Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trần Thị Mai An
Ngày sinh: 1976
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Quê quán: Phú Lộc, Thừa Thiên Huế
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế - Việt Nam, Năm: 1998
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu: Giới; Nhân học văn hoá; Giáo dục học; Quản lý giáo dục; Nhân học
Chuyên ngành giảng dạy: Lịch sử; Văn hoá
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng 459 Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113 733330
E-mail: maiansp@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-thi-mai-an

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1998: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2005: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại Học viện Công nghệ châu Á AIT,

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1998 đến 01-01-2009: - Giảng viên Khoa Lịch sử, Đại học Khoa học, Huế
Từ 01-01-2009 đến nay: - Giảng viên Khoa Lịch sử, Đại học Sư Phạm, Đà Nẵng 
Từ 01-01-1998 đến 01-01-2009: - Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế
Từ 01-01-2009 đến nay: - Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Sự biến đổi văn hóa sinh thái của đồng bào các dân tộc ở Tây Nguyên hiện nay
Chủ nhiệm: Trần Thị Mai An , Mã số: B2016.ĐNA.04
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu xây dựng sản phẩm du lịch Đà Nẵng từ tài nguyên văn hóa
Chủ nhiệm: Trần Thị Mai An , Mã số: DHDN2014
[3] Tỉnh/Thành phố: Nghiên cứu không gian văn hoá cồng chiêng Quảng Nam. Khoa Sử, trường Đại học khoa học Huế, (2007-2009)
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Thị Mai An , Mã số:
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Công tác xã hội miền Trung Việt Nam: Thực trạng và vấn đề, (Đề tài hợp tác với tổ chức Rosa Luxemburg, Cộng hoà liên bang Đức)
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Thị Mai An , Mã số:
[5] Cấp cơ sở (ĐHĐN): New approaches in Social Science Methods for Anthropology - Enviroment Issues
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Thị Mai An , Mã số:
[6] Cấp cơ sở (Trường): Cư dân vùng biển Thuận An - Thừa Thiên Huế: Bức tranh sinh kế từ truyền thống đến hiện đại).
Chủ nhiệm: Trần Thị Mai An , Mã số:
[7] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Development, Land Use Change and Forest Conservation in Thua Thien Hue Province, Vietnam. Funded by MacArthu Foundation, Asian Institute of Technology, Thailand
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Thị Mai An , Mã số:
[8] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Luật tục đồng bào các dân tộc thiểu số Tà Ôi, Cơtu, Bru- Vân Kiều, ở Quảng Trị - Thừa Thiên Huế. (Đề tài hợp tác giữa Quỹ Ford và Việt Nam)
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trần Thị Mai An , Mã số:

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Suy nghĩ về việc đào tạo ngành Việt Nam học ở vùng miền Trung – Tây Nguyên Việt Nam theo định hướng liên ngành và khu vực học
Thingking about the undergraduate training programs of Vietnamese studies in the Central Region - Highlands towards the interdisciplinary and area studies direction

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: KY HTKH quốc tế Số: ISBN 978-6049887-88-8 Trang: 228-238 Năm: 2020
[2] Bài báo: Bảo tồn di sản văn hóa vùng Quảng Nam: Sự liên kết hữu hình từ quá khứ - hiện tại đến tương lai
Conservation of the cultural heritage in Quang Nam Provine: The confidential association from over the past –now to the future

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Văn hóa Quảng Nam: Động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Số: ISBN978-604-943-338-2 Trang: 12-20 Năm: 2019
[3] Bài báo: VĂN HÓA SINH THÁI CỦA NGƯỜI Ê ĐÊ Ở HUYỆN CƯ M’GAR TỈNH ĐẮK LẮK
ECOLOGICAL CULTURE OF E DE PEOPLE IN CƯ M’GAR DISTRICT, DAK LAK PROVINCE, VIETNAM

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: TC Khoa học và công nghệ Đại học Khoa học Huế Số: Trang: 34-40 Năm: 2018
[4] Bài báo: DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TỘC NGƯỜI Ở VIỆT NAM: XU THẾ THÍCH ỨNG NHU CẦU HỘI NHẬP VĂN HÓA
ETHNIC COMMUNITY TOURISM IN VIETNAM: AN ADAPTION TRENDS WITH CULTURE NEEDS IN INTERGATION

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: TC Nghiên cứu Đông NAm Á Số: 86 (1+2 2018) Trang: 34-40 Năm: 2018
[5] Bài báo: Một số vấn đề lý luận về văn hóa sinh thái các tộc người thiểu số vùng Tây Nguyên trong phát triển bền vững hiện nay
Some theoretical issues on ecological culture of ethnic minorities in the Central Highlands in sustainable development

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Международный академический вестник Số: 7 (148) Trang: 92-96 Năm: 2017
[6] Bài báo: NHẬN DIỆN MỘT SỐ GIÁ TRỊ VĂN HÓA SINH THÁI CỦA ĐỒNG BÀO CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ VÙNG TÂY NGUYÊN THEO HƯỚNG TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÙNG
RECOGNIZING ECOLOGICAL CULTURAL VALUES OF THE ETHNIC MINORITY GROUPS IN HIGHLANDS TOWARDS THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE REGION

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 10 (119) Trang: 47-51 Năm: 2017
[7] Bài báo: Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học cho sinh viên trường sư phạm nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Developing scientific research competences for students in universities of education to meet the requirements of the general education innovations

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông Số: Trang: 310-314 Năm: 2016
[8] Bài báo: NGƯỜI CƠ TU Ở ĐÀ NẴNG VÀ THỪA THIÊN HUẾ: TIẾP CẬN NHÂN HỌC DƯỚI GÓC NHÌN SO SÁNH
COTU ETHNIC MINORITY IN DA NANG CITY AND THUA THIEN HUE PROVINCE:APRROACH ANTHROPOLOGY BASED ON COMPARATIVE PERSPECTIVE

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 6 (38) 2015 Trang: 31-37 Năm: 2015
[9] Bài báo: BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG NGƯỜI CƠ TU Ở HUYỆN HÒA VANG THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG: NHỮNG THÁCH THỨC TRONG BỐI CẢNH ĐÔ THỊ HÓA
THE TRADITIONAL CULTURE OF COTU PEOPLE IN HOA VANG DISTRICT, DA NANG CITY: CHALLENGES IN THE CONTEXT OF URBANIZATION

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 8 (93) 2015 Trang: 1-5 Năm: 2015
[10] Bài báo: NHẬN DIỆN MẠNG LƯỚI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN VÙNG TÂY NGUYÊN HIỆN NAY
Identifying the current researcher network for social sciences and humanities in Central Highlands

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 20 Năm: 2015
[11] Bài báo: CÁC BẢO TÀNG Ở ĐÀ NẴNG TRONG VIỆC BẢO TỒN VÀ KHẲNG ĐỊNH GIÁ TRỊ LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÙNG QUẢNG NAM - ĐÀ NẴNG
Danang museums in conserving and confirming the historical and cultural value of Quangnam - Danang

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 12(03) - 2014 Trang: 8 Năm: 2014
[12] Bài báo: Bánh Huế: Từ phong vị vùng thành sản phẩm du lịch ẩm thực độc đáo
The cake of Hue: from a regional flavour to a featured cuisine tourism product.

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 53: 2014 Trang: 63-67 Năm: 2014
[13] Bài báo: Du lịch ảo qua môn học: Những thử nghiệm hữu ích của sinh viên ngành Việt Nam học (Văn hóa du lịch)
Virtual tour: useful testing of students of Vietnamese studies (cultural tourism)

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục, Trường Đại học Sư Phạm, Đà Nẵng Số: Trang: 70-73 Năm: 2013
[14] Bài báo: Biến đổi cơ cấu tổ chức xã hội truyền thống của người Cơ tu huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế
Traditional social organization mechanism changes of Cơ tu people in Nam Dong district, Thua Thien Hue province

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Tạp chí dân tộc học Số: Trang: 21-27 Năm: 2012
[15] Bài báo: Tiếp cận văn hóa tộc người Cơ tu huyện Nam Đông qua cơ chế tổ chức làng truyền thống
Approaching ethnic culture of Co tu people in Nam Dong district, Thưa Thien Hue province through traditional village organization

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Tạp chí Khoa học Xã hội miền Trung Số: Trang: 12--17 Năm: 2012
[16] Tham luận: Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm trong hệ thống đào tạo tín chỉ.
Teaching method to take student as center in credit teaching system.

