Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Đỗ Hương Trà
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~do-huong-tra

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Quy trình bồi dưỡng năng lực một PPDH tích cực cho SV sư phạm đáp ứng mục tiêu dạy học phát triển năng lực ở trường phổ thông
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: TC khoa học, Trường đại học sư phạm Hà Nội Số: 60 Trang: 57-67 Năm: 2015
[2] Bài báo: Chế tạo bộ thí nghiệm mắc nguồn điện thành bộ chương trình vật lý 11
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: TC thiết bị giáo dục Số: 110 Trang: 33-35, 44 Năm: 2014
[3] Bài báo: Xây dựng quy trình bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cho sinh viên sư phạm vật lý trong học chế tín chỉ.
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: Kỉ yếu HTKH các Trường Sư phạm toàn quốc lần thứ IV Số: Trang: 845-855 Năm: 2014
[4] Bài báo: Xây dựng module dạy học theo hướng tiếp cận năng lực thực hiện trong đào tạo SV sư phạm
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 10 Trang: 66-72 Năm: 2014
[5] Bài báo: Áp dụng dạy học theo Trạm để bồi dưỡng năng lực sử dụng thí nghiệm cho sinh viên sư phạm Vật lý
The use of Learning stations to promote the competence of the use of experimental method in physical teaching for a dual effect in the student training process.

Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: The 7th International Conference on Educational Reform (ICER 7) Số: Trang: 637-646 Năm: 2014
[6] Bài báo: Bồi dưỡng năng lực vận dụng phương pháp Thực nghiệm trong dạy học vật lý qua việc tổ chức dạy học theo Góc – một hiệu quả kép trong quá trình đào tạo sinh viên.
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: TC khoa học, trường đại học sư phạm Hà Nội Số: 02 Trang: 63-74 Năm: 2014
[7] Bài báo: Dạy học theo Góc hướng chủ đề - cách tiếp cận mở trong thực tiễn áp dụng
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: TC thiết bị giáo dục Số: 103 Trang: 33-36, 46 Năm: 2014
[8] Bài báo: Dạy học theo Góc kiểu khác nội dung kiến thức, khác phong cách học – một hướng mở trong thực tiễn áp dụng
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: Số: 327 Trang: 30-32 Năm: 2014
[9] Bài báo: Vận dụng Microteaching để bồi dưỡng cho sinh viên Sư phạm vật lý phương pháp dạy học theo Góc.
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: TC khoa học, đại học sư phạm Hà Nội Số: số 9 Trang: 84-92 Năm: 2012
[10] Bài báo: Sử dụng kỹ thuật dạy học Vi mô bồi dưỡng cho sinh viên sư phạm phương pháp dạy học Hợp đồng.
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: Số: tháng 10 Trang: 62-64 Năm: 2011
[11] Bài báo: Hoạt động học tập trong dạy học Dự án và những kết quả thu được.
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: TC Khoa học, Trường đại học Sư phạm Hà Nội Số: 04 Trang: 10-18 Năm: 2008
[12] Bài báo: Dạy học theo góc kiểu khác nội dung kiến thức, khác phong cách học và những kết quả thu được
Tác giả: Phùng Việt Hải, Đỗ Hương Trà Tạp chí: TC khoa học, đại học quốc gia Hà Nội Số: Tập 30, Số 3 Trang: 12-21 Năm: 1014
Quốc tế