Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Lê Thành Công
Ngày sinh: 1983
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quy Nhơn
Quê quán: Quy Nhơn
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2005
Đơn vị công tác: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư (2005)
Lĩnh vực nghiên cứu: Lập trình mạng; Ngôn ngữ lập trình Java
Chuyên ngành giảng dạy: Công nghệ thông tin
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: 398 Trưng Nữ Vương
Điện thoại cơ quan:
E-mail: ltcong@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-thanh-cong

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 2005: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2005 đến nay: - Giảng dạy tại Khoa Tin học, Trường  Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu giải pháp cung cấp tài nguyên phân tán trong hệ thống máy chủ ảo của Cloud Computing
Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn , Thành viên: Đặng Hùng Vĩ ,Hồ Minh Hoành ,Lê Doãn Cang ,Lê Thành Công , Mã số: Đ-2012-
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu giải pháp cung cấp tài nguyên phân tán trong hệ thống máy chủ ảo của Cloud Computing
Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn , Thành viên: Đặng Hùng Vĩ ,Hồ Minh Hoành ,Lê Doãn Cang ,Lê Thành Công , Mã số: DD2012-03-27

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Accelerate the cloud task scheduling with ant colony optimization
Accelerate the cloud task scheduling with ant colony optimization

Tác giả: Lê Thành Công, Nguyễn Thế Xuân Ly, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: HTKH Quốc gia Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng CNTT (FAIR) Số: X-2017 Trang: 20-27 Năm: 2017
[2] Tham luận: Nghiên cứu giải pháp gắn bó dữ liệu trong đa truy cập vào tài nguyên thông tin dùng chung cho ứng dụng quản lý các tài khoản
RESEARCHING THE SOLUTION FOR COHERENCE OF DATA IN MULTIPLE ACCESSES TO SHARED INFORMATION IN ACCOUNTS MANAGEMENT APPLICATION

Tác giả: Lê Văn Sơn, Lê Thành Công, Đặng Hùng Vĩ, Hồ Minh Hoành, Nguyễn Thị Thuỳ Tạp chí: Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin và truyền thông lần thứ XIII. Số: Trang: Năm: 2010
[3] Tham luận: Nghiên cứu giải pháp gắn bó dữ liệu trong đa truy cập vào tài nguyên thông tin dùng chung cho ứng dụng quản lý các tài khoản
RESEARCHING THE SOLUTION FOR COHERENCE OF DATA IN MULTIPLE ACCESSES TO SHARED INFORMATION IN ACCOUNTS MANAGEMENT APPLICATION

Tác giả: Nguyễn Thị Thuỳ, Lê Văn Sơn, Lê Thành Công, Hồ Minh Hoành, Đặng Hùng Vĩ Tạp chí: Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin và truyền thông lần thứ XIII. Số: Trang: Năm: 2010
[4] Tham luận: Nghiên cứu giải pháp gắn bó dữ liệu trong đa truy cập vào tài nguyên thông tin dùng chung cho ứng dụng quản lý các tài khoản
RESEARCHING THE SOLUTION FOR COHERENCE OF DATA IN MULTIPLE ACCESSES TO SHARED INFORMATION IN ACCOUNTS MANAGEMENT APPLICATION.

Tác giả: Hồ Minh Hoành, Đặng Hùng Vĩ, Nguyễn Thị Thuỳ, Lê Văn Sơn, Nguyễn Lương Vương, Lê Thành Công Tạp chí: Hội thảo Quốc gia về Công nghệ thông tin và truyền thông lần thứ XIII. Số: Trang: Năm: 2010
[5] Tham luận: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống giám sát cho các bài toán đăng ký tài nguyên trực tuyến trong các hệ thống phân tán và song song trên mạng Internet/Intranet.
Tác giả: Lê Thành Công, Đặng Hùng Vĩ, Lê Văn Sơn Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc gia lần thứ III Nghiên cứu cơ bản và ứng dụng Công nghệ thông tin. Số: Trang: Năm: 2007
Quốc tế