Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trần Thị Kim Cúc
Ngày sinh: 1981
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Bệnh viện KVI, Đà Nẵng
Quê quán: Bệnh viện KVI, Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm Huế - Việt Nam, Năm: 2003
Đơn vị công tác: Khoa GDTH-MN, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2006)
Lĩnh vực nghiên cứu: Phương pháp dạy – học tiếng Việt bậc tiểu học; Phương pháp dạy học ở tiểu học
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K97/2 Lý Tự Trọng
Điện thoại cơ quan: 05113733289 - Điện thoại nhà: 05113672197
E-mail: kimcuc2003@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-thi-kim-cuc

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1999 đến Năm 2003: Trình độ - Đại học; Ngành - Giáo dục Tiểu học; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm 2004 đến Năm 2006: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Giáo dục học; Chuyên ngành - Giáo dục Tiểu học Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2003 đến nay: Giảng viên - Giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Sư phạm –  Đại học Đà Nẵng

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Phát triển năng lực dạy học theo hướng trải nghiệm cho giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
DEVELOPING TEACHING CMPETENCY THROUGH THE EXPERIENTIAL LEARNING FOR PRIMARY TEACHERS TO MEET THE REQUIREMENTS OF EDUCATION REFORM

Tác giả: Trần Thị Kim Cúc, Nguyễn Phan Lâm Quyên Tạp chí: Số: 3B/2017 Trang: 20 - 28 Năm: 2017
[2] Bài báo: NGHIÊN CỨU NHẬN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA GIÁO VIÊN TIỂU HỌC
A study of primary school teachers’ perception about regular refresher activity

Tác giả: Lưu Trang, Trần Thị Kim Cúc Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 24(03) Trang: 99 Năm: 2017
[3] Bài báo: THỰC TRẠNG NHẬN THỨC VỀ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CỦA SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC
Primary education majors’ awareness of hands-on creative activities

Tác giả: Trần Thị Kim Cúc, Nguyễn Phan Lâm Quyên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 43 Năm: 2016
[4] Bài báo: THIẾT KẾ THIẾT BỊ DẠY HỌC TỰ LÀM Ở TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG XU HƯỚNG DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM
DESIGN SELF-MADE TEACHING EQUIPMENT TO MEET WITH PRIMARY TRENDS BY VIET NAM ESCUELA NUEVA

Tác giả: Trần Thị Kim Cúc, Nguyễn Phan Lâm Quyên Tạp chí: TC Khoa học Giáo dục Số: Số Đặc biệt Tháng 12-2015 Trang: 29-33 Năm: 2016
[5] Bài báo: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC ĐÁP ỨNG VỚI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VIỆT NAM
DEVELOP DESIGN AND USED TEACHING EQUIPMENT CAPACITY FOR STUDENTS PRIMARY EDUCATION SECTOR MEET WITH VIETNAM ESCUELA NUEVA

Tác giả: Nguyễn Phan Lâm Quyên, Trần Thị Kim Cúc Tạp chí: Hội thảo bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm năm 2015 Số: Trang: Năm: 2015
[6] Bài báo: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO NỘI DUNG VĂN HÓA DÂN GIAN CHO HỌC SINH TIỂU HỌC
Organizing experiences of folklore content creation for primary school pupils

Tác giả: Trần Thị Kim Cúc Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 16(03) - 2015 Trang: 113 Năm: 2015
[7] Bài báo: Xây dựng bài tập khắc phục lỗi chính tả cho học sinh tiểu học
Building spelling exercises for primary students

Tác giả: Trần Thị Kim Cúc Tạp chí: TC Giáo dục và Xã hội Số: 46 Trang: 58 -60 Năm: 2015
Quốc tế