Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trần Thị Như Mai
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-thi-nhu-mai

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp, đặc trưng và đánh giá tính chất xúc tác của hệ Mg,Zn/Al2O3– ZrO2-SO42- Trong phản ứng este chéo hóa mỡ bò thành biodiesel
Study on synthesis and characterization of Mg,Zn/Al2O3– ZrO2-SO42- and its catalytic properties for transesterification of waste grease oil to biodiesel

Tác giả: Trần Thị Như Mai, Ngô Minh Đức, Đặng Trần Chiến, Nguyễn Thị Minh Thư Tạp chí: Tạp chí Xúc tác và hấp Phụ Số: Trang: 110 - 116 Năm: 2013
[2] Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác lưỡng chức Axit - Bazơ K,Mg,Zn,La/g-Al2O3-SO42- Mao Quản trung bình làm xúc tác cho phản ứng Este chéo hóa Triglyxerit bằng Ancol
FABRICATION OF ACID-BASE BASED BIFUCTIONAL MESOPOROUS CATALYST K,Mg,Zn,La/g-Al2O3-SO42- FOR THE TRANSESTERIFICATION OF TRIGLYCERIDE WITH ALCOHOL

Tác giả: Ngô Minh Đức, Giang Thị Phương Ly, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: Tạp chí Hóa học Số: 51 (6) Trang: 744 - 750 Năm: 2013
[3] Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác Zn,P/γ-Al2O3 để thực hiện phản ứng etyl este chéo hóa và đánh giá thành phần axit beo đa nối đôi có trong cá Quả
Synthesize Zn,P/γ-Al2O3 , use it as a catalyst for transesterification of Channa maculata fat with ethanol to evaluate polyunsaturated fatty acids

Tác giả: Đặng Trần Chiến, Bùi Thị Thanh Hà, Trần Thị Như Mai, Trần Văn Phương, Ngô Minh Đức Tạp chí: Tạp chí Hóa học Số: 4A/50 Trang: 333- 336 Năm: 2012
Quốc tế
[1] Bài báo: Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác Axit rắn La,Zn/γ-Al2O3 để điều chế Biodiesel từ mỡ bò
FABRICATION OF SOLID ACID CATALYST La,Zn/γ-Al2O3 FOR THE PREPARATION OF BIODIESEL FROM BEEF TALLOW

Tác giả: Lưu Văn Bắc, Ngô Minh Đức, Trần Thị Như Mai, Nguyễn Bá Trung Tạp chí: 2013 International symposium on Chemical Engineering ISCE2013 Số: ISCE2013 Trang: 278-282 Năm: 2013