
[2] Cấp Bộ: Tích chập của các toán tử tích phân dạng Fourier và ứng dụng
Chủ nhiệm: Phan Đức Tuấn , Thành viên: Trần Nhân Tâm Quyền ,Phạm Quý Mười , Mã số: B2009- ĐN03 - 35
[3] Cấp Bộ: Bài toán tối ưu không trơn: lý thuyết, một số giải thuật và ứng dụng
Chủ nhiệm: Phạm Quý Mười , Thành viên: Phan Đức Tuấn , Mã số: B2016-DNA-44-TT

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN ĐỂ SÁNG TẠO VÀ CHỨNG MINH MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ BẤT ĐẲNG THỨC
Application of tangent equations to creative and prove some inequalities

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 33(02).2019 Trang: 7 Năm: 2019
[2] Bài báo: MỘT SỐ KẾT QUẢ MỚI VỀ SỰ TỒN TẠI VÀ DUY NHẤT NGHIỆM CỦA BÀI TOÁN BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
SOME NEW RESULTS IN THE EXISTENCE AND UNIQUENESS OF THE SOLUTION TO THE VARIATIONAL INEQUALITY PROBLEM AND ITS APPLICATION

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Phan Đức Tuấn Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 31(05).2018 Trang: 1 Năm: 2018
[3] Bài báo: Chỉnh hóa thưa có ràng buộc cho bài toán ngược tuyến tính trên một tập lồi đóng
Constrained sparsity regularization for linear inverse problems on a closed convex set

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 7(128) Trang: 85-89 Năm: 2018
[4] Bài báo: Phương pháp Newton nửa trơn tìm điểm bất động của hàm không trơn một biến.
APPLYING SEMISMOOTH NEWTON METHOD TO FIND FIXED POINTS OF NONSMOOTH FUNCTIONS OF ONE VARIABLE.

Tác giả: Phan Quang Như Anh, Phạm Quý Mười, Cộng sự, Phan Đức Tuấn Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 6(127) Trang: 37-40 Năm: 2018
[5] Bài báo: MÔ HÌNH CẢI CÁCH TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN: TỪ THỰC TIỄN THẾ GIỚI ĐẾN VIỆT NAM
TEACHER EDUCATION REFORM MODELS: FROM A WORLDWIDE OVERVIEW TO VIETNAM’S REALITY

Tác giả: Phạm Quý Mười, Võ Văn Minh, Kiều Thị Kính Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 74 Năm: 2017
[6] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP NEWTON SUY RỘNG CHO PHƯƠNG TRÌNH KHÔNG LIÊN TỤC MỘT BIẾN
Generalized newton method for non-continuous one-variable equations

Tác giả: Phan Quang Như Anh, Phạm Quý Mười, Cộng sự, Cộng Sự 2, Phan Đức Tuấn Tạp chí: TC Khoa học - Trường ĐHSP - ĐHĐN (ngành: Toán, Ngôn ngữ, Giáo dục học) Số: 24(03) Trang: 19 Năm: 2017
[7] Bài báo: Một số tính chất cơ bản của đạo hàm Newton hàm một biến
Some basic properties of Newton derivative for one variable functions

Tác giả: Phạm Quý Mười, Phan Đức Tuấn, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 9(118) Trang: 94-98 Năm: 2017
[8] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG DÃY SỐ PHỤ ĐỂ GIẢI VÀ SÁNG TẠO CÁC BÀI TOÁN VỀ DÃY SỐ
Method of using secondary sequences to solve and create sequence problems

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học & Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Số: 20(03) Trang: 28 Năm: 2016
[9] Bài báo: MỘT PHƯƠNG PHÁP CHỌN ĐIỂM KHỞI ĐẦU TRONG GIẢI THUẬT ĐIỂM TRONG CHO BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
A METHOD OF CHOOSING STARTING POINT IN INTERIOR POINT ALGRITHMS FOR LINEAR PROGRAMMING

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 1(98) Trang: 112-116 Năm: 2016
[10] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP ELLIPSOID CẢI TIẾN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
MODIFIED ELLIPSOID METHOD AND ITS APPLICATION TO LINEAR PROGRAMMING PROBLEMS

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng sự Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: 9(94) Trang: Năm: 2015
[11] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP ELLIPSOID CẢI TIẾN VÀ ỨNG DỤNG GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH
Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 9(94) Trang: 99-103 Năm: 2015
[12] Bài báo: NGHIỆM SỐ CHO BÀI TOÁN XÁC ĐỊNH HỆ SỐ TÁN XẠ
Tác giả: Phạm Quý Mười Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 6(79) Trang: 35-38 Năm: 2014
[13] Bài báo: MỘT QUY TẮC CHỌN STEP-SIZE CHO VÒNG LẶP SOFT SHRINKAGE
A step-size selecting rule for soft shrinkage iteration

Tác giả: Phạm Quý Mười Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 6(67) Trang: 117-121 Năm: 2013
[14] Bài báo: ĐẠO HÀM NEWTON VÀ PHƯƠNG PHÁP NEWTON NỬA TRƠN
Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng sự Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 8(69) Trang: 157-161 Năm: 2013
[15] Bài báo: Phương pháp nhân tử hóa xác định vị trí, hình dạng vật tán xạ trong môi trường không đồng nhất Rd (D= 2, 3)
Tác giả: Phạm Quý Mười Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 27 Trang: 55-62 Năm: 2008
[16] Bài báo: Phương pháp MUSIC xác định vị trí vật tán xạ điểm trong môi trường thuần nhất, đẳng hướng Rn
Tác giả: Phạm Quý Mười Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 24 Trang: 87-92 Năm: 2008
Quốc tế
[1] Bài báo: Các bài toán ngược với nghiệm thưa không âm: Các giải thuật và ứng dụng cho bài toán khôi phục pha
Inverse Problems with Nonnegative and Sparse Solutions: Algorithms and Application to the Phase Retrieval Problem

