Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hồng
Ngày sinh: 1957
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Bệnh viên thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Quê quán: Thúy Lai, Phú Kim, Thạch Thất, Hà Nội
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Lịch sử, Tại: Đại học Sư phạm Hà Nội 1 - Việt Nam, Năm: 1984
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên chính
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (1989)
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học cơ bản; Lịch sử địa phương
Chuyên ngành giảng dạy: Lịch sử Việt Nam; Văn hoá Việt Nam
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: Tổ 72, Chơn Tâm 2, phường Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113733330 - Điện thoại nhà: 05113842267
E-mail: nmhong@ued.udn.vn; nguyenmanhhong.hn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-manh-hong

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1980 đến Năm 1984: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Lịch sử; Chuyên ngành - Lịch sử Tại Đại học Sư phạm Hà Nội 1, Việt Nam
Từ Năm 1987 đến Năm 1989: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Lịch sử ; Chuyên ngành - Việt Nam cận hiện đại Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1985 đến nay: - Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng
Từ 01-01-1995 đến nay: - Giảng viên Khoa Sử - Địa, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 
Từ 01-01-2005 đến nay: -  Giảng viên khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO QUAN ĐIỂM HÌNH THÀNH NÂNG LỰC NGƯỜI HỌC
Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng , Mã số: T2014-03-36
[2] Cấp cơ sở (Trường): PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO QUAN ĐIỂM HÌNH THÀNH NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng , Thành viên: Trương Trung Phương , Mã số: T2014-03-36
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng niên biểu, bảng biểu, ảnh tư liệu lịch sử phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu Lịch sử Việt Nam (giai đoạn 1975 – 2010) ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng , Mã số: T2012-03-11
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng một số biểu bảng, sưu tầm tranh ảnh và phim tư liệu lịch sử góp phần nâng cao chất lượng học tập và nghiên cứu lịch sử cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954-1975)
Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng , Mã số: T2011-ĐN03-21
[5] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Xây dựng ngân hàng câu hỏi tự luận cho các học phần: Cơ sở văn hóa Việt Nam; Văn hóa ẩm thực; Phong tục, Lễ hội Việt Nam; Văn hóa Champa; Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại
Chủ nhiệm: Trương Anh Thuận , Thành viên: Nguyễn Mạnh Hồng , Mã số: T2011-ĐN03-18
[6] Cấp cơ sở (Trường): Ngân hàng đề thi tự luận các học phần: Lịch sử Việt Nam cận đại, Lịch sử Việt Nam hiện đại
Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng , Thành viên: Nguyễn Hữu Giang , Mã số: T20010-03-42
[7] Cấp cơ sở (Trường): Biên soạn câu hỏi thi (trắc nghiệm) các học phần Đại cương lịch sử Việt Nam, Các tôn giáo ở Việt Nam, Lịch sử tư tưởng phương Đông và Việt Nam, Lịch sử văn minh thế giới thuộc ngành Sư phạm Lịch sử
Chủ nhiệm: Lê Thị Thu Hiền , Thành viên: Nguyễn Mạnh Hồng ,Dương Thị Tuyết , Mã số: T2010-03-41
[8] Cấp cơ sở (Trường): Xây dựng một số biểu bảng, sưu tầm ảnh và phim tư liệu về kháng chiến chống Pháp, góp phần nâng cao chất lượng học tập học phần Lịch sử Việt Nam cận – hiện 3
Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng , Mã số: T2004-16-71
[9] Cấp cơ sở (Trường): Sự lựa chọn các xu hướng cứu nước đầu thế kỷ XX và sự phát triển của lịch sử Việt Nam từ 1930 đến nay
Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng , Mã số: T2000-16-09
[10] Cấp cơ sở (Trường): PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO QUAN ĐIỂM HÌNH THÀNH NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hồng , Mã số: T2014 – 03 – 36

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Về nội dung và hình thức dạy học lịch sử địa phương và quần đảo Hoàng Sa ở các trường Trung học phổ thông thành phố Đà Nẵng
Some thoughts about the syllabus and methods to teach local history and paracelv islands for high school student in Danang city

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 21(04)-2016 Trang: 56-60 Năm: 2016
[2] Bài báo: DẠY HỌC LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG VÀ QUẦN ĐẢO HOÀNG SA Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Teaching local history and Paracel Islands to high school students in Danang city: form and content

