Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trần Thị Hồng
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Điện Bàn- Quảng nam
Quê quán: Điện Bàn- Quảng nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Quang học- Quang phổ, Tại: Đại học Khoa học-Huế - Việt Nam, Năm: 2002
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Tiến sĩ (2017)
Lĩnh vực nghiên cứu: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội; vật liệu quang học, quang tử- quang lượng tử
Chuyên ngành giảng dạy: Cấu trúc phổ nguyên tử; Cấu trúc phổ phân tử; Quang học; Vật lý đại cương; Vật lý đại cương; Vật lý Laser; Quang phổ laser
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Điện Nam, Điện Bàn, Quảng Nam
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hongk22@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-thi-hong

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1998 đến Năm 2002: Trình độ - Đại học; Ngành - Vật Lý; Chuyên ngành - Quang học- Quang phổ Tại Đại học Khoa học-Huế , Việt Nam
Từ Năm 2003 đến Năm 2006: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Vật Lý; Chuyên ngành - Quang học- Quang phổ Tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2010 đến Năm 2016: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Khoa học vật liệu; Chuyên ngành - Vật liệu quang học- Quang lượng tử và quang tử Tại Học Viện khoa học và công nghệ Việt Nam, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 06-01-2007 đến nay: - Giảng dạy tại Khoa vật lý trường đại học Sư Phạm Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí kiểm tra đánh giá năng lực tự học khi dạy học chủ đề "Quang hình học"
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Thị Hồng , Mã số: T2015-03-33
[2] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng bộ tiêu chí kiểm tra đánh giá năng lực tự học khi dạy học chủ đề "Quang hình học"
Chủ nhiệm: Trần Thị Hương Xuân , Thành viên: Trần Thị Hồng , Mã số: T2015-03-33
[3] Cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất quang của thuỷ tinh B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-TeO<sub>2</sub>-ZnO-Na<sub>2</sub>O pha tạp Eu<sup>3+</sup> bằng lý thuyết Judd-Ofelt
Chủ nhiệm: Trần Thị Hồng , Thành viên: Nguyễn Thị Minh Ngọc , Mã số: Đ2011-03-01
[4] Cấp Bộ: Nghiên cứu các tính chất phát quang cưỡng bức của thạch anh. Hoàn thiện khả năng ứng dụng phương pháp “hạt thạch anh” để tính tuổi các cổ vật có liên quan đến thạch anh
Chủ nhiệm: Lê Văn Thanh Sơn , Thành viên: Nguyễn Văn Cường ,Trần Thị Hồng , Mã số: B2006-ĐN03-08

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA HỢP PHẦN LÊN TÍNH CHẤT QUANG CỦA ION Eu3+ TRONG THỦY TINH
EFFECTS OF COMPOSITION ON OPTICAL PROPERTY OF Eu3+ ION IN GLASSES

Tác giả: Trần Thị Hồng, Lê Văn Thanh Sơn, Trần Thị Hương Xuân Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 13 Năm: 2019
[2] Bài báo: Tính chất quang của ion đất hiếm trong gốm thủy tinh Borate-Tellurite
OPTICAL PROPERTIES OF RARE EARTH IN BORATE-TELLURITE GLASS - CERAMICS

Tác giả: Trần Thị Hồng Tạp chí: Advances in Optics photonics spectroscopy & applications VIIII Số: 9 Trang: 335-340 Năm: 2017
[3] Bài báo: PHÂN TÍCH PHỔ CỦA ION Tb3+/Sm3+ TRONG THỦY TINH TeO2 - B2O3 - ZnO - Na2O
Spectral analysis of Tb3+ /Sm3+ ion doped in TeO2 - B2O3 - ZnO - Na2O glass

Tác giả: Trần Thị Hồng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 22(01).2017 Trang: 16 Năm: 2017
[4] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÍ NHIỆT LÊN TÍNH CHẤT QUANG CỦA THỦY TINH TELLURITE
INFLUENCE OF HEAT TREATMENT PROCESS ON THE OPTICAL PROPERTIES OF TELLURITE GLASSES