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2018
[2] Bài báo: MÔ HÌNH CẢI CÁCH TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN: TỪ THỰC TIỄN THẾ GIỚI ĐẾN VIỆT NAM
Teacher education reform: From the worldwide practices to Vietnam

Tác giả: Kiều Thị Kính, Võ Văn Minh, Phạm Quý Mười Tạp chí: International conference on Training and retraining high school teachers, managers and pedagogical lecturers in the world; Số: Trang: Năm: 2017
[3] Bài báo: Chỉnh hóa thưa cho bài toán xác định tham số khuếch tán: tính đặt chỉnh và tốc độ hội tụ
Sparsity regularization of the diffusion coefficient identification problem: well-posedness and convergence rates

Tác giả: Phạm Quý Mười Tạp chí: Bulletin of Malaysian Mathematical Sciences Society Số: 39(3) Trang: 1145-1164 Năm: 2016
[4] Bài báo: Các phương pháp giảm Gradient cho các bài toán tối ưu không trơn trong các bài toán ngược
Descent Gradient Methods for Nonsmooth Minimization Problems in Ill-Posed Problems

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Journal of Computational and Applied Mathematics Số: 298 Trang: 105-122 Năm: 2016
[5] Bài báo: Khôi phục hệ số tính dẫn dẫn dựa trên chỉnh hóa thưa và dữ liệu đo trong bài toán chụp ảnh điện trở kháng
Reconstructing conductivity coefficients based on sparsity regularization and measured data in electrical impedance tomography

Tác giả: Phạm Quý Mười Tạp chí: Inverse Problems in Science and Engineering Số: ahead-of-print Trang: 1-22 Năm: 2015
[6] Bài báo: Phương pháp Newton và tựa Newton nửa trơn trong chỉnh hóa l^1 có trọng số
Semismooth Newton and quasi-Newton methods in weighted ℓ1-regularization

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: Journal of Inverse and Ill-Posed Problems Số: 21(5) Trang: 665-693 Năm: 2013
[7] Bài báo: Giảm Gradient cho phiếm hàm Tikhonov với ràng buộc thưa: lý thuyế và so sánh số với các stepsize khác nhau
GRADIENT DESCENT FOR TIKHONOV FUNCTIONALS WITH SPARSITY CONSTRAINTS: THEORY AND NUMERICAL COMPARISON OF STEP SIZE RULES

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Electronic Transactions on Numerical Analysis Số: 39 Trang: 437-463 Năm: 2012

Sách - giáo trình
[1] Phương pháp phần tử hữu hạn - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: NXB Thông tin & Truyền thôngHà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Khác - Thưởng công trình toán học của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2015 - 2016, Quyết định số: 3028/QĐ-BGDĐT, Ngày 26-08-2016.
[2] Bằng khen - Tác giả có bài báo khoa học được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc danh mục của Viện thông tin khoa học quốc tế - Thành phố ; Năm: 2017, Quyết định số: 6273/QĐ-UBND, Ngày 03-11-2017.
Hướng dẫn Sau đại học
# Họ tên học viên - Tên đề tài Cở sở đào tạo Năm hướng dẫn Năm bảo vệ
Trình độ thạc sĩ (9)
1 Nguyễn Đức Tới

Đề tài: Phương pháp chỉnh hóa Tikhonov cho bài toán ngược tuyến tính và ứng dụng

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2016 2017
2 Nguyễn Thị Liêu Noa

Đề tài: Giải thuật cho bài toán tối ưu không trơn trong chỉnh hóa thưa và ứng dụng

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2016 2017
3 Nguyễn Thị Quý Hiếu

Đề tài: Phương pháp chỉnh hóa bởi hàm lọc cho bài toán ngược đặt không chỉnh

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2016 2017
4 Nguyễn Hạ Vi

Đề tài: Phương pháp giải và sáng tạo các bài toán về dãy số thực

Đại học Đà Nẵng 2015 2016
5 Lê Thúy An

Đề tài: Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính và ứng dụng

Đại học Đà Nẵng 2015 2016
6 Hoàng Thị Diệu Hiền

Đề tài: Phương pháp giải và sáng tạo các bài toán tìm giới hạn của hàm số

Đại học Đà Nẵng 2015 2016
7 Phan Thị Như Quỳnh

Đề tài: PHƢƠNG PHÁP ĐIỂM TRONG ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN QUY HOẠCH TUYẾN TÍNH

Đại học Đà Nẵng 2014 2015
8 Nguyễn Thị Ái

Đề tài: PHƯƠNG PHÁP LAGRANGE CHO BÀI TOÁN CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN CHO BỞI PHƯƠNG TRÌNH

Đại học Đà Nẵng 2014 2015
9 Phạm Thị Thu Thuận

Đề tài: BÀI TOÁN CỰC TRỊ VÀ ỨNG DỤNG

Đại học Đà Nẵng 2014 2015