Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trần Đức Mạnh
Ngày sinh: 1982
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán: Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Hóa học, Tại: Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2005
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu: Tổng hợp hữu cơ; Chiết tách xác định cấu trúc hợp chất hữu cơ; Các phương pháp phân tích hữu cơ; Các hợp chất chứa nhóm chức trong hữu cơ
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ducmanhdng@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-duc-manh

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2001 đến Năm 2005: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm; Chuyên ngành - Hóa học Tại Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2006 đến Năm 2009: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Hóa học; Chuyên ngành - Hóa hữu cơ Tại Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2011 đến Năm 2012: Trình độ - Chọn trình độ; Ngành - Chemistry; Chuyên ngành - Synthesis Organic Tại Visitor at Chemistry of Monash - australia, Australia
Từ Năm 2014 đến Năm 2015: Trình độ - Chọn trình độ; Ngành - Chemistry; Chuyên ngành - Synthesis Organic Tại Visitor at Chemistry of Monash - australia, Australia

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 17-06-2014 đến 17-06-2014: Giảng viên - Khoa Hóa Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu tính chất và tổng hợp hợp chất mới từ TCNQFn (n= 1, 2)
Chủ nhiệm: Võ Thắng Nguyên , Thành viên: Trần Đức Mạnh ,Vũ Thị Duyên , Mã số: T2017-TD-03-02
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu tổng hợp hợp chất dẫn điện từ tetracyanoquinomethan (TCNQ)
Chủ nhiệm: Trần Đức Mạnh , Mã số: Đ - 2014 - 03- 63

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Electrochemical synthesis of CuTCNQF and Evaluation of its catalytic activities
Electrochemical synthesis of CuTCNQF and Evaluation of its catalytic activities

Tác giả: Võ Thắng Nguyên, Trần Đức Mạnh, Cộng sự Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 30 Trang: Năm: 2019
[2] Bài báo: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP ĐIỆN HOÁ HỢP CHẤT CuTCNQF VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH XÚC TÁC CỦA NÓ
ELECTROCHEMICAL SYNTHESIS OF CuTCNQF AND EVALUATION OF ITS CATALYTIC ACTIVITIES

Tác giả: Võ Thắng Nguyên, Cộng sự, Trần Đức Mạnh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 31(05).2018 Trang: 7 Năm: 2018
[3] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp một hợp chất mới của CuTCNQF4(2-)
Tác giả: Trần Đức Mạnh Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: 3(112) Trang: 34-39 Năm: 2017
[4] Bài báo: Đặc trưng phổ và điện hóa của TCNQF4 (2,3,5,6-tetraflo-7,7,8,8-tetracyanoquinondimetan) và tổng hợp CoTCNQF4
Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Số: 54(5e1,2) Trang: 230-234 Năm: 2016
[5] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp một phức phối trí mới của TCNQF4
Synthesis the new coordination product of TCNQF4

Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Đức Mạnh Tạp chí: Số: 54(6e1) Trang: 230-234 Năm: 2016
[6] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp một phức phối trí mới của TCNQF4
Synthesis the new coordination product of TCNQF4

Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Số: 54(6e1) Trang: 230-234 Năm: 2016
[7] Bài báo: NGhiên cứu tổng hợp một phức phối trí mới của TCNQF4
Tác giả: Trần Đức Mạnh Tạp chí: tạp chí hóa học - Điểm : Số: 54(6e1) Trang: 253-257 Năm: 2016
[8] Bài báo: Đặc trưng điện hóa của TCNQF4 và tổng hợp CoTCNQF4
Electrochemistry of TCNQF4 and the synthesis of CoTCNQF4

Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Đức Mạnh Tạp chí: Số: 54(5e1,2) Trang: 253-257 Năm: 2016
[9] Bài báo: Nghiên cứu tính chất điện hóa của TCNQF4 (2,3,5,6-Tetrafloro-7,7,8,8-Tetracyanoquinondimethane) và tổng hơp điện hóa CuTCNQF4
Study on the the electrochemical behavior of TCNQF4 (2,3,5,6-Tetrafloro-7,7,8,8-Tetracyanoquinondimethane) and the electrochemical synthesis of CuTCNQF4

Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Vietnam journal of chemistry Số: 53(6e3)2015 Trang: 131-135 Năm: 2015
[10] Bài báo: Đặc trưng phổ và điện hóa của TCNQF4 (2,3,5,6-tetraflo-7,7,8,8-tetracyanoquinondimetan) và các anion của TCNQF4
Tác giả: Trần Đức Mạnh Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: 39880 Trang: 119-122 Năm: 2015
[11] Bài báo: Nghiên cứu tính chất điện hóa của TCNQF2 (2,5-diflo-tetracyanuaduinondimetan) và tổng hợp CuTCNQF2
Tác giả: Trần Đức Mạnh Tạp chí: tạp chí hóa học - Điểm : Số: 52(6B) Trang: Năm: 2014
[12] Bài báo: Nghiên cứu tổng hợp phức chất có tính bán dẫn từ TCNQ và amino axit L-prolin
Tác giả: Trần Đức Mạnh Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: 09(82) Trang: Năm: 2014
[13] Bài báo: Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần một số hợp chất hóa học trong lá cây gai xanh
Tác giả: Trần Đức Mạnh Tạp chí: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu) Số: Trang: 71-77 Năm: 2008
Quốc tế
[1] Bài báo: Voltammectric xác định Rhodamine B sử dụng vật liệu ZIF-67/rGO
Voltammetric Determination of Rhodamine B Using a ZIF-67/Reduced Graphene Oxide Modified Electrode

Tác giả: Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên Tạp chí: Journal of nanomaterials Số: Special Issue Trang: 24 Năm: 2020
[2] Bài báo: Voltammectric xác định Rhodamine B sử dụng vật liệu ZIF-67/rGO
Voltammetric Determination of Rhodamine B Using a ZIF-67/Reduced Graphene Oxide Modified Electrode

Tác giả: Trần Đức Mạnh Tạp chí: Journal of nanomaterials Số: Special Issue Trang: 24 Năm: 2020
[3] Bài báo: Tổng hợp hóa học, điện hóa phức polyme hai chiều [ZnTCNQF4(DMF)2]•2DMF
Electrochemical and chemical synthesis of [ZnTCNQF4(DMF)2]•2DMF – a 2D Network Coordination Polymer

Tác giả: Lê Tự Hải, Trần Đức Mạnh, Võ Thắng Nguyên, Cộng sự, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: European Journal of Inorganic Chemistry Số: Trang: 1-8 Năm: 2019

Sách - giáo trình
[1] Hóa học các hợp chất thiên nhiên - Năm xuất bản: 2019; Nhà xuất bản: Khoa học và kỹ thuậtTp Hồ Chí Minh; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam