Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thanh Tưởng
Ngày sinh: 1982
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Tịnh Trà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Quê quán: Tịnh Trà, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Dân tộc: kinh
Đơn vị công tác: Khoa Địa lý, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: PTK
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Tiến sĩ (2018)
Lĩnh vực nghiên cứu: Du lịch và Môi trường; giáo dục
Chuyên ngành giảng dạy: Kinh tế xã hội Việt Nam; Du lịch; ...........
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: - Điện thoại nhà: 07.88.55.77.66
E-mail: nguyenthanhtuongdn@yahoo.com; nguyenthanhtuongdn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thanh-tuong (?)

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2014 đến Năm 2018: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - ĐL; Chuyên ngành - Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-2006 đến nay: PTK - Giảng dạy tại Khoa Địa Lý, Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho sinh viên ở trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Tưởng , Thành viên: Nguyễn Thị Kim Thoa , Mã số: T2018-TN-14
[2] Cấp cơ sở (Trường): Hình thành kĩ năng nhận dạng, vẽ và phân tích biểu đồ trong dạy học Địa lí Kinh tế - xã hội Việt Nam ở khoa Địa lí, trường Đại học sư phạm
Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh Tưởng , Mã số: Đ2015 -03 -21

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Đánh giá khả năng khai thác các di tích lịch sử văn hóa phục vụ phát triển du lịch ở Huyện Đảo Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi
Evaluation on the possibility of exploiting historical-cultural relics for the tourism development in Ly Son islands district, Quang Ngai province

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 33(02).2019 Trang: 68 Năm: 2019
[2] Bài báo: NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MÔN ĐỊA LÍ
NEW CONTENTS IN THE GEOGRAPHICAL GENERAL EDUCATION PROGRAM

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Khoa Địa lý - Trường ĐHSP - ĐH Đà Nẵng Số: 6/2019 Trang: 10-17 Năm: 2019
[3] Bài báo: Đánh giá mức độ bền vững của hoạt động du lịch ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
EVALUATION OF SUSTAINABLE LEVELS OF TOURISM ACTIVITIES IN LY SON ISLAND DISTRICT, QUANG NGAI PROVINCE

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ XI năm 2019 tại Đại học Khoa học – Đại học Huế Số: 4/2019 Trang: 517-529 Năm: 2019
[4] Bài báo: Khả năng và biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo cho sinh viên ở các trường đại học
POSSIBILITIES AND MEASURES TO EDUCATE AWARENESS OF ROTECTING THE MARITIME SOVEREIGNTY FOR STUDENTS IN UNIVERSITIES

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng Số: tháng 11/2018 Trang: 158-167 Năm: 2018
[5] Bài báo: Xây dựng chủ đề hoạt động ngoại khóa có tích hợp giáo dục biển đảo cho sinh viên trong dạy học địa lý kinh tế xã hội Việt Nam ở trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
SUBJECT BUILDING FOREIGN EXCHANGE ACTIVITIES CONCERNING EASTERN EDUCATION FOR STUDENTS BY TEACHING THE SOCIO - ECONOMIC GEOGRAPHY MODULE VIETNAM IN THE UNIVERSITY OF DA NANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng, Nguyễn Thị Kim Thoa Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Phạm Văn Đồng Số: tháng 11/2018 Trang: 76-85 Năm: 2018
[6] Bài báo: Xây dựng chủ đề hoạt động ngoại khoá có tích hợp giáo dục biển đảo cho sinh viên trong dạy học Địa lý kinh tế-xã hội Việt Nam ở trường Đại học Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Đại học Phạm Văn Đồng Số: Trang: 76-85 Năm: 2018
[7] Bài báo: TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIỂN ĐẢO TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ KINH TẾ XÃ HỘI VIỆT NAM CHO SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
INTEGRATED MARINE EDUCATION FOR STUDENTS BY TEACHING THE SOCIO-ECONOMIC GEOGRAPHY MODULE VIETNAM IN THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 133 Năm: 2018
[8] Bài báo: THỬ NGHIỆM VÀ PHÁT TRIỂN BỘ SẢN PHẨM DU LỊCH CỘNG ĐỒNG HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
TESTING AND DEVELOPMENT OF COMMUNITY TOURISM PRODUCTS LY SON ISLAND DISTRICT, QUANG NGAI PROVINCE

