Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Duy Phương
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Bình Định
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2009)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: phuongduyls@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-duy-phuong

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 03-01-2010 đến nay: - Tiếp nhận công tác tại Trường Đại học Sư Phạm

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Bộ: NGHIÊN CỨU CƠ QUAN KHÂM THIÊN GIÁM TRIỀU NGUYỄN (1802-1883)
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Duy Phương , Mã số: B2017-ĐN03-19
[2] Cấp Bộ: NGHIÊN CỨU CƠ QUAN KHÂM THIÊN GIÁM TRIỀU NGUYỄN (1802-1883)
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Duy Phương ,Lê Thị Mai , Mã số: B2017-ĐN03-19
[3] Cấp Bộ: NGHIÊN CỨU CƠ QUAN KHÂM THIÊN GIÁM TRIỀU NGUYỄN (1802-1883)
Chủ nhiệm: Trương Anh Thuận , Thành viên: Nguyễn Duy Phương ,Lê Thị Mai , Mã số: B2017-ĐN03-19
[4] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Hoạt động của cướp biển ở biển đảo Trung bộ Việt Nam và biện pháp đối phó của triều Nguyễn (1802 - 1884)
Chủ nhiệm: Nguyễn Duy Phương , Mã số: B2016-ĐN03-02
[5] Cấp cơ sở (Trường): Chính sách của triều Minh Mạng đối với Phật giáo (1820 - 1840)
Chủ nhiệm: Nguyễn Duy Phương , Mã số: T 2015 - 03 - 21

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Tranh chấp quyền trên biển trong quan hệ Anh- Mỹ: Trường hợp cuộc nổi dậy của nô lệ trên tàu Creole (1841)
Struggle of the Right on the sea in the British-American relations: The case of the Creole Slaves Revolt (1841)

Tác giả: Nguyễn Duy Phương, Lưu Trang Tạp chí: Analele Universitatii din Craiova - Seria Istorie (Annals of the University of Craiova. History - Scopus) Số: 2(36) Trang: 23-36 Năm: 2019
[2] Tham luận: Giáo dục chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa ở trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng: thực trạng và giải pháp
Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: thảo Nghiên cứu và truyền thông giáo dục về quần đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay Số: Trang: 221-229 Năm: 2019
[3] Bài báo: CHÍNH SÁCH TIẾN CỬ NHÂN TÀI CỦA TRIỀU NGUYỄN VÀ BÀI HỌC CHO CÔNG TÁC CÁN BỘ HIỆN NAY (1802 - 1884)
TALENT RECOMMENDATION POLICY OF THE NGUYEN DYNASTY AND LESSONS FOR CURRENT STAFF MANAGEMENT (1802 - 1884)

Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 32(01).2019 Trang: 33 Năm: 2019
[4] Bài báo: Giáo dục chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa ở các trường Trung học phổ thông trê địa bàn thành phố Đà Nẵng: thực trạng và giải pháp
Tác giả: Đặng Thị Thùy Dương, Nguyễn Duy Phương Tạp chí: KY HTKH Nghiên cứu và truyền thông giáo dục về quần đảo Hoàng Sa, thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay Số: Trang: 343-351 Năm: 2019
[5] Bài báo: Giáo dục truyền thống chống ngoại xâm trong trường hoc qua cuộc kháng chiến chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860)
Tác giả: Đặng Thị Thùy Dương, Nguyễn Duy Phương Tạp chí: HTKH Đà Nẵng chống liên quân Pháp - Tây Ban Nha (1858 - 1860) quá khứ và hiện tại Số: Trang: 343-351 Năm: 2018
[6] Bài báo: CHIẾN CÔNG CỦA THỦY QUÂN CHÚA NGUYỄN TRONG DIỆT TRỪ CƯỚP BIỂN, CHỐNG NGOẠI XÂM
THE MARINE VICTORY OF NGUYEN LORD IN FIGHTING AGAINST PIRATES AND FOREIGN INVADERS

Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 68 Năm: 2018
[7] Bài báo: Đóng góp của hoạt động "Khai dân trí" trong phong trào Duy Tân ở Quảng Nam đối với nền giáo dục nước nhà xưa và nay
Contribution of “enlightenment” in the duy tan renovationin quang nam for the national education up to now.

Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: TC Khoa học - Trường ĐHSP - ĐHĐN (ngành: Toán, Ngôn ngữ, Giáo dục học) Số: Trang: Năm: 2018
[8] Bài báo: Đào tạo giáo viên Lịch sử đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới
Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: , Kỉ yếu hội thảo khoa học “Giảng dạy lịch sử, văn hóa đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay” Số: Trang: Năm: 2018
[9] Bài báo: Đà Nẵng trong hành trình giao lưu quốc tế
Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: TC Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng Số: 100 - 4/2008 Trang: 29-33 Năm: 2018
[10] Bài báo: ĐÓNG GÓP CỦA HOẠT ĐỘNG “KHAI DÂN TRÍ” TRONG PHONG TRÀO DUY TÂN Ở QUẢNG NAM ĐỐI VỚI NỀN GIÁO DỤC NƯỚC NHÀ XƯA VÀ NAY
CONTRIBUTION OF “ENLIGHTENMENT” IN THE DUY TAN RENOVATION IN QUANG NAM TO THE NATIONAL EDUCATION UP TO NOW

Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 40 Năm: 2017
[11] Bài báo: Hải tặc trên vùng biển miền Trung thế kỉ XIX
Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: TC Khoa học xã hội miền Trung Số: 6/2017 Trang: 64 - 76 Năm: 2017
[12] Bài báo: HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO Ở DINH QUẢNG NAM THỜI CHÖA NGUYỄN (1602 - 1775)
Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: TC Khoa học Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Số: 24 Trang: 51-57 Năm: 2017
[13] Bài báo: Đặc điểm Phật giáo Việt Nam thời Minh Mạng
Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: TC Nghiên cứu Tôn giáo Số: 3&4, 2017 Trang: 12-26 Năm: 2017
[14] Bài báo: Phong trào phụ nữ Đặc khu ủy Quảng Đà lãnh đạo trong việc xây dưng căn cứ lõm chính trị vùng đô thị Đà Nẵng (1968 - 1975)
Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: Kỉ yếu hội thảo Vai trò đặc khu ủy Quảng Đà đối với phong trào cách mạng Quảng Đà Số: Trang: 203 - 212 Năm: 2017
[15] Bài báo: ĐÓNG GÓP CỦA PHẬT GIÁO THỜI MINH MẠNG ĐỐI VỚI NỀN VĂN HÓA - NGHỆ THUẬT DÂN TỘC
Contribution of buddhism in Minh Mang period to the national artistic culture

Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 63 Năm: 2017
[16] Bài báo: Đóng góp của Phật giáo thời Minh Mạng đối với nền văn hóa nghệ thuật dân tộc
Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 23 - 02 Trang: Năm: 2017
[17] Bài báo: Nạn cướp biển trên vùng biển Quảng Nam Đà Nẵng thời Nguyễn
Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 2.2017 Trang: 74 - 78 Năm: 2017
[18] Bài báo: Lễ trai đàn chẩn tế dưới triều Minh Mạng
Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: TC Khoa học xã hội Việt Nam Số: 1 Trang: 98-105 Năm: 2017
[19] Bài báo: Tình hình xây dựng chùa chiền dưới thời Minh Mạng (1820 - 1840)
Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: TC Khoa học Đại học Huế Số: 8 Trang: 171 - 180 Năm: 2016
[20] Bài báo: Triều Minh Mạng với việc tổ chức Lễ Trai đàn chẩn tế, tạp chí Nghiên cứu Lịch Sử
Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: TC Nghiên cứu Lịch sử Số: 11 Trang: Năm: 2015
[21] Bài báo: Phong trào văn minh hóa ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, tạp chí KHCN
Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 10 Trang: Năm: 2015
[22] Bài báo: CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO CỦA TRIỀU NGUYỄN - KHỞI NGUỒN CỦA PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO ĐẦU THẾ KỈ XX
The Nguyen Dynasty’s policy towards Buddhism - origin of the buddhist revival movement in the early twentieth century

Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 64 Năm: 2015
[23] Bài báo: Chính sách đối với Phật giáo của triều Nguyễn – Khởi nguồn của phong trào chấn hưng Phật giáo đầu thế kỉ XX
Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: số 16 (2015) Trang: 64 - 68 Năm: 2015
[24] Bài báo: CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ QUỐC TỰ DƯỚI TRIỀU MINH MẠNG
ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT TASK OF MING MANG DYNASTY WITH COUNTRY PAGODAS

Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: TC Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh Số: 3 (199) Trang: 48-57 Năm: 2015
[25] Bài báo: ĐẶC ĐIỂM TRUYỀN THỪA CỦA CÁC THIỀN PHÁI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI MINH MẠNG (1820 – 1840)
The lineage characteristic of zen sects of Vietnamese buddhism in Minh Mang period (1820 – 1840)

Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 14(06) Trang: 56- 60 Năm: 2015
[26] Bài báo: CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TĂNG SĨ CỦA TRIỀU MINH MẠNG
MANAGEMENT BUDDHIST OF MINH MANG DYNASTY

Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc Số: Trang: 307-316 Năm: 2015
[27] Bài báo: RUỘNG CHÙA TRONG LỊCH SỬ PHONG KIẾN VIỆT NAM (THẾ KỈ X-XIX)
TEMPLE FIELD IN FEUDAL HISTORY OF VIETNAM (X-XIX)

Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 10 (83) Trang: 57-60 Năm: 2014
[28] Bài báo: PHẬT GIÁO QUẢNG NAM DƯỚI THỜI CÁC CHÚA NGUYỄN
QUANG NAM BUDDHISM UNDER NGUYEN LORDS PERIOD

Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 9 Trang: 32-36 Năm: 2014
[29] Bài báo: Trai đàn dưới triều Minh Mạng (1820 - 1840)
The Atonement ceremony in Minh Mang dynasty

Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 10 Trang: 53-56 Năm: 2014
[30] Bài báo: Hệ thống cơ sở hạ tầng của thành phố Đà Nẵng thời Pháp thuộc (1888 - 1945)
The Infrasttructure System of Colonial Danang, 1888 - 1945

Tác giả: Lưu Trang, Nguyễn Duy Phương Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: Trang: 66-76 Năm: 2012
[31] Bài báo: Hệ thống cơ sở hạ tầng của Thành phố Đà Nẵng thời thuộc Pháp (1888 – 1945)
FACILITIES SYSTEM OF DA NANG CITY IN FRENCH DOMINATION PERIOD (1888 - 1945)

Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: tạp chí Nghiên cứu Lịch sử Số: Trang: Năm: 2012
[32] Bài báo: Đường phố ĐN thời thuộc Pháp
STREET DA NANG IN FRENCH DOMINATION

Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: tạp chí Nghiên cứu Lịch sử Xứ Quảng Số: Trang: 12--17 Năm: 2012
[33] Tham luận: Vị thế của Trung Trung bộ trong lịch sử trung đại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Duy Phương, Lưu Trang Tạp chí: Hội thảo khoa học: Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa: Những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận. Số: Trang: 529-538 Năm: 2011
[34] Bài báo: Phong trào đấu tranh chính trị ở ĐN trong những năm 1964-1966
POLITICAL MOVEMENT IN DANANG IN 1964 - 1966

Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 7 (48) Trang: 15-20 Năm: 2011
[35] Tham luận: Diện mạo Phật giáo Quảng Nam dưới thời các chúa Nguyễn (1558 – 1777)
QUANG NAM BUDDHISM FACE UNDER NGUYEN LORD PERIOD (1558 - 1777)

Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: K/y HTKH “Chúa – Bồ Tát Nguyễn Phúc Chu và sự nghiệp mở mang bờ cõi, phát triển đất nước”, thành phố Hồ Chí Minh Số: Trang: 342 - 347 Năm: 2011
[36] Tham luận: Đầu tư trực tiếp của Taiwan vào Việt Nam: thành tựu và đặc điểm
Direct investment of Taiwan in Viet Nam: Achievements and characteristics

Tác giả: Nguyễn Duy Phương, Lưu Trang Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo quốc tế Quan hệ Việt Nam - ASEAN - TAIWAN, tại Đại học Huế. Số: Trang: 318 - 326 Năm: 2011
Quốc tế
[1] Bài báo: Tranh chấp quyền trên biển trong quan hệ Anh - Mỹ: Trường hợp cuộc nổi dậy của nô lệ trên tàu Creole (1841)
Struggle of the Right on the sea in the British-American relations: The case of the Creole Slaves Revolt (1841)

Tác giả: Nguyễn Văn Sang, Nguyễn Duy Phương, Lưu Trang Tạp chí: Analele Universitatii din Craiova - Seria Istorie (Annals of the University of Craiova. History - Scopus) Số: 2(36) Trang: 23-36 Năm: 2019
[2] Tham luận: Chính sách của triều Minh Mạng đối với Phật giáo (1820 - 1840)
POLICY ABOUT BUDDHISM OF MINH MẠNG DYNASTY.

Tác giả: Nguyễn Duy Phương Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo “Quốc sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập". Số: Trang: 98 - 104 Năm: 2011

Sách - giáo trình
[1] Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân thành phố Hội An (1930 - 2010) - Năm xuất bản: 2011; Nhà xuất bản: Đà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Phát triển bền vững tiếp cận từ tư tưởng Phật giáo - Năm xuất bản: 2019; Nhà xuất bản: tôn giáoTp Hồ Chí Minh; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Tổ chức phòng thủ và thực thi chủ quyền biển đảo Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn - Năm xuất bản: 2019; Nhà xuất bản: Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Phật giáo Việt Nam thời Minh Mạng - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: Thông tin và truyền thôngHà Nội; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[5] Tổ chức phòng thủ và thực thi chủ quyền biển đảo Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: NXB Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam