Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Hoàng Nam Hải
Ngày sinh: 1962
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán: Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Toán học, Tại: Đại học Sư phạm Huế - Việt Nam, Năm: 1985
Đơn vị công tác: Khoa GDTH-MN, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Lí luận và Phương pháp giảng dạy bộ môn Toán; Suy luận định lượng; Suy luận thống kê; Tư duy thống kê; Năng lực suy luận thống kê; Năng lực tư duy thống kê; Năng lực Toán học; Vận dụng toán học vào thực tiễn; Năng lực giải quyết vấn đề; Nghiên cứu bài học; Mô hình trường học mới; Đánh giá học sinh theo năng lực; Năng lực của học sinh tiểu học; Siêu nhận thức trong toán học; Năng lực dạy học của GV
Chuyên ngành giảng dạy: Phương pháp dạy – học Toán; Phương pháp nghiên cứu khoa học; Quy hoạch tuyến tính; Tập hợp logic; Toán Giải tích; Toan cao cap; Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán; Lí thuyết Xác suất và Thống kê
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan: 05113.733289
E-mail: haihn.spdn@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~http://scv.ued.udn.vn/~

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1981 đến Năm 1985: Trình độ - Đại học; Ngành - Toán học; Chuyên ngành - Toán học Tại Đại học Sư phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm 1999 đến Năm 2001: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Toán Giải tích; Chuyên ngành - Toán Giải tích Tại Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2009 đến Năm 2013: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Khoa học Giáo dục; Chuyên ngành - Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Toán Tại Trường Đại học Vinh, Việt Nam
Từ Năm 2010 đến Năm 2012: Trình độ - Đại học; Ngành - Ngôn Ngữ Anh; Chuyên ngành - Ngôn ngữ Anh Tại Viện Đại học Mở Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-09-1985 đến 31-08-1987: Giáo viên giảng dạy Toán phổ thông cho hệ Văn hóa - Trường Trung cấp GTVT 5
Từ 01-10-1987 đến 30-12-1990: Tổ phó Tổ Văn hóa Cơ sở - Trường Trung học GTVT khu vực 2
Từ 01-01-1991 đến 31-12-1999: Chủ nhiệm Bộ môn Văn hóa, GV Toán - Tin - Trường Trung học GTVT khu vực 2
Từ 01-01-2000 đến 01-09-2004: Trưởng Khoa Cơ Bản - Trường Cao đẳng GTVT II
Từ 01-10-2004 đến 30-12-2006: Giảng viên - Trường Cao đẳng GTVT II
Từ 01-01-2007 đến 30-12-2010: Giảng viên chính - Trường Cao đẳng GTVT II
Từ 01-01-2011 đến 30-10-2012: Tổ trưởng Tổ Toán - GVC - Trường Cao đẳng GTVT II
Từ 01-11-2012 đến 31-05-2014: Phó Trưởng Khoa Cơ bản, GVC - Trường Cao đẳng GTVT II
Từ 01-06-2014 đến nay: GVC. TS - Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, ĐHSP-ĐHĐN
Từ 01-12-2014 đến 01-12-2019: Trưởng khoa - Khoa Giáo dục Tiểu học, ĐHSP-ĐHĐN

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu về hiểu biết thống kê của học sinh tiểu học
Chủ nhiệm: Hoàng Nam Hải , Mã số: T-2015-03
[2] Cấp Nhà nước: Đánh giá năng lực toán học của học sinh tuổi 15 ở Việt Nam
Chủ nhiệm: , Thành viên: Hoàng Nam Hải , Mã số: VI2.2-2010.11-07TLGD
[3] Cấp cơ sở (Trường): Thách thức của việc phát triển năng lực suy luận thống kê cho sinh viên chuyên nghiệp
Chủ nhiệm: Hoàng Nam Hải , Mã số: NCS-12
[4] Cấp Bộ: Nghiên cứu sự ngắt quãng trong nhận thức của học sinh đầu cấp tiểu học khi học Toán
Chủ nhiệm: Hoàng Nam Hải , Mã số: B2016-DNA-08-TT

