Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trần Hậu Thìn
Ngày sinh: 1970
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Trường Đại học Vinh, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Đaị học Vinh
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thindhv@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tran-hau-thin