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 10 Số: tháng 4/2018 Trang: 1088-1096 Năm: 2018
[9] Bài báo: KHẢ NĂNG VÀ BIỆN PHÁP GIÁO DỤC BIỂN ĐẢO CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
CAPABILITIES AND MEASURES OF EASTERN SEA EDUCATION FOR STUDENTS IN HIGH SCHOOL

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Kỷ yêu Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ X Số: tháng 4/2018 Trang: 1519-1527 Năm: 2018
[10] Bài báo: Bước đầu đánh giá sức tải tại các điểm du lịch ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Initial assessment of capacity at tourist sites in Ly Son island district, Quang Ngai province

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Hội thảo Khoa học toàn quốc: Phát triển bền vững du lịch biển – đảo Việt Nam thời kỳ hội nhập Số: 12/2016 Trang: 685-688 Năm: 2016
[11] Bài báo: Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phục vụ phát triển một số loại hình du lịch
GENERAL ASSESSMENT NATURAL CONDITIONS AND NATURAL RESOURCES LY SON ISLAND DISTRICT, QUANG NGAI PROVINCE DEVELOPMENT FOR SOME TYPES OF TOURISM

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 9 Số: 12/2016 Trang: 912-925 Năm: 2016
[12] Bài báo:
Potentials to develop tourism models in Ly Son island, Quang Ngai province

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Hội thảo quốc tế 2016 "Các loại hình du lịch hiện đại" Số: No 10/2016 Trang: 544-532 Năm: 2016
[13] Bài báo: Nghiên cứu đề xuất mô hình đào tạo nâng cao năng lực lao động du lịch huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Study and propose a training model to improve the capacity of tourism labor in Ly Son island district, Quang Ngai province

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Hội thảo Khoa học toàn quốc: Phát triển bền vững du lịch biển – đảo Việt Nam thời kỳ hội nhập Số: 8/2016 Trang: 282-291. Năm: 2016
[14] Bài báo: VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP DPSIR CHO XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
Applying the dpsir method in building up a model to develop community–based tourism in Ly Son island district, Quang Ngai province

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 96 Năm: 2016
[15] Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KINH TẾ Ở HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI
Status and solutions to economic development in Ly Son island district, Quang Ngai province

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 15(02) - 2015 Trang: 80 Năm: 2015
[16] Bài báo: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC SẢN PHẨM DU LỊCH BIỂN ĐẢO LÝ SƠN
Researching a proposed mode for the tourism products of Ly Son Island

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 14(01) - 2015 Trang: 21 Năm: 2015
[17] Bài báo: DU LỊCH HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
TOURISM LY SON ISLAND DISTRICT PERSPECTIVES SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: TC Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 10 (83) 2014 Trang: 28-32 Năm: 2015
[18] Bài báo: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DU LỊCH
METHOD OF MEASUREMENT VULNERABLE CLIMATE CHANGE DUE TO TOURISM

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Hội Nghị quốc tế về Du lịch tại trường Cao đẳng Văn hóa Du lịch Sài Gòn Số: 05 Trang: Năm: 2015
[19] Bài báo: DU LỊCH HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN NHÌN TỪ GÓC ĐỘ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
TOURISM LY SON ISLAND DISTRICT PERSPECTIVES SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 10 (83) 2014 Trang: 28-32 Năm: 2015
[20] Bài báo: ĐÁNH GIÁ TÀI NGUYÊN DU LỊCH PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH THEO HƯỚNG BỀN VỮNG Ở ĐẢO CÙ LAO CHÀM, THÀNH PHỐ HỘI AN
RESOURCE ASSESSMENT FOR TOURISM DEVELOPMENT TOWARDS SUSTAINABLE TOURISM IN CHAM ISLAND, HOI AN CITY.

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: TC Khoa học Đại học Quảng Nam Số: 112014 Trang: 101-111 Năm: 2014
[21] Bài báo: ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CỦA NGÀNH DU LỊCH ĐẢO CÙ LAO CHÀM, THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM
SUSTAINABILITY ASSESSMENT OF TOURISM Cham Island, Hoi An City, Quang Nam Province

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: kỷ yêu Hội nghị khoa học Địa li toàn quốc lần 8, NXB ĐHSP TPHCM Số: 11/2014 Trang: 115-123 Năm: 2014
[22] Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở HUYỆN LỆ THỦY, TỈNH QUẢNG BÌNH
SITUATION AND TOURISM DEVELOPMENT SOLUTIONS IN LE THUY DISTRICT, QUANG BINH PROVINCE