Tác giả: Trần Thị Hồng Tạp chí: kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lầ thứ VII-2014 Số: 10 Trang: 897-905 Năm: 2016
[5] Bài báo: Sự phụ thuộc các hợp phần lên các thông số Judd - Ofelt và hệ số liên kết điện tử -phonon của ion Eu+3 trong thủy tinh Borate-Tellurite
Composition dependence of Judd-Ofelt parameters and the electron - phonon coupling constan of Eu 3+ ions in Borate-Tellurite glasses

Tác giả: Trần Thị Hồng, Phan Tiến Dũng, Phan văn Độ Tạp chí: KY hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần thứ IX Số: 11 Trang: 655 - 660 Năm: 2015
[6] Bài báo: TÍNH CHẤT QUANG CỦA THỦY TINH KIM LOẠI NẶNG PHA TẠP Tb/ Eu
Optical properties of heavy metal glass doped with Tb/Eu ions

Tác giả: Trần Thị Hồng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 5 Năm: 2015
[7] Bài báo: Tính chất quang và sự truyền năng lượng giữa Tb/Eu trong thủy tinh Tellurite
LUMINESCENCE PROPERTIES AND ENERGY TRANFER OF Eu/Tb IONS CODOPED TELLURITE GLASSES

Tác giả: Phan Tiến Dũng, Trần Thị Hồng, Vũ Xuân Quang Tạp chí: Advances in optics photonics spectroscopy & Applications VIII Số: 24-2015 Trang: 618-623 Năm: 2015
[8] Bài báo: Sự truyền năng lượng giữa các ion Eu3+ trong thủy tinh Telluroborate
ENERGY TRANSFER STUDY OF Eu3+ IONS DOPED TELLUROBORATE GLASSES

Tác giả: Phan văn Độ, Trần Thị Hồng, Trần Thị Chung Thủy Tạp chí: Advances in Optics photonics spectroscopy & applications VIIII Số: 24 -1025 Trang: 345 - 350 Năm: 2015
[9] Bài báo: Các tính chất quang học của ion Europium trong thủy tinh xB2O3.(80-x)TeO2.10ZnO.10Na2O
Optical properties of ion Europium in the xB2O3.(80-x)TeO2.10ZnO.10Na2O glasses

Tác giả: Trần Thị Hồng Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 11(84) 2014 Trang: 101-104 Năm: 2014
[10] Bài báo: Sự truyền năng lượng giữa ion Ce/Tb/Eu đồng pha tạp trong thủy tinh Tellurite
Energy transfer in Ce/Tb/Eu triply doped Tellurite glass

Tác giả: Trần Thị Hồng, Phan Tiến Dũng, Vũ Xuân Quang Tạp chí: Advances materials and nanotechnology ICAMN-2014 Số: 11 Trang: 343-349 Năm: 2014
[11] Bài báo: NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA THỦY TINH KIM LOẠI NẶNG PHA TẠP ION Eu3+
OPTICAL PROPERTIES STUDIES OF Eu3+ IONS DOPED HEAVY METAL GLASSES

Tác giả: Trần Thị Hồng, Lê Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Cao Viễn Tạp chí: kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường đại học sư phạm toàn quốc lầ thứ VII-2014 Số: 294-2014 Trang: 163 - 168 Năm: 2014
[12] Bài báo: Nghiên cứu cấu trúc và các thông số phổ của nguyên tố đất hiếm trong thủy tinh Tellurite
STUDY OF STRUCTURAL AND SPECTRAL PARAMETERS OF RARE EARTH DOPED TELLURITE

