Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lưu Trang
Ngày sinh: 1963
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam
Quê quán: Duy Trinh, Duy Xuyên, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế - Việt Nam, Năm: 1985
Đơn vị công tác: Ban Giám hiệu, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Hiệu trưởng
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ (2004)
Lĩnh vực nghiên cứu: Lịch sử Việt nam và lịch sử địa phương
Chuyên ngành giảng dạy: Lịch sử Việt Nam
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Pháp
Địa chỉ liên hệ: 717 Tôn Đức Thắng, Hoà Khánh, Liên Chiểu, ĐN
Điện thoại cơ quan: 0511.842908
E-mail: mr.luutrang@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~mr.luutrang

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1985: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2004: Trình độ - Tiến sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1987 đến nay: - Giảng viên Khoa Sử-Địa, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng 
Từ 01-01-1995 đến nay: - Giảng viên giảng dạy Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng chiến lược quảng bá trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng: Tầm nhìn đến năm 2025
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Bá Trung ,Lưu Trang , Mã số: T2015-03
[2] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu chương trình, sách giáo khoa Lịch sử bậc Trung học cơ sở (THCS) phục vụ đổi mới căn bản toàn diện giáo dục hiện nay
Chủ nhiệm: Lưu Trang , Thành viên: Nguyễn Văn Sang , Mã số: T2014-03-42
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Sử dụng hệ thống tư liệu bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lưu Trang , Thành viên: Nguyễn Văn Sang , Mã số: Đ2012 - 03 - 29
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Khai thác và sử dụng hệ thống tư liệu ở bảo tàng Chăm Đà Nẵng phục vụ dạy học lịch sử, văn hóa ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lưu Trang , Thành viên: Nguyễn Văn Sang , Mã số: Đ2011-03-04
[5] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Khai thác và sử dụng hệ thống tư liệu ở bảo tàng Chăm Đà Nẵng phục vụ dạy học lịch sử, văn hóa ở các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Lưu Trang , Thành viên: Trương Anh Thuận ,Nguyễn Văn Sang , Mã số: Đ2011-03-04
[6] Cấp cơ sở (Trường): Ngân hàng tự luận các học phần Lịch sử thế giới
Chủ nhiệm: Lưu Trang , Thành viên: Lê Thị Mai ,Dương Thị Tuyết , Mã số: T2010
[7] Cấp Bộ: Kinh tế Đà Nẵng thời các Chúa Nguyễn (1558 - 1775)
Chủ nhiệm: Lưu Trang , Mã số: B2006-ĐN03-07
[8] Cấp Bộ: Cảng Đà Nẵng từ thế kỷ XVI đến năm 1858
Chủ nhiệm: Lưu Trang , Mã số: B2001 - 16-08

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM (1997 - 2017)
SOME CHARACTERISTICS OF THE URBANIZATION PROCESS IN TAM KY CITY, QUANG NAM PROVINCE (1997 - 2017)

Tác giả: Lưu Trang, Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 35(04).2019 Trang: 62 Năm: 2019
[2] Bài báo: Tranh chấp quyền trên biển trong quan hệ Anh- Mỹ: Trường hợp cuộc nổi dậy của nô lệ trên tàu Creole (1841)
Struggle of the Right on the sea in the British-American relations: The case of the Creole Slaves Revolt (1841)

Tác giả: Nguyễn Duy Phương, Lưu Trang Tạp chí: Analele Universitatii din Craiova - Seria Istorie (Annals of the University of Craiova. History - Scopus) Số: 2(36) Trang: 23-36 Năm: 2019
[3] Bài báo: VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA KINH TẾ DỊCH VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (1997 - 2017)
ROLE AND SIGNIFIANCE OF SERVICE ECONOMY OF DA NANG CITY FROM 1997 - 2017

Tác giả: Lưu Trang, Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 64 Năm: 2019
[4] Bài báo: Sử dụng mô hình blended learning đổi mới phương pháp dạy học trong giáo dục phổ thông
Tác giả: Trần Văn Hưng, Lưu Trang Tạp chí: KY HTKH quốc gia: Tiếp cân giáo dục thông minh trong đổi mới giáo dục phổ thông Số: Trang: 93-119 Năm: 2018
[5] Bài báo: Các biện pháp khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Đàng Trong dưới thời các Chúa Nguyễn (1558-1777)
Tác giả: Trương Anh Thuận, Lưu Trang Tạp chí: TC Nghiên cứu Lịch sử Số: 507 Trang: 3-12 Năm: 2018
[6] Bài báo: Tổ chức và hoạt động của Cảng Đà Nẵng dưới thời thuộc Pháp - Mỹ (1888-1975)
Tác giả: Lưu Trang, Cộng Sự 1 Tạp chí: KY HTKH: Đà nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858-1860) Quá khứ và hiện tại Số: Trang: 38-47 Năm: 2018
[7] Bài báo: NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
A study of primary school teachers’ perception about regular refresher activity

Tác giả: Lưu Trang, Trần Thị Kim Cúc Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03) Trang: 99 Năm: 2017
[8] Bài báo: Tổ chức nghiên cứu, biên soạn lịch sử dưới triều Nguyễn (1802-1883)
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Lưu Trang Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII Số: Trang: 729-735 Năm: 2014
[9] Bài báo: Những bất cập của sách giáo khoa lịch sử bậc Trung học cơ sở và giải pháp đề xuất xây dựng sách giáo khoa Lịch sử mới hiện nay
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Lưu Trang Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII Số: Trang: 259-265 Năm: 2014
[10] Bài báo: Phương Thức phòng thủ biển đảo dưới thời các vua triều Nguyễn - Bài học kinh nghiệm
Phương Thức phòng thủ biển đảo dưới thời các vua triều Nguyễn - Bài học kinh nghiệm

Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: TC Nghiên cứu Lịch sử Số: 7 Trang: 55-66 Năm: 2014
[11] Bài báo: VÀI NHẬN XÉT VỀ TÍNH HIỆU Quả CỦA HỆ THỐNG QUÂN SỰ Ở ĐÀ NẴNG TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC NĂM 1858
Some remarks on the effectiveness of the military system in Danang in the war against french colonial invasion in 1858

Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 8(03) - 2013 Trang: 93 Năm: 2013
[12] Tham luận: Một số hình thức khai thác hệ thống tư liệu từ các bảo tàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong dạy học lịch sử Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Lưu Trang Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2(63) Trang: 167-172 Năm: 2013
[13] Bài báo: Vai trò và đặc điểm kinh tế công nghiệp Đà Nẵng thời kì 1954-1975
Tác giả: Lại Thị Huyền Trang, Lưu Trang Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc Số: KHXB:213-2013/CXB/06-02/DaN Trang: 421-425 Năm: 2013
[14] Bài báo: Du lịch thuyền ở thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Cộng sự, Lưu Trang Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 8(57) Trang: 98-102 Năm: 2012
[15] Bài báo: Hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888 - 1945)
The Infrasttructure System of Colonial Danang, 1888 - 1945

Tác giả: Lưu Trang, Nguyễn Duy Phương Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: Trang: 66-76 Năm: 2012
[16] Tham luận: Đầu tư trực tiếp của Taiwan vào Việt Nam: thành tựu và đặc điểm
Tác giả: Nguyễn Duy Phương, Lưu Trang Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: Trang: 318 - 326 Năm: 2011
[17] Tham luận: Vị thế của Trung Trung bộ trong lịch sử trung đại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Duy Phương, Lưu Trang Tạp chí: Hội thảo khoa học: Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa: Những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận. Số: Trang: 529-538 Năm: 2011
[18] Bài báo: Đánh giá nhận thức của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với việc học tập lịch sử, văn hoá trực tiếp tại bảo tàng Điêu khắc Chăm
Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Lưu Trang Tạp chí: Khoa học-Giáo dục DHSPĐN. Số: Trang: 134 - 140 Năm: 2011
[19] Bài báo: Đánh giá nhận thức của sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với việc học tập lịch sử văn hóa trực tiếp tại bảo tàng Điêu khắc Chăm
Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Lưu Trang Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục. Số: 1 (01) Trang: 134 - 139 Năm: 2011
[20] Tham luận: Cộng đồng người Hoa trên vùng đất Nam Trung bộ từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX
Tác giả: Lưu Trang, Trương Anh Thuận Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Di sản văn hóa Nam Trung bộ với sự phát triển du lịch trong hội nhập quốc tế. Số: Trang: Năm: 2011
[21] Bài báo: Tổ chức bang giao của triều Nguyễn với các nước phương Tây ở Đà Nẵng
Diplommacy between the Nguyen Dynasty and Western Countries in Da Nang.

Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: Trang: 47-57 Năm: 2011
[22] Tham luận: Đầu tư trực tiếp của Taiwan vào Việt Nam: thành tựu và đặc điểm
Direct investment of Taiwan in Viet Nam: Achievements and characteristics

Tác giả: Nguyễn Duy Phương, Lưu Trang Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Quan hệ Việt Nam - ASEAN - TAIWAN, tại Đại học Huế. Số: Trang: 318 - 326 Năm: 2011
[23] Tham luận: Bàn thêm về không gian chính trị Phật giáo thời Đinh - Tiền Lê và Hậu Lý
Tác giả: Trương Anh Thuận, Lưu Trang Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế: Quốc Sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập. Số: Trang: 667-676 Năm: 2011
[24] Bài báo: Đà Sơn - làng thành lập sớm ở châu Hóa vào thời Trần
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: Tuyển tập Thuận Hóa - Phú Xuân - Thừa Thiên Huế 70 năm hình thành và phát triển. Số: Trang: Năm: 2010
[25] Tham luận: Đặc điểm và vai trò quan hệ giao thương Nhật Bản - Cochinchina cuối thế kỷ XVI - nửa đầu thế kỷ XVII
Tác giả: Lưu Trang, Trương Anh Thuận Tạp chí: Hội thảo Khoa học quốc tế "Nhật Bản và các nước tiểu vùng sông Mekong - mối quan hệ lịch sử". Số: Trang: Năm: 2010
[26] Bài báo: Thành tựu và đặc điểm 60 năm quan hệ Việt - Nga
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2010
[27] Tham luận: Một vài giải pháp nâng cao công tác vệ sinh môi trường thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: Hội thảo Khoa học do Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch thành phố Đà Nẵng tổ chức. Số: S? Van hóa - Th? thao - Du l?ch thành ph? Ðà N?ng. Trang: Năm: 2010
[28] Bài báo: Phan Thanh - Nhà giáo dục, nhà tổ chức quản lý giáo dục mẫu mực và tài năng
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: Tạp chí Văn hóa du lịch thành phố Đà Nẵng. Số: Trang: Năm: 2010
[29] Tham luận: Adole Hitler và chủ nghĩa phát xít Đức - thủ phạm chính gây ra Chiến tranh thế giới thứ II
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2010
[30] Tham luận: Liên kết giảng dạy, thỉnh giảng - giải pháp cơ bản đảm bảo đội ngũ giảng viên ở Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đào tạo theo học chế tín chỉ hiện nay
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện qui chế đào tạo theo học chế tín chỉ và đổi mới phương pháp giảng dạy. Số: Trang: Năm: 2009
[31] Tham luận: Vài nét về du lịch Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng dưới thời các Chúa Nguyễn
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: Hội thảo Khoa học "Ngũ Hành Sơn - một vùng văn hóa, lịch sử". Số: Trang: Năm: 2009
[32] Tham luận: Tinh thần Thiệu - Kỳ không đổ, không giỗ không Tết của nhân dân thành phố Đà Nẵng trong cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học kỷ niệm 40 năm Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Số: Trang: Năm: 2008
[33] Tham luận: Từ cuộc thi Biên soạn truyện tranh lịch sử theo sách giáo khoa Lịch sử hiện hành đến xuất bản các tác phẩm truyện tranh lịch sử
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị tác giả sách tham khảo năm 2008 khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Số: Trang: Năm: 2008
[34] Tham luận: Phố cảng Đà Nẵng, yết hầu vùng kinh tế Thuận Quảng dưới thời các Chúa Nguyễn.
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: Hội thảo Khoa học quốc tế "Việt Nam trong hệ thống thương mại châu Á thế kỷ XVI - XVII". Số: Trang: Năm: 2007
[35] Tham luận: Vai trò của sĩ phu Quảng Nam - Đà Nẵng trong phong trào Đông Du và Duy Tân
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2005
[36] Tham luận: Duy Xuyên - một mảnh đất thiêng
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: Kỷ yếu Kỷ niệm 45 năm trường THPT Sào Nam, Duy Xuyên - Quảng Nam. Số: Trang: Năm: 2005
[37] Bài báo: Buổi đầu dạy - học tiếng Việt và ngôn ngữ các nước phương Tây ở Đà Nẵng - Quảng Nam
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: KY Hội nghị Khoa học Đại học Đà Nẵng lần thứ III Số: 11 Trang: Năm: 2004
[38] Bài báo: Hệ thống phòng thủ Đà Nẵng dưới triều Nguyễn.
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử Số: Trang: Năm: 2004
[39] Bài báo: Bàn thêm về các tên gọi Đà Nẵng
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: TC Nghiên cứu Lịch sử Số: 58 Trang: Năm: 2003
[40] Bài báo: Vài nét về hoạt động ngoại thương ở cảng biển Đà Nẵng nửa đầu thế kỷ XIX
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: TC Nghiên cứu Lịch sử Số: 3 Trang: Năm: 2003
[41] Bài báo: Hoạt động ngoại giao ở Đà Nẵng trong nửa đầu thế kỷ XIX
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: Tạp chí Huế Xưa và Nay Số: Trang: Năm: 2003
[42] Bài báo: Vài nét về địa bàn Đà Nẵng thế kỷ XVI - XVII
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: Trang: Năm: 2003
[43] Bài báo: Tình hình kinh tế - xã hội của Phố Khách ở Hội An, vấn đề đặt ra hiện nay
Tác giả: Lưu Trang Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2000
Quốc tế
[1] Bài báo: Tranh chấp quyền trên biển trong quan hệ Anh - Mỹ: Trường hợp cuộc nổi dậy của nô lệ trên tàu Creole (1841)
Struggle of the Right on the sea in the British-American relations: The case of the Creole Slaves Revolt (1841)

Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Duy Phương, Lưu Trang Tạp chí: Analele Universitatii din Craiova - Seria Istorie (Annals of the University of Craiova. History - Scopus) Số: 2(36) Trang: 23-36 Năm: 2019

Sách - giáo trình
[1] Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân thành phố Hội An (1930 - 2010) - Năm xuất bản: 2011; Nhà xuất bản: Đà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Triều Nguyễn với công cuộc bảo vệ biển đảo Tổ quốc thế kỷ XIX - Năm xuất bản: 1014; Nhà xuất bản: NXB Đà NẵngNXB Đà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858- 1860) - Năm xuất bản: 2014; Nhà xuất bản: NXB Giáo dụcNXB Giáo dục; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Phố cảng Đà Nẵng từ năm 1802 đến năm 1860 - Năm xuất bản: 2005; Nhà xuất bản: NXB Đà NẵngNXB Đà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[5] Chú giải và mở rộng kiến thức Lịch sử lớp 12 - Năm xuất bản: 2011; Nhà xuất bản: NXB Đà NẵngNXB Đà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[6] Chú giải và mở rộng kiến thức Lịch sử lớp 12 - Năm xuất bản: 2011; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách hướng dẫn/từ điển CN , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[7] Tổ chức phòng thủ và thực thi chủ quyền biển đảo Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: NXB Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Hướng dẫn Sau đại học
# Họ tên học viên - Tên đề tài Cở sở đào tạo Năm hướng dẫn Năm bảo vệ
Trình độ tiến sĩ (1)
1 Nguyễn Duy Phương

Đề tài: Phật giáo Việt Nam thời Minh Mạng (1820-1840)

Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

Đại học Khoa học Huế 2012
Trình độ thạc sĩ (6)
2 Lê Văn Đoài

Đề tài: Quá trình đô thị hóa thành phố Buôn Ma Thuột từ năm 1975 đến năm 2015

Đại học Quy Nhơn 2014 2015
3 Lê Đoàn Phương Thảo

Đề tài: Quan hệ giữa tỉnh Quảng Nam và Sê Kông từ năm 1986-2015

Đại học Quy Nhơn 2014 2015
4 Phạm Phước Tịnh

Đề tài: Tổ chức bộ máy chính quyền thị xã Đà Nẵng giai đoạn 1954 - 1975

Đại học Huế 2010 2011
5 Lại Thị Huyền Trang

Đề tài: Kinh tế công thương nghiệp Đà Nẵng (1954 - 1975)

Đại học Huế 2009 2010
6 Nguyễn Duy Phương

Đề tài: Thành phố Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888 - 1945)

Đại học Huế 2008 2009
7 Hồng Quang Năm

Đề tài: Báo chí Đà Nẵng thời kỳ đổi mới (1986 - 2006)

Đại học Huế 2007 2008