Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Bùi Việt Phú
Ngày sinh: 1959
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Quê quán: Hà Tĩnh
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Sư phạm Huế - Việt Nam, Năm: 1988
Đơn vị công tác: Khoa GDTH-MN, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó trưởng khoa
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2009)
Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học; Quản lý giáo dục
Chuyên ngành giảng dạy: Giáo dục học; Quản lý giáo dục
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Tiểu học - Mầm non, trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: vietphunxb@gmail.com; vphuspdn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~/bui-viet-phu

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1984 đến Năm 1988: Trình độ - Đại học; Ngành - Hóa học; Chuyên ngành - Tại Đại học Sư phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm 2000 đến Năm 2002: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Giáo dục học; Chuyên ngành - Quản lý giáo dục Tại Đại học Sư phạm Huế, Việt Nam
Từ Năm 2004 đến Năm 2008: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Giáo dục học; Chuyên ngành - Quản lý giáo dục Tại Đại học Giáo dục - Đại học quốc gia Hà nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 10-08-1978 đến 30-12-1983: Trợ lý quân lực - Quân khu 4 - Quân đội nhận dân Việt Nam
Từ 01-09-1984 đến 01-07-1988: Sinh viên - Trường Đại học Sư phạm Huế
Từ 01-12-1988 đến 09-07-1996: Dạy học - Trường THPT Hải Lăng - Quảng Trị
Từ 10-08-1996 đến 30-05-2008: Hiệu trưởng - Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Từ 01-06-2008 đến 30-06-2011: Giám đốc - Trung tâm CNTT - NN Sở GD&ĐT Quảng Trị
Từ 01-07-2011 đến 30-05-2014: Giám đốc Cty CPDV Xuất bản giáo dục - Phó Tổng biên tập NXBGD Việt Nam - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại Đà Nẵng
Từ 01-07-2014 đến 25-05-2015: Phó trưởng khoa - Khoa GD Tiểu học-Mầm non Trường ĐHSP - ĐHĐN

Các đề tài khoa học
[1] Cấp Bộ: Xây dựng chương trình rèn luyện kỹ năng sư phạm cho sinh viên ngành GDMN đáp ứng yêu cầu đổi mới GDMN hiện nay
Chủ nhiệm: Bùi Việt Phú , Thành viên: Nguyễn Thu Hà ,Tôn Nữ Diệu Hằng , Mã số: B2016-DNA-05-TT
[2] Cấp cơ sở (Trường): Phát triển kĩ năng hợp tác cho trẻ 5 – 6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở các trường mầm non trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Bùi Việt Phú , Mã số: T2016-03-15

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Đào tạo giáo viên phổ thông – Kinh nghiệm từ các nước phát triển
Teacher Training - Experience from developed countries

Tác giả: Bùi Việt Phú Tạp chí: Tạp chí Khoa học giáo dục, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam Số: 02 (2/2018) Trang: 112-116 Năm: 2018
[2] Bài báo: Bồi dưỡng năng lực giảng viên trường ĐHSP đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Fostering the ability of faculty members to meet current education reform requirements.

Tác giả: Bùi Việt Phú Tạp chí: TC Giáo dục & Xã hội Số: ĐB 12/2017 Trang: 13-16 Năm: 2017
[3] Bài báo: Bồi dưỡng năng lực giảng viên trường đại học sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Cultivating lecturer's capacity at Pedagogic University meeting requiremennts of education renovation today

Tác giả: Trần Xuân Bách, Bùi Việt Phú Tạp chí: TC Giáo dục & Xã hội Số: Trang: Năm: 2017
[4] Bài báo: Phát triển chương trình rèn luyện kỹ năng sư phạm cho sinh viên ngành giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Develop pedagogical skills training program for pre-primary education students to meet the requirements of education reform.

Tác giả: Bùi Việt Phú Tạp chí: TẠP CHÍ GIÁO DỤC - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 415 (kì 1-10/2017) Trang: 5-8 Năm: 2017
[5] Bài báo: Giáo dục đại học Việt Nam trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế
Education in Vietnam in the trend of globalization and international integration

Tác giả: Bùi Việt Phú Tạp chí: TC Khoa học quản lý giáo dục Số: 03 (9/2017) Trang: 59 - 64 Năm: 2017
[6] Bài báo: ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN SÁNG TẠO – YẾU TỐ QUAN TRỌNG GÓP PHẦN ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG HIỆN NAY
TRAINING CREATIVE TEACHERS - IMPORTANT FACTORS CONTRIBUTING TO INNOVATION OF GENERAL EDUCATION TODAY

Tác giả: Bùi Việt Phú Tạp chí: KY hội thảo quốc tế Giáo dục sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực xuyên văn hóa, NXB Đại học quốc gia Tp. Hồ Chí Minh Số: 2017 Trang: 126-132 Năm: 2017
[7] Bài báo: Một số vấn đề về đánh giá hiệu trưởng trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực
A number of issues regarding the assessment of the principal of a high school under the direction of capacity development