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Một số giải pháp phát triển năng lực đánh giá cho sinh viên giáo dục tiểu học đáp ứng chuẩn đầu ra
Tác giả: Hoàng Nam Hải, Mã Thanh Thuỷ Tạp chí: Tạp Chí Khoa học và Công nghệĐại Học ĐN Số: 06-2017 Trang: Năm: 2017
[2] Bài báo: Nâng cao năng lực đánh giá cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học
Tác giả: Hoàng Nam Hải, Mã Thanh Thuỷ Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 5-2017 Trang: 26-30 Năm: 2017
[3] Bài báo: Bộ công cụ đánh giá năng lực học toán của học sinh tiểu học
A tool for the assessment of primary school students' mathematiccal competence

Tác giả: Hoàng Nam Hải Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học các trường Đại học Sư phạm toàn quốc lần thứ VII Số: 2016 Trang: 200-211 Năm: 2016
[4] Bài báo: Đánh giá năng lực hiểu biết thống kê của học sinh tiểu học
Tác giả: Hoàng Nam Hải, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Hoàng Hải Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: Trang: Năm: 2016
[5] Bài báo: Vận dụng mô hình năng lực ASK trong đào tạo giáo viên tiểu học
Tác giả: Hoàng Nam Hải, Đinh Thị Phương Anh Tạp chí: Kỉ yếu Hội nghị toàn quốc Trường Đại học sư phạm - Đại học Huế Số: Trang: Năm: 2016
[6] Bài báo: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HIỂU BIẾT THỐNG KÊ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC
Assessing primary school pupils’ competence in understanding statistics

Tác giả: Đinh Thị Phương Anh, Hoàng Nam Hải, Nguyễn Hoàng Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 120 Năm: 2016
[7] Bài báo: Về năng lực hiểu biết thống kê của học sinh tiểu học
Tác giả: Hoàng Nam Hải, Nguyễn Hoàng Hải, Phạm Huyền Trang Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 378 Trang: Năm: 2016
[8] Bài báo: About teaching and learning statistics at primary shools
Tác giả: Hoàng Nam Hải Tạp chí: Journal of science of Hune Số: 60 Trang: Năm: 2015
[9] Bài báo: Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên sư phạm đáp ứng nhiệm vụ giảng dạy sau năm 2018
Tác giả: Hoàng Nam Hải, LÊ Tử Tín Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Đại học Cần Thơ Số: Trang: Năm: 2015
[10] Bài báo: THỰC TRẠNG MẠCH TRI THỨC THỐNG KÊ TRONG SÁCH GIÁO KHOA VỚI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
The status quo of statistics knowledge in textbooks in the orientation of developing learners’ competence

Tác giả: Hoàng Nam Hải, Lê Tử Tín Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 14(01) - 2015 Trang: 87 Năm: 2015
[11] Bài báo: Dạy học Thống kê Toán theo định hướng phát triển năng lực
Tác giả: Hoàng Nam Hải Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Viện toán cao cấp tại đại học Cần Thơ Số: Trang: Năm: 2015
[12] Bài báo: Tiếp cận năng lực trong dạy học yếu tố thống kê cho học sinh tiểu học
Tác giả: Hoàng Nam Hải Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh Số: Trang: Năm: 2015
[13] Bài báo: Tăng cường mạch tri thức Thống kê trong sách giáo khoa nhằm nuôi dưỡng và phát triển năng lực hiểu biết, suy luận và tư duy thống kê cho học sinh phổ thông
Tác giả: Hoàng Nam Hải Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 10 2014 Trang: 26-27 Năm: 2014
[14] Bài báo: BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC VẬN DỤNG TOÁN HỌC VÀO THỰC TIỄN THÔNG QUA KHAI THÁC CÁC BÀI TOÁN THỰC TẾ TRONG DẠY HỌC XÁC SUẤT THỐNG KÊ Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
TRAINING CAPABILITY OF MATH APPLICATIONS TO PRACTICES THROUGH EXPLOITING THE ACTUAL PROBLEMS IN TEACHING PROBABILITY AND STATISTICS AT HIGH SCHOOL

