Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Võ Thắng Nguyên
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Quảng Nam Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2007
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng Viên
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2016)
Lĩnh vực nghiên cứu: Hoá học phân tích; Điện hoá; Hoá học môi trường
Chuyên ngành giảng dạy: Hoá phân tích; Hoá học môi trường
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hoá, Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: vtnguyen@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~vo-thang-nguyen

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 2007: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2010 đến Năm 2011: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Hoá học; Chuyên ngành - Tại Đại học Latrobe, Australia
Từ Năm 2012 đến Năm 2016: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Hoá Học; Chuyên ngành - Tại Đại học Monash, Australia

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2007 đến nay: - Giảng viên Khoa Hoá, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu tính chất và tổng hợp hợp chất mới từ TCNQFn (n= 1, 2)
Chủ nhiệm: Võ Thắng Nguyên , Thành viên: Trần Đức Mạnh ,Vũ Thị Duyên , Mã số: T2017-TD-03-02
[2] Cấp Bộ: Nghiên cứu các quá trình oxi hóa xúc tác quang hóa đồng thể và dị thể nitro benzen và 2,4-diclophenol trong môi trường nước sử dụng nguồn bức xạ UV
Chủ nhiệm: Bùi Xuân Vững , Thành viên: Võ Thắng Nguyên ,Trần Đức Mạnh , Mã số: B2009-ĐN03-45

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nghiên cứu DFT về ảnh hưởng của nhóm thế lên hoạt tính chống oxy hóa của dẫn xuất thế một lần từ 3,3’-diindolylmethane
SUBSTITUENT EFFECTS ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF MONOSUBSTITUTED 3,3’-DIINDOLYLMETHANE: A DFT STUDY

Tác giả: Võ Thắng Nguyên, Mai Văn Bảy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 36(05).2019 Trang: 1 Năm: 2019
[2] Bài báo: Electrochemical synthesis of CuTCNQF and Evaluation of its catalytic activities
Electrochemical synthesis of CuTCNQF and Evaluation of its catalytic activities

Tác giả: Võ Thắng Nguyên, Trần Đức Mạnh, Cộng sự Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 30 Trang: Năm: 2019
[3] Bài báo: Tổng hợp điện hóa và hóa học [ZnTCNQF4(DMF)2]•2DMF- polymer mang 2D
Electrochemical and chemical synthesis of [ZnTCNQF4(DMF)2]•2DMF – a 2D Network Coordination Polymer

Tác giả: Trần Đức Mạnh, Lê Tự Hải, Võ Thắng Nguyên, Mai Văn Bảy, Cộng sự, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: European Journal of Inorganic Chemistry Số: Trang: Năm: 2019
[4] Bài báo: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP ĐIỆN HOÁ HỢP CHẤT CuTCNQF VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA NÓ
ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF CuTCNQF AND EVALUATION OF ITS CATALYTIC ACTIVITIES

Tác giả: Võ Thắng Nguyên, Cộng sự, Trần Đức Mạnh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 31(05).2018 Trang: 7 Năm: 2018
[5] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp một hợp chất mới của TCNQF42-
Synthesis new compound of TCNQF4(2-)

Tác giả: Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 3(112) Trang: 39-43 Năm: 2017
[6] Bài báo: Tổng hợp hợp chất mới của TCNQF4(2-)
Tác giả: Võ Thắng Nguyên Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 112 Trang: 39-41 Năm: 2017
[7] Bài báo: Đặc trưng phổ và điện hóa của TCNQF4 (2,3,5,6-tetraflo-7,7,8,8-tetracyanoquinondimetan) và tổng hợp CoTCNQF4
Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Số: 54(5e1,2) Trang: 230-234 Năm: 2016
[8] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp một phức phối trí mới của TCNQF4
Synthesis the new coordination product of TCNQF4

Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Số: 54(6e1) Trang: 230-234 Năm: 2016
[9] Bài báo: Đặc trưng điện hóa và tổng hợp CoTCNQF¬4
electrochemical behavior of TCNQF4 an the electrochemical synthesis of CoTCNQF4

Tác giả: Trần Đức Mạnh, Lê Tự Hải, Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Vietnam journal of chemistry Số: 54(5e1,2) Trang: 253-257 Năm: 2016
[10] Bài báo: Nghiên cứu tính chất điện hóa của TCNQF4 (2,3,5,6-Tetrafloro-7,7,8,8-Tetracyanoquinondimethane) và tổng hơp điện hóa CuTCNQF4
Study on the the electrochemical behavior of TCNQF4 (2,3,5,6-Tetrafloro-7,7,8,8-Tetracyanoquinondimethane) and the electrochemical synthesis of CuTCNQF4

Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Vietnam journal of chemistry Số: 53(6e3)2015 Trang: 131-135 Năm: 2015
[11] Bài báo: Nghiên cứu điện hóa của TCNQF4 và tổng hợp điện hóa của CuTCNQF4
Study on the electrochemical behavior of TCNQF4 an the electrochemical synthesis of CuTCNQF4

Tác giả: Trần Đức Mạnh, Lê Tự Hải, Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Vietnam journal of chemistry Số: 53(6e3) Trang: 131-135 Năm: 2015
[12] Bài báo: Nghiên cứu tính chất điện hóa của TCNQF2 (2,5-diflo-tetracyanuaduinondimetan) và tổng hợp CuTCNQF2
Tác giả: Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Số: 52 Trang: 220-224 Năm: 2015
Quốc tế
[1] Bài báo: Voltammectric xác định Rhodamine B sử dụng vật liệu ZIF-67/rGO
Voltammetric Determination of Rhodamine B Using a ZIF-67/Reduced Graphene Oxide Modified Electrode

Tác giả: Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Journal of nanomaterials Số: Special Issue Trang: 24 Năm: 2020
[2] Bài báo: Tổng hợp hóa học, điện hóa phức polyme hai chiều [ZnTCNQF4(DMF)2]•2DMF
Electrochemical and chemical synthesis of [ZnTCNQF4(DMF)2]•2DMF – a 2D Network Coordination Polymer

Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên, Cộng sự, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: European Journal of Inorganic Chemistry Số: Trang: 1-8 Năm: 2019
[3] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp và xác định cấu tạo của các hợp chất của Co(II) và Ni(II) với dạng khử của TCNQF bằng các phương pháp quang phổ và điện hoácư
A Systematic (Spectro‐) Electrochemical Approach to the Synthesis and Characterisation of Co(II) and Ni(II) Compounds Containing Reduced Forms of TCNQF

Tác giả: Võ Thắng Nguyên, Cộng sự, Cộng sự Tạp chí: chemelectrochem Số: 6 Trang: 221-228 Năm: 2019
[4] Bài báo: Nghiên cứu tính chất điện hoá của TCNQF2 trong axetonitrin với sự có mặt của [Cu(CH3CN)4]+: điện kết tinh và tính chất của CuTCNQF2
Electrochemistry of TCNQF2 in acetonitrile in the presence of [Cu(CH3CN)4]+: Electrocrystallisation and characterisation of CuTCNQF2

Tác giả: Võ Thắng Nguyên, Cộng sự, Cộng sự Tạp chí: Inorganica Chimica Acta Số: 480 Trang: 91-100 Năm: 2018
[5] Bài báo: Nghiên cứu tính tính chất điện hoá và axit bazo của TCNQF và TCNQF2: điện hoá học, quang phổ dao động và hiệu ứng nhóm thế
Investigation of the Redox and Acid‐Base properties of TCNQF and TCNQF2: Electrochemistry, Vibrational Spectroscopy, and Substituent Effects

Tác giả: Võ Thắng Nguyên, Cộng sự, Cộng sự, Cộng Sự 2 Tạp chí: Số: 5 Trang: 1173-1185 Năm: 2018
[6] Bài báo: Tổng hợp điện hoá Cu2I(TCNQF4II-)(MeCN)2: phương pháp cực phổ, mô phỏng, điện phân, quang phổ, quang hoá và cấu trúc phân tử của dạng đồng phân Cu2 I(TCNQF4II-)(EtCN)2
Electrochemically directed synthesis of Cu2I(TCNQF4II-)(MeCN)2 (TCNQF4 = 2,3,5,6-tetrafluoro-7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane): Voltammetry, simulations, bulk electrolysis, spectroscopy, photoactivity, and X-ray crystal structure of the Cu2 I(TCNQF4II-)(E

Tác giả: Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Số: 53 Trang: 5230-5242 Năm: 2017
[7] Bài báo: Xác định mức độ oxi hoá khử của các hợp chất TCNQF4 bằng phương pháp quang phổ dao động
Diagnosis of the Redox Levels of TCNQF4 Compounds Using Vibrational Spectroscopy

Tác giả: Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Số: 79 Trang: 962-972 Năm: 2014
[8] Bài báo: Vai trò của nước trong quá trình phân ly của hợp chất Zn-TCNQF4
Role of Water in the Dynamic Disproportionation of Zn-Based TCNQ(F4) Coordination Polymers (TCNQ = Tetracyanoquinodimethane)

Tác giả: Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Số: 53 Trang: 2268-2275 Năm: 2014
[9] Bài báo: Khử và oxi hoá lại polymer phối trí dihydroxybenzoquinone bằng phương pháp cực phổ
Voltammetric reduction and re-oxidation of solid coordination polymers of dihydroxybenzoquinone

Tác giả: Võ Thắng Nguyên Tạp chí: chemical communications Số: 48 Trang: 4811422-11424 Năm: 2012