Tác giả: Bùi Việt Phú Tạp chí: KY Hội thảo Chuẩn hiệu trưởng và phát triển chương trình, tài liệu tổ chức bồi dưỡng CBQL cơ sở giáo dục phổ thông Số: 2016 Trang: 170-176 Năm: 2016
[8] Bài báo: PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG HỢP TÁC CHO TRẺ 5-6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI Ở TRƯỜNG MẦM NON
Developing the cooperative skill for 5-6 year-old children through fun activities at preschools

Tác giả: Bùi Việt Phú Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 20(03) Trang: 102 Năm: 2016
[9] Bài báo: Đổi mới đào tạo kĩ năng nghề cho sinh viên sư phạm ngành giáo dục mầm non đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục hiện nay
INNOVATION OF VOCATIONAL SKILL TRAINING FOR StudentS of PRESCHOOL PEDAGOGY TO MEET REQUIREMENTS OF CURRENT EDUCATIONAL DEVELOPMENT

Tác giả: Bùi Việt Phú Tạp chí: Số: 2016 Trang: 595-603 Năm: 2016
[10] Bài báo: ỨNG DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP MOODLE NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN
APPLICATION MANAGEMENT SYSTEM MOODLE LEARNING CAPACITY TO ORDER BY STUDENTS

Tác giả: Bùi Việt Phú Tạp chí: Số: 381/2016 Trang: 60-63 Năm: 2016
[11] Bài báo: BIỆN PHÁP QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CHO TRẺ 5-6 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON
MANAGEMENT MEASURES LANGUAGE DEVELOPMENT ACTIVITIES 5-6 YEARS FOR CHILDREN IN PRESCHOOL

Tác giả: Bùi Việt Phú Tạp chí: Số: ĐB tháng 12/2015 Trang: 5-8 Năm: 2015
[12] Bài báo: QUẢN LÝ ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TIẾP CẬN QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI
MANAGEMENT INNOVATION IN TEACHING METHODS OF SCHOOLS SECONDARY ACCESS FACILITY MANAGEMENT CHANGES

Tác giả: Bùi Việt Phú Tạp chí: Số: ĐB tháng 10/2015 Trang: 25-28 Năm: 2015
[13] Bài báo: MÔ HÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN: KINH NGHIỆM THẾ GIỚI VÀ VẬN DỤNG Ở VIỆT NAM
TEACHER TRAINING MODEL: WORLD EXPERIENCE AND APPLICATION IN VIETNAM

Tác giả: Bùi Việt Phú Tạp chí: TC Khoa học Giáo dục Số: 121/2015 Trang: 7-10 Năm: 2015
[14] Bài báo: PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CỦA GIÁO VIÊN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY
CREATION CAPACITY DEVELOPMENT OF TEACHERS MEET REQUIREMENTS OF CURRENT EDUCATIONAL INNOVATION

Tác giả: Bùi Việt Phú Tạp chí: ky hội thảo khoa học toàn quốc bồi dưỡng năng lực cho giảng viên trương các trường Đại học Sư Phạm Số: 2780 Trang: 355-363 Năm: 2015
[15] Bài báo: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI
SOME GENERAL ISSUES ON DEVELOPMENT PROGRAM HIGH SCHOOL TEACHERS MEET DEMAND INNOVATION

Tác giả: Bùi Việt Phú Tạp chí: KY Hội thảo Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Việt nam Số: 2015 Trang: 194-212 Năm: 2015
[16] Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
REALITY AND SOLUTIONS FOR LIFE SKILLS EDUCATION PRIMARY SCHOOL PUPILS HAI CHAU DISTRICT DA NANG

Tác giả: Bùi Việt Phú, Cộng sự Tạp chí: Số: Đặc biệt 6/2015 Trang: 87-90 Năm: 2015
[17] Bài báo: Phát triển đội ngũ giáo viên Tiểu học người dân tộc thiểu số huyện miền núi Sơn Hà Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Developing Primary teachers from ethnic minority mountainous Son Ha district of Quang Ngai to meet requirements today education reform

Tác giả: Bùi Việt Phú, Cộng sự Tạp chí: Số: Đặc biệt 5/2015 Trang: 79-82 Năm: 2015
[18] Bài báo: Đổi mới mô hình sách giáo khoa sau 2015 và vấn đề đào tạo giáo viên
Innovation models and textbooks after 2015 issue of teacher training

Tác giả: Bùi Việt Phú Tạp chí: KY Hội thảo Đổi mới đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục Việt nam Số: 2014 Trang: 160-171 Năm: 2014
[19] Bài báo: Đổi mới hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trường Trung học phổ thông
Renovating vocational education activities for students high school

Tác giả: Bùi Việt Phú, Cộng sự Tạp chí: Số: Đặc biệt 10/2014 Trang: 113-115 Năm: 2014
[20] Bài báo: BIỆN PHÁP GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI
MEASURES FOR LIFE SKILLS EDUCATION FOR CHILDREN 5-6 YEARS