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 56 Năm: 2016
[3] Bài báo: XE ĐẠP THỒ - BÀI TOÁN CHO CÔNG TÁC HẬU CẦN TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ NĂM 1954
Pack bikes – a solution to the logislic problem in the 1954 battle of Dien Bien Phu

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17B(04) - 2015 Trang: 33 Năm: 2015
[4] Bài báo: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC LỊCH SỬ LỚP 9 TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO QUAN ĐIỂM HÌNH THÀNH NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
Development of the ninth grade history education program from the perspective of students’ ability formation

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 13(04) - 2014 Trang: 96 Năm: 2014
[5] Bài báo: QUYẾT ĐỊNH "KHÓ KHĂN NHẤT" CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP TRONG CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ
"THE MOST DIFFICULT DECISION" OF GENERAL VO NGUYEN GIAP IN THE DIEN BIEN PHU CAMPAIGN

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 4 (77) 2014 Trang: 82-85 Năm: 2014
[6] Bài báo: Góp thêm một vài giải pháp về đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ
Some suggestions on changing teaching methods in the credit-based educational system

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: KY HTKH HỆ THỐNG THÔNG TIN
The 1st Conference on Information Systems (tháng 04/2014) Số: Trang: 118-122 Năm: 2014
[7] Tham luận: Chuyển từ "Đánh nhanh, thắng nhanh" sang "Đánh chắc, tiến chắc" - quyết định của một Đại tướng huyền thoại
Changing from "quick fighting, quick winning" to "sure fighting, sure winning" - the decision of a legend general

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: KY HTKH HỆ THỐNG THÔNG TIN
The 1st Conference on Information Systems (tháng 04/2014) Số: Trang: 176-182 Năm: 2014
[8] Bài báo: Nguyễn Chí Thanh - vị Đại tướng tài năng với tư duy quân sự sắc sảo
Nguyen Chi Thanh - The talented genneran with sharp military thinking

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: KY HTKH HỆ THỐNG THÔNG TIN
The 1st Conference on Information Systems (tháng 04/2014) Số: 10(01)2014 Trang: 35-39 Năm: 2014
[9] Tham luận: Nguyễn Tri Phương và chiến thuật phòng thủ nhiều tầng tại mặt trận Đà Nẵng trong cuộc tấn công xâm lược của thực dân Pháp (1858-1860)
Nguyen Tri Phuong and multi-level defence in Danang in the invading attack of France (1858-1860)

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: KY HTKH HỆ THỐNG THÔNG TIN
The 1st Conference on Information Systems (tháng 04/2014) Số: Trang: 112-119 Năm: 2013
[10] Bài báo: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển du lịch sinh thái Bà Nà, thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng, Ngô Thị Hường Tạp chí: Số: Trang: 25-31 Năm: 2013
[11] Bài báo: Những hành động chống phá Hội nghị Paris và Hiệp định Paris của Nguyễn Văn Thiệu (1967-1975)
Actions against the Paris peace conference and the Paris peace accordr by Nguyen Van Thieu (1967-1975)

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(01) Trang: 47-52 Năm: 2013
[12] Tham luận: Tài liệu học tập và công tác kiểm tra đánh giá trong đào tạo theo học chế tín chỉ
The materials for learning and assessment in credit training

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Đào tạo theo học chế tín chỉ và chia sẻ, hợp tác giữa các trường đại học, cao đẳng địa phương Số: Trang: 243-251 Năm: 2012
[13] Tham luận: Bản lĩnh Võ Văn Kiệt trong giai đoạn khó khăn của khu 9
Vo Van Kiet in the dificulty of the IX military area

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: Tham luận tại Hội thảo Quốc gia - Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia - Tỉnh ủy Vĩnh Long - Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Số: Trang: 417-423 Năm: 2012
[14] Bài báo: Những cuộc thảm sát dân thường của quân đội Đại Hàn Dân quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (1967-1969)
The massacre of South Korean military in Quang Nam Province (1967-1969)

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 5 (04) Trang: 34-39 Năm: 2012
[15] Bài báo: Đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên
RENOVATION IN TESTING AND EVALUATING STUDENTS’ ACADEMIC RESULTS

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 2(01) Trang: 52-57 Năm: 2012
[16] Tham luận: Công tác kiểm tra đánh giá trong đào tạo theo học chế tín chỉ
Evaluation and Assessement in credit training system