Tác giả: Hoàng Nam Hải, Cộng Sự 1 Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 10[83] 2014 Trang: 8-11 Năm: 2014
[15] Bài báo: Bồi dưỡng năng lực vận dụng toán học vào thực tiễn thông qua khai thác các bài toán thực tế trong dạy học xác suất thống kê ở trường trung học phổ thông
Improving capability of math applications by modeling real-life problems in teaching probability and statistics at high school

Tác giả: Hoàng Nam Hải Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 10[83] 2014 Trang: 8-11 Năm: 2014
[16] Bài báo: Năng lực dạy học tích hợp: Một đòi hỏi cấp bách của giảng viên Khoa Giáo dục Tiểu học trường Đại học Sư phạm.
Tác giả: Hoàng Nam Hải, LÊ Tử Tín Tạp chí: Kỉ yếu HTKH toàn quốc bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm Số: Trang: Năm: 2014
[17] Bài báo: Nuôi dưỡng suy luận thống kê in dạy và học thống kê ở trường trung học phổ thông và cao đẳng chuyên nghiệp
Nurture statistical reasoning in teaching and learning statistics at high school and professional colleges

Tác giả: Hoàng Nam Hải Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: ICER 2013 Trang: 45-52 Năm: 2013
[18] Bài báo: Một số quan điểm về dạy học thống kê ở trường trung học phổ thông hiện nay
Tác giả: Hoàng Nam Hải Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 01 Trang: 13-22 Năm: 2013
[19] Bài báo: Giúp sinh viên rèn luyện năng lực đọc hiểu bản biểu và biểu đồ thống kê
Tác giả: Hoàng Nam Hải Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 303 Trang: 36-38 Năm: 2013
[20] Bài báo: Phát triển năng lực dự đoán thống kê cho sinh viên thông qua dạy học Thống kê Toán
Tác giả: Hoàng Nam Hải Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 01 Trang: 45-55 Năm: 2013
[21] Bài báo: Về mô hình phát triển suy luận thống kê
Tác giả: Hoàng Nam Hải Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 1A Trang: 26-35 Năm: 2012
[22] Bài báo: Phát triển suy luận định lượng cho sinh viên chuyên nghiệp
Tác giả: Hoàng Nam Hải Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 3 Trang: 62-69 Năm: 2012
[23] Bài báo: Thực hành đọc hiểu bảng biểu và biểu đồ để phát triển năng lực suy luận thống kê cho học sinh trung học phổ thông ở Việt Nam
Practicing to master the tables and charts to develop statistical reasoning ability of high school students in Vietnam