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Sư phạm. Số: Trang: 4--10 Năm: 2010
[17] Bài báo: Phác thảo yếu tố biển trong văn hoá Việt Nam
Some thoughts about marine factor in Vietnamese culture

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 70-78 Năm: 2010
[18] Tham luận: Xu hướng hoà hợp cố kết giữa các tộc người thiểu số ở Thừa Thiên Huế trong giai đoạn hiện nay.
Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo: "Một số vấn đề cơ bản trong phát triển ở các dân tộc vùng Trung Bộ". Số: Trang: Năm: 2009
[19] Tham luận: Thách thức Giới trong phát triển bền vững của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Hội thảo Những vấn đề cơ bản trong phát triển của các dân tộc vùng Trung Bộ. Số: Trang: Năm: 2009
[20] Bài báo: Văn hoá trong phát triển du lịch Huế
Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Tạp chí Huế Xưa&Nay. Số: Trang: Năm: 2007
[21] Tham luận: Bức tranh sinh kế cư dân vùng biển Thuận An - Thừa Thiên Huế: Từ truyền thống đến hiện tại
Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học cán bộ nữ lần thứ V. Huế. Số: Trang: Năm: 2006
[22] Tham luận: Suy nghĩ về chiến lược sinh kế bền vững của cư dân vùng Biển Thuận An - Thừa Thiên Huế
Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Miền Trung- Tây Nguyên trong tiến trình thống nhất đất nước, đổi mới và hội nhập. Số: Trang: Năm: 2005
[23] Tham luận: Sinh kế người Cơtu: khả năng tiếp cận và cơ hội.
Livelihood of Cotu people: Ability to access and opportunity.

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Hội thảo Thông báo Dân tộc học. Số: Trang: 45-47 Năm: 2004
[24] Bài báo: Du lịch mua sắm Huế
Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Tạp chí Huế Xưa và nay. Số: S? 54 (11-12) Trang: Năm: 2002
[25] Tham luận: Luật tục trong ăn uống của người Tà Ôi
Customary law in eating and drinking of Ta Oi people.

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học lần thứ nhất nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đại học Huế. Số: Trang: 12--17 Năm: 2002
[26] Tham luận: Về xu thế phát triển của gia đình các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Định
Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo Nam Bộ và Nam Trung Bộ: Những vấn đề lịch sử thế kỷ XVII-XIX. Số: Trang: Năm: 2002
[27] Bài báo: Du lịch ẩm thực Huế
Some thoughts on the gastronomy tourism in Hue city

Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Tạp chí Sông Hương. Số: Trang: 21-27 Năm: 2001
[28] Bài báo: Thiết chế xã hội truyền thống của các dân tộc thiểu số ở miền núi tỉnh Bình Định và vai trò của nó trong quản lý nông thôn hiện nay
Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Tạp chí Dân tộc học. Số: Trang: Năm: 2001
[29] Bài báo: Vai trò của người phụ nữ Chăm trong hôn nhân và gia đình ngày nay
Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Tạp chí Dân tộc học. Số: 2 (106) Trang: Năm: 2000
[30] Bài báo: Đôi nét về nghệ thuật ẩm thực Nhật Bản
Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Tạp chí Đại Học Huế. Số: Trang: Năm: 2000
[31] Bài báo: Hồ Chí Minh - hình ảnh cao quý trong lòng các dân tộc thiểu số Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Sách: Chủ tịch Hồ Chí Minh và văn hoá Việt Nam. Số: Trang: Năm: 2000
[32] Bài báo: Tiềm năng du lịch Huế. Đôi điều suy nghĩ.
Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Thông tin khoa học số 11, Trường Đại học Khoa học Huế. Số: Trang: Năm: 1999
[33] Tham luận: Về hiện tượng hôn nhân hỗn hợp dân tộc ở miền núi tỉnh Bình Định hiện nay
Tác giả: Trần Thị Mai An Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị khoa học về phụ nữ dân tộc thiểu số và phát triển. Số: Trang: Năm: 1998
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Tổ chức xã hội truyền thống của người Cơ tu ở huyện Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế - Năm xuất bản: 2014; Nhà xuất bản: Chính trị quốc giaHà Nội; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2009-2010 - Trường Đại học Sư phạm ; Năm: 2010, Quyết định số: QĐ:23/QĐCĐ.
[2] Giấy khen - Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2011-2012 - Trường Đại học Sư phạm ; Năm: 2012, Quyết định số: 39/QĐ-KT.
[3] Giấy khen - Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2012-2013 - Cấp trường ; Năm: 2013, Quyết định số: 280 QĐKT.
[4] Chiến sỹ thi đua - Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 2013 - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2013 - 2014.
[5] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2015 - 2016.
[6] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2016 - 2017.
[7] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2014 - 2015.