Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Đinh Thanh Khẩn
Ngày sinh: 1986
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán: Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Vật lý, Tại: ĐHSP-ĐHĐN - Việt Nam, Năm: 2008
Đơn vị công tác: Khoa Vật lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu: Vật lý chất rắn; Vật lý quang phổ; Khoa học vật liệu
Chuyên ngành giảng dạy: Vật lý chất rắn; Nhiệt và phân tử
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Xã Tam Thành, Huyện Phú Ninh, Tỉnh Quảng Nam
Điện thoại cơ quan:
E-mail: khannabo86@gmail.com; dtkhan@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dinh-thanh-khan

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2004 đến Năm 2008: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm; Chuyên ngành - Vật lý Tại ĐHSP-ĐHĐN, Việt Nam
Từ Năm 2010 đến Năm 2011: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - Vật lý chất rắn Tại Đại học Osaka, Japan
Từ Năm 2011 đến Năm 2014: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Vật lý; Chuyên ngành - Vật lý chất rắn Tại Đại học Osaka, Japan

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-10-2008 đến 30-03-2011: Nghiên cứu viên - Viện Khoa học Vật liệu-Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Từ 01-04-2011 đến nay: Giảng viên - Khoa Vật l,ý trường ĐHSP-ĐHĐN

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Study on luminescent properties of Tb3+ and Sm3+ co-doped CaSiO3 phosphors for white light emitting diodes
Study on luminescent properties of Tb3+ and Sm3+ co-doped CaSiO3 phosphors for white light emitting diodes

Tác giả: Đinh Thanh Khẩn Tạp chí: Materials Research Express Số: 7 Trang: 016507 Năm: 2019
[2] Bài báo: NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC VÀ TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU PHÁT QUANG Zn2SiO4 PHA TẠP ION Mn2+
STUDY ON STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF Zn2SiO4 DOPED WITH Mn2+

Tác giả: Lê Văn Thanh Sơn, Đinh Thanh Khẩn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 9 Năm: 2019
[3] Bài báo: NGHIÊN CỨU HÌNH THÁI HỌC TINH THỂ CỦA MÀNG DÀY AlN CHẾ TẠO TRÊN ĐẾ ĐƯỢC TẠO RÃNH α-Al2O3 BẰNG NHIỄU XẠ TIA X
A STUDY ON CRYSTALLINE MORPHOLOGY OF AN AlN THICK FILM GROWN ON THE TRENCH-PARTERNED α-Al2O3 USING X-RAY DIFRACTION

Tác giả: Đinh Thanh Khẩn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 14 Năm: 2017
[4] Bài báo: QUÁ TRÌNH TRUYỀN NĂNG LƯỢNG TỪ Eu2+ ĐẾN Mn2+ TRONG VẬT LIỆU NỀN ALUMINATE
Tác giả: Đinh Thanh Khẩn Tạp chí: kỷ yếu hội thảo vật lý chất rắn Việt Nam Số: Trang: Năm: 2017
[5] Bài báo: NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT PHÁT QUANG CỦA Tb3+ và Eu3+ TRONG NỀN THỦY TINH BORATE
Tác giả: Đinh Thanh Khẩn Tạp chí: kỷ yếu hội thảo vật lý chất rắn Việt Nam Số: Trang: Năm: 2017
[6] Bài báo: MÔ PHỎNG STRAIN NHIỆT TRONG MÀNG TINH THỂ AlN ĐƯỢC CHẾ TẠO TRÊN ĐẾ AlN/α-Al2O3 SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN
Simulation of thermal strain in AlN crystalline film grown on a trench-patterned AlN/α-Al2O3 template using the finite element method

Tác giả: Đinh Thanh Khẩn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng Số: 20(03) Trang: 17 Năm: 2016
[7] Bài báo: NGHIÊN CỨU SỰ UỐN CONG MẶT MẠNG TINH THỂ CỦA MÀNG AlN TRỒNG TRÊN ĐẾ α-Al2O3 ĐƯỢC GIA CÔNG RÃNH SỬ DỤNG NHIỄU XẠ TIA X
STUDY OF THE CURVATURE OF A THICK AlN FILM GROWN ON A TRENCH-PATTERNED α-Al2O3 TEMPLATE USING X-RAY DIFFRACTION

Tác giả: Nguyễn Quý Tuấn, Đinh Thanh Khẩn Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 12 Trang: 30-32 Năm: 2015
Quốc tế
[1] Bài báo: Magnetic phase transition in La0.8Sr0.2Mn0.9Sb0.1O3 manganite under pressure
Magnetic phase transition in La0.8Sr0.2Mn0.9Sb0.1O3 manganite under pressure

Tác giả: Đinh Thanh Khẩn Tạp chí: Chemical physics - Điểm : 2.00 Số: 528 Trang: 110541 Năm: 2019
[2] Bài báo: Structural, magnetic and electronic properties of Ti-doped BaFeO exhibiting colossal dielectric permittivity
Structural, magnetic and electronic properties of Ti-doped BaFeO exhibiting colossal dielectric permittivity

Tác giả: Đinh Thanh Khẩn Tạp chí: Journal of Alloys and Compounds Số: 808 Trang: 151760-1-11 Năm: 2019
[3] Bài báo:
Study on the influence of different trench-patterned templates on the crystalline microstructure of AlN epitaxial films by X-ray microdiffraction

Tác giả: Đinh Thanh Khẩn Tạp chí: Japanese Journal of Applied Physics Số: 56 Trang: 025502-1 đến 025502-5 Năm: 2017
[4] Bài báo:
Microstructural analysis for an epitaxial AlN thick film/trench-patterned template by three-dimensional reciprocal lattice space mapping technique

Tác giả: Đinh Thanh Khẩn Tạp chí: Applied Physics Express Số: 9 Trang: 111001 to 111003 Năm: 2016
[5] Bài báo:
Microscopic crystalline structure of a thick AlN film grown on a trench-patterned AlN/α-Al2O3 template

Tác giả: Đinh Thanh Khẩn Tạp chí: Journal of Crystal Growth Số: 411 Trang: 38-44 Năm: 2015
[6] Bài báo:
Local Strain Distribution in AlN Thick Films Analyzed by X-Ray Microdiffraction

Tác giả: Đinh Thanh Khẩn Tạp chí: Materials Science Forum Số: 783-786 Trang: 2016-2021 Năm: 2014
[7] Bài báo:
Anisotropic crystalline morphology of epitaxial thick AlN films grown on triangular-striped AlN/sapphire template

Tác giả: Đinh Thanh Khẩn Tạp chí: Physica Status Solidi A Số: 211 Trang: 731-735 Năm: 2014
[8] Bài báo:
Cross-sectional X-ray microdiffraction study of a thick AlN film grown on a trench-patterned AlN/a-Al2O3 template

Tác giả: Đinh Thanh Khẩn Tạp chí: Journal of Crystal Growth Số: 381 Trang: 37-42 Năm: 2013