Tác giả: Cộng sự, Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học các trường Đại học Địa lí Toàn quốc lần thứ 8,NXB ĐHSP TPHCM Số: 11/2014 Trang: 513-521 Năm: 2014
[23] Bài báo: HƯỚNG DẪN NHẬN DẠNG ĐỂ LỰA CHỌN VẼ BIỂU ĐỒ THÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ
Guidance on the identification and selection of drawing appropriate charts in teaching Geography

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng, Số: 12(03) - 2014 Trang: 118 Năm: 2014
[24] Bài báo: Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch bền vững ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Situations and Solutions of sustainable tourism development in Ly Son island district, Quang Ngai province

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình; Số: 05 Trang: 22-30 Năm: 2014
[25] Bài báo: Đánh giá tài nguyên du lịch biển phục vụ phát triển một số loại hình du lịch thành phố Đà Nẵng
Cruise resource assessment for the development of some types of Da Nang tourism

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: 6.2013 Trang: 59-66 Năm: 2013
[26] Bài báo: ĐÁNH GIÁ SWOT ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở CÁC ĐẢO TỪ QUẢNG TRỊ ĐẾN QUẢNG NGÃI.
SWOT EVALUATION FOR TOURISM DEVELOPMENT FROM THE ISLAND Quang Tri to Quang Ngai.

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: TC Khoa học -Trường Đại học Quảng Nam Số: 3 Trang: 109-119 Năm: 2013
[27] Bài báo: Phát triển du lịch bền vững ở các đảo từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi
SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT FROM THE ISLANDS IN QUANG TRI PROVINCE TO QUANG NGAI.

Tác giả: Phạm Trung Lương, Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Hội nghi Khoa học Địa lý toàn quốc lần 7 - Đại họcThái nguyên Số: 13/10/2013 Trang: 352-359 Năm: 2013
[28] Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở QUẬN SƠN TRÀ, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SITUATION AND TOURISM DEVELOPMENT SOLUTIONS In Son Tra district, Da Nang CITY

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Hội nghi Khoa học Địa lý toàn quốc lần 7 - Đại họcThái nguyên Số: 13/10/2013 Trang: 55-64 Năm: 2013
[29] Bài báo: NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG DU LỊCH ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ Ở THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM
RESEARCH ACTIVITIES IMPACT THE ENVIRONMENT AND TOURISM MANAGEMENT SOLUTIONS PROPOSED CITY HOI AN, QUANG NAM

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Hội nghi Khoa học Địa lý toàn quốc lần 7 - Đại họcThái nguyên Số: 13/10/2013 Trang: 38-47 Năm: 2013
[30] Bài báo: HỘI AN QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH
HOI AN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT TOURISM

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Số: 9 Trang: 10-11 Năm: 2013
[31] Bài báo: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG HỆ THỐNG ĐẢO Ở CÁC TỈNH TỪ QUẢNG TRỊ ĐẾN QUẢNG NGÃI.
PATTERNS AND SOLUTIONS FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT SYSTEM ISLAND IN THE PROVINCES FROM QUANG TRI TO QUANG NGAI.

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 2013 Trang: 2013 Năm: 2013
[32] Bài báo: Giải pháp phát triển bền vững du lịch biển đảo thành phố Đà Nẵng
Solutions for sustainable development of marine tourism island city of Da Nang

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng, Số: 2012 Trang: 45-51 Năm: 2012
[33] Bài báo: Đánh giá tài nguyên du lịch biển phục vụ phát triển một số loại hình du lịch thành phố Đà Nẵng
Cruise resource assessment for the development of some types of Da Nang tourism

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: KY Hội Nghị Khoa học - ĐH Đà Nẵng Số: tháng 11/2012. Trang: 262-268 Năm: 2012
[34] Bài báo: Rừng đang bị mất dần ở Nam Giang
People are lost in Nam Giang Forest

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Tạp chí Du Lịch Việt Nam Số: số tháng 10/2011. Trang: wedsite Năm: 2012
[35] Bài báo: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Solution tourism human resource development in the city of Da Nang

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng Số: số 50, tháng 1/2012. Trang: 154-161 Năm: 2012
[36] Bài báo: Tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
The impact of tourism activities on the natural environment of the national park Phong Nha - Ke Bang

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: KY Hội Nghị Địa lý toàn quốc lần 6 - ĐH Huế, NXB Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Hà Nội Số: số tháng 9/2012 Trang: 757-768 Năm: 2012
[37] Bài báo: VQG Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý môi trường du lịch
National Park Phong Nha - Ke Bang National Park tourism environmental management

