Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Cộng Sự 5
Ngày sinh: 2014
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Đại học (2014)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Associations between nutrition, gut microbiome, and health in a novel nonhuman primate model
Associations between nutrition, gut microbiome, and health in a novel nonhuman primate model

Tác giả: Võ Văn Minh, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Cộng sự Tạp chí: Scientific reports Số: 8 Trang: Năm: 2018
[2] Bài báo: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM
DESIGNING EDUCATIONAL ACTIVITIES IN LINE WITH STEM DIRECTION

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Thái Quốc Bảo Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 1 Năm: 2018
[3] Bài báo: GIẢI PHÁP GIẢNG DẠY “HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM” TRONG ĐÀO TẠO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM VẬT LÍ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
SOLUTIONS FOR TEACHING “EXPERIENTIAL-ACTIVITIES” FOR PEDAGOGICAL PHYSICS STUDENTS TO SATISFY THE REQUIREMENTS FOR GENERAL EDUCATION CURRICULUM REFORM

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Quách Nguyễn Bảo Nguyên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 29B(03).2018 Trang: 126 Năm: 2018
[4] Bài báo: BÀI TOÁN PHÂN BỔ TÀI NGUYÊN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TOÁN HỌC
Bài toán phân bổ tài nguyên và một số giải pháo toán học

Tác giả: Cộng Sự 5 Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC SINH VIÊN 2018 Số: Trang: pp. 1-6 Năm: 2018
Quốc tế
[1] Bài báo: A novel modified undersampling (MUS) technique for software defect prediction
A novel modified undersampling (MUS) technique for software defect prediction

Tác giả: Cộng Sự 1, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Computational Intelligence (SCIe, Q2) Số: Vol 35 - 2019 Trang: 1-18 Năm: 2019
[2] Bài báo: Hg2+-Promoted Spirolactam Hydrolysis Reaction: A Design Strategy for the Highly Selective Sensing of Hg2+ over other Metal Ions in Aqueous Media
Hg2+-Promoted Spirolactam Hydrolysis Reaction: A Design Strategy for the Highly Selective Sensing of Hg2+ over other Metal Ions in Aqueous Media

Tác giả: Mai Văn Bảy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Sensors Số: Trang: Năm: 2019
[3] Bài báo: Density functional theory study of the role of benzylic hydrogen atoms in the antioxidant properties of lignans
Density functional theory study of the role of benzylic hydrogen atoms in the antioxidant properties of lignans

Tác giả: Mai Văn Bảy, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Scientific Reports Số: 8 Trang: 12361-12371 Năm: 2018
[4] Bài báo: Các bài toán ngược với nghiệm thưa không âm: Các giải thuật và ứng dụng cho bài toán khôi phục pha
Inverse Problems with Nonnegative and Sparse Solutions: Algorithms and Application to the Phase Retrieval Problem

Tác giả: Phạm Quý Mười, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Số: Trang: Năm: 2018
[5] Bài báo: Ghi nhận loài mới thuộc giống Leptolalax (Bộ Cóc bùn) từ Bán đảo Sơn Trà, Việt Nam
A new species of Leptolalax (Anura: Megophryidae) from Son Tra Peninsula, central Vietnam

Tác giả: Phan Thị Hoa, Cộng sự, Cộng sự, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Số: 4388 Trang: 001–021 Năm: 2018
[6] Bài báo: Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene
Linear and nonlinear magneto-optical properties of monolayer phosphorene

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Journal of Applied Physics Số: Trang: Năm: 2017
[7] Bài báo: Linear and nonlinear magneto-optical absorption in parabolic quantum well
Linear and nonlinear magneto-optical absorption in parabolic quantum well

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: Optik - International Journal for Light and Electron Optics Số: 22 Trang: 10519-10526 Năm: 2016
[8] Bài báo: Temperature-dependent characteristics of AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors
Temperature-dependent characteristics of AlTiO/AlGaN/GaN metal-insulator-semiconductor heterojunction field-effect transistors

Tác giả: Nguyễn Quý Tuấn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5 Tạp chí: 2014 Asia-Pacific Workshop on Fundamentals and Applications of Advanced Semiconductor Devices Số: Trang: 234-238 Năm: 2014