Tác giả: Bùi Việt Phú, Cộng sự Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: 2014 Trang: 68-73 Năm: 2014
[21] Bài báo: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC DỰ ÁN VÀO HOẠT ĐỘNG KHÁM PHÁ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI Ở CÁC TRƯỜNG MẦM NON
TEACHING METHODS APPLICATION TO PROJECT ACTIVITIES AROUND DISCOVER THE ENVIRONMENT FOR CHILDREN 5-6 YEARS IN PRESCHOOL

Tác giả: Bùi Việt Phú, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3 Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: 2014 Trang: 80-84 Năm: 2014
[22] Bài báo: PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG QUAN SÁT CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI
CAPACITY DEVELOPMENT OBSERVATION NURSERY FOR CHILDREN 4-5 YEARS LEARNING THROUGH GAMES

Tác giả: Bùi Việt Phú, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Nguyễn Thị Triều Tiên Tạp chí: KY Hội nghị 'Sinh viên NCKH các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc' - lần thứ 7 (10-2014) Số: 2014 Trang: 74-79 Năm: 2014
[23] Bài báo: Vận dụng lý thuyết Hội thoại vào việc rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh lớp 4,5 các trường Tiểu học thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang
Applying theory into practice Dialogue Speaking to students in grades 4,5 Primary schools in Rach Gia, Kien Giang Province

Tác giả: Bùi Việt Phú, Cộng Sự 1 Tạp chí: Số: Đặc biệt 9/2014 Trang: 117-119 Năm: 2014
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Giáo trình Xu thế phát triển giáo dục - Năm xuất bản: 2013; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt NamHà Nội; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Đổi mới giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông - Năm xuất bản: 2003; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam Hà Nội; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Một số góc nhìn về phát triển và quản lý giáo dục - Năm xuất bản: 2012; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam Đà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Giáo trình chiến lược và chính sách phát triển giáo dục - Năm xuất bản: 2014; Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt NamHuế; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[5] Giáo trình Quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục đào tạo - Năm xuất bản: 2016; Nhà xuất bản: Giáo dục Việt NamĐà Nẵng; Loại: Sách giáo trình , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[6] Tư tưởng giáo dục qua các thời kỳ lịch sử - Năm xuất bản: 2017; Nhà xuất bản: Thông tin & Truyền thôngHà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[7] Đổi mới, cải cách giáo dục ở Việt Nam và nhân tố quản lý trong tiến trình đổi mới giáo dục - Năm xuất bản: 2017; Nhà xuất bản: Thông tin & Truyền thôngHà Nội; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Hướng dẫn Sau đại học
# Họ tên học viên - Tên đề tài Cở sở đào tạo Năm hướng dẫn Năm bảo vệ
Trình độ thạc sĩ (15)
1 Cao Hữu Công

Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh các trường tiểu học quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng 2014 2015
2 Trương Thị Hồng Thanh

Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường cho học sinh các trường tiểu học quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng

Đại học Đà Nẵng 2014 2015
3 Trần Thị Phương Uyên

Đề tài: Biện pháp quản lý xây dựng trường học thân thiện ở các trường tiểu học thị xã Hương Trà, tỉnh Thưà Thiên Huế

Đại học Huế 2013 2014
4 Nguyễn Hoàng Thông

Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn của hiệu trưởng các trường THCS huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học Huế 2013 2014
5 Phan Ngọc Hải

Đề tài: Biện pháp quản lí hoạt động tự học của học sinh PTDTBT huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum

Đại học Đà Nẵng 2013 2014
6 Đinh Thành Hội

Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn lịch sử tại các trường PTDTNT tỉnh Kon Tum

Đại học Đà Nẵng 2013 2014
7 Phạm Ngọc Tuấn

Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Sinh học ở các trường THPT tỉnh Kon Tum

Đại học Đà Nẵng 2013 2014
8 Trần Đình Dương

Đề tài: Biện pháp quản lí hoạt động GDHN cho HS trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt, tỉnh Kiên Giang

Đại học Đồng tháp 2013 2014
9 Nguyễn Minh Đăng

Đề tài: Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Đại học Đồng Tháp 2013 2014
10 Đặng Trần Phong

Đề tài: Biện pháp quản lý tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở trường THPT tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học Huế 2012 2013
11 Trần Anh Linh

Đề tài: Biện pháp quản lý phối hợp với doanh nghiệp trong hoạt động đào tạo của trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế

Đại học Huế 2012 2013
12 Trần Tự Trọng

Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục môi trường cho học sinh các trường THPT vùng ven biển tỉnh Quảng Nam

Đại học Đà Nẵng 2012 2013
13 Võ Đăng Chín

Đề tài: Biện pháp quản lý phương tiện dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam

Đại học Đà Nẵng 2012 2013
14 Huỳnh Khánh Hoàng

Đề tài: Biện pháp quản lý hoạt động tự học của sinh viên các trường Cao đẳng nghề tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại học Huế 2011 2012
15 Lê Thị Thục Nhi

Đề tài: Biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên trường Cao đẳng Nghề Nguyễn Tri Phương, Tỉnh Thừa Thiên Huế

Đại nhọc Huế 2011 2012