Tác giả: Phan văn Độ, Phan Tiến Dũng, Trần Thị Hồng, Vũ Xuân Quang Tạp chí: TC khoa học và công nghệ- Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam Số: 52- 2014 Trang: 723 - 729 Năm: 2014
[13] Bài báo: Nghiên cứu cấu trúc và tính chất quang của các ion đất hiếm pha tạp trong thủy tinh Tellurite
Studies on structure and optical properties of rare earth doped tellurite glasses

Tác giả: Trần Thị Hồng, Phan Tiến Dũng, Vũ Xuân Quang Tạp chí: Advances in applied and engineering physics Số: 9 Trang: 424 - 431 Năm: 2014
[14] Bài báo: Phân tích Judd-Ofelt và các tính chất quang học của thủy tinh Tellurite pha tạp nguyên tố đất hiếm
Judd ofelt analysic and optical properties of rare earth doped tellurite glasses

Tác giả: Phan Tiến Dũng, Trần Thị Hồng, Vũ Xuân Quang Tạp chí: Communications in Physics Số: 4 - 2013 Trang: 377 - 380 Năm: 2013
[15] Bài báo: Các tính chất quang học và tính các thông số Judd-Ofelt của ion Eu3+ trong thủy tinh Tellurite
Photoluminescence properties and Judd-Ofelt of parameter Eu3+ ions in Tellurite glasses

Tác giả: Trần Thị Hồng, Phan Tiến Dũng, Vũ Xuân Quang, Phan văn Độ Tạp chí: Advances in Optics photonics spectroscopy & Applications VII Số: 372-2013 Trang: 618 -624 Năm: 2013
[16] Bài báo: Nghiên cứu tính chất quang học của thủy tinh B2O3-TeO2-ZnO-Na2O pha tạp Eu3+
OPTICAL PROPERTIES OF Eu 3+ DOPED B2O3-TeO2-ZnO-Na2O GLASSES

Tác giả: Trần Thị Hồng, Phan Tiến Dũng, Vũ Xuân Quang, Phan văn Độ Tạp chí: Advances in Optics photonics spectroscopy & Applications VI - Điểm : 1.00 Số: 24 -2011 Trang: 386 -392 Năm: 2011
[17] Bài báo: Phân tích phổ của thủy tinh B2O3-TeO2-ZnO-Na2O pha tạp Eu3+ bằng lý thuyết Judd-Ofelt
Spectral analysis of Eu3+ doped B2O3-TeO2-ZnO-Na2O glasses by the Judd-Ofelt theory

Tác giả: Trần Thị Hồng, Phan Tiến Dũng, Phan văn Độ, Nguyễn Thị Minh Ngọc Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 6 (47)-2011 Trang: 43 -48 Năm: 2011
Quốc tế
[1] Bài báo: Sự truyền năng lượng giữa các ion Eu trong thủy tinh Tellurite
Energy transfer process Eu 3+ ions doped in Tellurite glass

Tác giả: Trần Thị Hồng, Phan Tiến Dũng, Vũ Xuân Quang Tạp chí: Journal of Electronic Materials Số: 05 Trang: 2569 - 2575 Năm: 2016
[2] Bài báo: Tính chất quang của Ce/Tb/Sm đồng pha tạp trong thủy tinh Tellurite ứng dụng trong Led trắng
Luminescence properties of Ce/Tb/Sm co-doped Tellurite glass for White Leds application

Tác giả: Trần Thị Hồng, Phan Tiến Dũng, Vũ Xuân Quang Tạp chí: Materials Transactions Số: 9 Trang: 1419 - 1421 Năm: 2015

Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua - - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2013 - 2014, Quyết định số: 4754, Ngày 18-08-2014.
[2] Chiến sỹ thi đua - - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2014 - 2015, Quyết định số: 4363, Ngày 21-08-2015.
[3] Bằng khen - - Thành phố ; Năm: 2016.
[4] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2016 - 2017.
[5] Giấy khen - Giải nhất công trình nghiên cứu khoa học công nghiệp cấp ĐHĐN - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2019.