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Toàn quốc Đổi mới, kiểm tra đánh giá đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ Số: Trang: 206-212 Năm: 2012
[17] Tham luận: Cụ Huỳnh Thúc Kháng và vụ án Ôn Như Hầu
Mr Huynh Thuc Khang and the On Nhu Hau trial

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: Báo cáo tham luận Hội thảo khoa học "Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng" Số: Trang: 299-375 Năm: 2012
[18] Tham luận: Quyết định lịch sử của một thiên tài quân sự
Historical decision of a military genius

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: Hội thảo Quốc gia về Danh nhân Quảng Bình - Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Bình Số: Trang: 390-396 Năm: 2012
[19] Bài báo: Đấu tranh của Phái đoàn chính phủ Cách mạng lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam tại hội nghị Paris (1968-1973)
The struggle of the delegation of the south Vietnam provisional revolutionary goverunment at the Paris pease conference (1968-1973)

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 12(61) Trang: 56-60 Năm: 2012
[20] Tham luận: Bộ trưởng Ung Văn Khiêm trong lịch sử ngoại giao hiện đại Việt Nam
Minister Ung Van Khiem in the modern foreign affair history of Vietnam

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Nhà cách mạng Ung Văn Khiêm (1910-1991)" Số: Trang: 172-176 Năm: 2012
[21] Tham luận: Phái đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại Hội nghị Paris (1968-1973)
Delegate of the Temporary Revolutionary Government of South Vietnam at Paris (1968-1973)

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 27 - 33 Năm: 2012
[22] Bài báo: Westmoreland và kế hoạch "Tìm và diệt" được thực hiện trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ" ở miền Nam Việt Nam (1965-1968)
Westmoreland and the "Search and Destroy" plan implemented in the locat war in the south of Vietnam (1965-1968)

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(47) quy?n 2 Trang: 233-238 Năm: 2011
[23] Bài báo: Cơ sở và mục đích đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên
The basic and purpose of renovation of assessement of the learning result of students

Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(47) Trang: 27 - 33 Năm: 2011
[24] Tham luận: Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam - Từ yêu cầu của lịch sử đến vai trò tổ chức, tập hợp lực lượng cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954-1975)
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: Hội thảo "Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam tầm vóc và sứ mệnh lịch sử" tại trường ĐHKH Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TPHCM (20-12-2010) Số: Trang: Năm: 2010
[25] Tham luận: Sự giúp đỡ của Liên Xô đối với cách mạng Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp (1945-1954)
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2010
[26] Tham luận: Tác động của chiến thắng chủ nghĩa phát xít đối với cách mạng thế giới
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2010
[27] Tham luận: Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 - thắng lợi và hạn chế
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: Hội thảo 40 năm Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân Số: Trang: Năm: 2008
[28] Bài báo: Một số nội dung khó cần lưu ý khi học tập và nghiên cứu Lịch sử Việt Nam (giai đoạn 1945 đến nay)
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: Tuyển tập Báo cáo khoa học 30 năm xây dựng và phát triển Trường Đại học Sư phạm Số: Trang: Năm: 2005
[29] Tham luận: Một số vấn đề về giảng dạy Lịch sử Việt Nam hiện đại
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: Thông báo khoa học số 2 năm 1995, trang 55 Số: Trang: Năm: 1995
[30] Bài báo: Lênin trong cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười năm 1917 ở Nga
Tác giả: Nguyễn Mạnh Hồng Tạp chí: Thông báo khoa học của trường CĐSP QN-ĐN Số: Trang: Năm: 1994
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Đồng chí Võ Văn Kiệt với cách mạng Việt Nam - Năm xuất bản: 2012; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia, Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân thành phố Hội An (1930 - 2010) - Năm xuất bản: 2011; Nhà xuất bản: Đà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Thân thế và sự nghiệp cụ Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) - Năm xuất bản: 2012; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị - Quốc gia, Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Lịch sử Trường Đại học Sư phạm (1975-2015) - Năm xuất bản: 2015; Nhà xuất bản: Thông tin và Truyền thông; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[5] Đà Nẵng chống liên quân Pháp -Tây Ban Nha (1858-1860) - Năm xuất bản: 2014; Nhà xuất bản: Giáo dục Việt NamĐà Nẵng; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[6] Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Duy Nghĩa giao đoạn (1930-1975) - Năm xuất bản: 2012; Nhà xuất bản: Đà Nẵng; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam