Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Quốc Thắng
Ngày sinh: 1970
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Đà Nẵng
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Thủ Dầu Một, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Tỉnh BÌNH DƯƠNG
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thangfr@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-quoc-thang

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Vấn đề ký hiệu học: một số khía cạnh về dịch thuật
SEMIOTICS ISSUES: SOME ASPECTS OF TRANSLATION

Tác giả: Nguyễn Quốc Thắng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 36(05).2019 Trang: 59 Năm: 2019
[2] Bài báo: KÝ HIỆU HỌC VĂN BẢN VÀ MỘT SỐ THÀNH TỰU NGHIÊN CỨU KÝ HIỆU HỌC TRONG PHÊ BÌNH VĂN HỌC Ở VIỆT NAM
TEXTUAL SEMIOTICS AND SOME ACHIEVEMENTS IN THE SEMIOTIC STUDY OF LITERARY CRITICISM IN VIETNAM

Tác giả: Nguyễn Quốc Thắng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 31(05).2018 Trang: 42 Năm: 2018
[3] Bài báo: KÍ HIỆU HÓA TRONG MỘT SỐ PHẠM TRÙ LÝ THUYẾT VĂN HỌC
SEMIOSIS IN SOME LITERARY THEORY CATEGORIES

Tác giả: Nguyễn Quốc Thắng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 26(05).2017 Trang: 53 Năm: 2017
[4] Bài báo: KÍ HIỆU HỌC: KHÁI NIỆM, PHẠM VI VÀ LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU
Semiotics: concept, scope and research domain

Tác giả: Nguyễn Quốc Thắng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 75 Năm: 2017
[5] Bài báo: SAUSSURE VÀ VĂN CHƯƠNG: TRƯỜNG HỢP GIÁO TRÌNH NGÔN NGỮ HỌC ĐẠI CƯƠNG VÀ CÔNG TRÌNH TÍNH HAI MẶT CỦA NGÔN NGỮ
Saussure and literature: the case of Course in General Linguistics and The Double Essence of Language

Tác giả: Nguyễn Quốc Thắng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 22(01).2017 Trang: 61 Năm: 2017
Quốc tế