Tác giả: Hoàng Nam Hải Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 01 Trang: 108-116 Năm: 2011
[24] Bài báo: Về việc phát triển năng lực suy luận định lượng cho HS tiểu học
Tác giả: Hoàng Nam Hải Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 271 Trang: 36-38 Năm: 2011
[25] Bài báo: Về việc phát triển năng lực suy luận thống kê cho sinh viên cao đẳng chuyên nghiệp
Tác giả: Hoàng Nam Hải Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 252 Trang: 36-40 Năm: 2010
[26] Bài báo: Sử dụng biểu đồ phát triển năng lực suy luận thống kê cho sinh viên chuyên nghiệp
Tác giả: Hoàng Nam Hải Tạp chí: Institute of Mathematics and Image Computing, University of Lübeck, Germany Số: 6(41) Trang: 100-109 Năm: 2010
[27] Bài báo: Thách thức của việc phát triển năng lực suy luận thống kê cho sinh viên chuyên nghiệp
Tác giả: Hoàng Nam Hải Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 2010 Trang: 109-114 Năm: 2010
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] TOÁN CAO CẤP - Năm xuất bản: 1999; Nhà xuất bản: GTVTĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán - Năm xuất bản: 2007; Nhà xuất bản: Trường Cao Đẳng GTVT IITrường Cao đẳng GTVT II; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Đào tạo nâng cao năng lực suy luận thống kê - Năm xuất bản: 2014; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Chính trị quốc giaHà Nội; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Giáo trình Toán Cơ sở - Năm xuất bản: 2017; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Bằng khen - Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm học 1994-1995 - Bộ ; Năm: 1994 - 1995, Quyết định số: BỘ số: 4142, Ngày 07-09-1995.
[2] Bằng khen - Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1992-1997 - Chọn cấp khen thưởng ; Năm: 1992 - 1997, Quyết định số: 3741/QD-KT, Ngày 05-09-1997.
[3] Giấy khen - Được công nhận Giáo viên giỏi cấp tỉnh năm học 1992-1993 - Thành phố ; Năm: 1992 - 1993, Quyết định số: 452KT-QĐ, Ngày 17-11-1993.
[4] Giấy khen - Đật danh hiệu giáo viên giỏi cấp ngành năm học 1993-1994 - Thành phố ; Năm: 1993 - 1994, Quyết định số: KT-QĐ, Ngày 17-04-1994.
[5] Giấy khen - Giáo viên giỏi cấp thành phố năm học 1997-1998 - Thành phố ; Năm: 1997 - 1998, Quyết định số: 1281, Ngày 01-10-1998.
[6] Giấy khen - Đạt giáo viên giỏi cấp cơ sở năm học 1998-1999 - Chọn cấp khen thưởng ; Năm: 1998 - 1999, Quyết định số: 609, Ngày 25-10-1999.
[7] Giấy khen - Đạt danh hiệu giáo viên giỏi cơ sở năm học 2002-2003 - Thành phố ; Năm: 2002 - 2003, Quyết định số: 800 QĐ/GD&ĐT, Ngày 01-11-2003.
[8] Giấy khen - Đã có nhiều thành tích trong đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam - Cấp trường ; Năm: 2008, Quyết định số: 815/QĐ/CĐGTVT II, Ngày 14-11-2008.
[9] Giấy khen - Đã có nhiều thành tích trong đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam - Cấp trường ; Năm: 2009, Quyết định số: 831/QĐ/CĐGTVTII, Ngày 13-11-2009.
[10] Giấy khen - Đã có nhiều thành tích trong đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam - Cấp trường ; Năm: 2012, Quyết định số: 902/QĐ/CĐGTVTII, Ngày 13-11-2012.
[11] Giấy khen - Đã có nhiều thành tích trong đợt thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam - Cấp trường ; Năm: 2013, Quyết định số: 968/QĐ/CDGTVTII, Ngày 14-11-2013.
[12] Giấy khen - Đã có nhiều thành tích trong 2 năm thực hiện cuộc vận động "Học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" - Cấp trường ; Năm: 2007 - 2009, Quyết định số: 261/QĐ-CĐGTVTII, Ngày 15-04-2009.
[13] Giấy khen - Đạt danh hiệu Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013 - Đảng ủy ; Năm: 2013, Quyết định số: 03-QĐ/ĐU, Ngày 07-01-2013.
[14] Giấy khen - Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Đảng ủy ; Năm: 2013, Quyết định số: 03-QĐ/ĐU, Ngày 01-01-1900.
Hướng dẫn Sau đại học
# Họ tên học viên - Tên đề tài Cở sở đào tạo Năm hướng dẫn Năm bảo vệ
Trình độ thạc sĩ (2)
1 Nguyễn Vương Tiểu Khôi

Đề tài: Phát triển năng lực suy luận thống kê cho học sinh lớp 10

Trường Đại học Sư phạm Huế 2016 2017
2 Lương Viết Hùng

Đề tài: Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học Đại số ở lớp 10

Trường Đại học Sư phạm Huế 2016 2016