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Tạp chí Du Lịch Việt Nam Số: số tháng 9/2012. Trang: 32-33 Năm: 2012
[38] Bài báo: Phát triển du lịch Malaysia và Indonesia với kinh nghiệm Việt Nam
Development of Tourism Malaysia and Indonesia to the Vietnam experience

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Tạp chí Du Lịch Việt Nam Số: số tháng 9/2012. Trang: wedsite Năm: 2012
[39] Bài báo: Nghiên cứu tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và đề xuất một số giải pháp quản lý ở VQG Phong Nha - Kẻ Bàng
Study the impact of tourism activities on the natural environment and recommended some management solutions in the national park Phong Nha - Ke Bang

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: số tháng 9/2012. Trang: 49-56 Năm: 2012
[40] Bài báo: Một vài suy nghĩ về quá trình dạy và học theo học chế tín chỉ
A few thoughts on the process of teaching and learning in the credit

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: TC khoa học và công nghệ Đại học Tây Bắc Số: số tháng 6/2012. Trang: 47-53 Năm: 2012
[41] Bài báo: Giải pháp bảo vệ môi trường nước sông trên đại bàn thành phố Đà Nẵng
Measures to protect the aquatic environment in the city of Da Nang River

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học các trường Đại học Toàn quốc lần thứ 2, Nhà xuất bản Đại học Huế Số: tháng 3/2012. Trang: Năm: 2012
[42] Bài báo: Giải pháp bảo vệ môi trường nước sông trên đại bàn thành phố Đà Nẵng
Measures to protect the aquatic environment in the city of Da Nang River

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: KY Hội Nghị Khoa học các trường Đại học Toàn quốc lần thứ 2, Nhà xuất bản Đại học Huế Số: 3/2012. Trang: 250-259 Năm: 2012
[43] Bài báo: Bảo vệ rừng ở Bình Liêu
Forest protection in Binh Lieu

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: wed Tạp chí Du Lịch Việt Nam Số: số tháng 2/2012 Trang: wedsite Năm: 2012
[44] Bài báo: Xây dựng mô hình du lịch biển bán đảo Sơn Trà
Model building cruise Son Tra Peninsula

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Tạp chí Du Lịch Việt Nam Số: số tháng 2/2012. Trang: 26-27 Năm: 2012
[45] Bài báo: Hiện trạng ô nhiễm và giải pháp bảo vệ môi trường nước sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
POLLUTION AND SOLLUTIONS FOR PROTECTING RIVER WATER INVIRONMENT IN DANANG CITY

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 5(04) Trang: 89-97 Năm: 2012
[46] Bài báo: Đà Nẵng bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch biển
Da Nang to protect the environment in the development of marine tourism

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Tạp chí Du Lịch Việt Nam Số: số tháng 12/2011. Trang: wedsite Năm: 2011
[47] Bài báo: Nghiên cứu tác động của hoạt động du lịch đến môi trường tự nhiên và đề xuất một số giải pháp quản lý ở Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng
IMPACT STUDY OF TOURIST ACTIVITIES TO NATURAL ENVIRONMENT AND PROPOSED SOLUTIONS MANAGEMENT Son Tra district, Da Nang city

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: tháng 11/2011 Trang: 47-53 Năm: 2011
[48] Bài báo: Bà Nà quản lý môi trường du lịch
Bana environmental management Traveller

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Số: 10 Trang: 20-21 Năm: 2011
[49] Bài báo: Sơn Trà quản lý môi trường du lịch
Son Tra tourism environmental management

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Tạp chí Du Lịch Việt Nam Số: số tháng 6/2011. Trang: 20-21 Năm: 2011
[50] Bài báo: Rừng đang bị mất dần ở Nam Giang
People are lost in Nam Giang Forest

Tác giả: Nguyễn Thanh Tưởng Tạp chí: Tạp chí Du Lịch Việt Nam Số: sô´ tha´ng 10/2011 Trang: wedsite Năm: 2011
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] Phát triển du lịch bền vững huyện đảo Lý Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi - Năm xuất bản: 2018; Nhà xuất bản: NXB Thông tin và Truyền thôngNXB Thông tin và Truyền thông; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Có nhiều thành tích xuất sắc trong năm học 2012-2013 - Cấp trường ; Năm: 2013, Quyết định số: 280/QĐKT, Ngày 25-09-2013.
[2] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2017 - 2018.
[3] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2015 - 2016.