Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Bùi Trọng Ngoãn
Ngày sinh: 1960
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị
Quê quán: Gio Mai, Gio Linh, Quảng Trị
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ: Trưởng bộ môn
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ (2004)
Lĩnh vực nghiên cứu: Ngôn ngữ học
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: 276/17 Hải Phòng, ĐN
Điện thoại cơ quan: 05113733328 - Điện thoại nhà: 05113893006
E-mail: buitrongngoandn@yahoo.com.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~bui-trong-ngoan

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1983 đến 01-01-1987: - Giảng dạy tại Cao đẳng sư phạm Đăk Lăk
Từ 01-01-1987 đến 01-01-1994: - Giảng dạy và giữ chức vụ tổ trưởng tại Cơ Sở Đại Học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Từ 01-01-1994 đến nay: - Giảng dạy và giữ chức vụ tổ trưởng tại Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu cách chú thích trong sách giáo khoa Ngữ văn trung học
Chủ nhiệm: Bùi Trọng Ngoãn , Mã số: DD2015-03-72
[2] Cấp Bộ: Tiếp cận tác phẩm thơ ca dưới ánh sáng ngôn ngữ học hiện đại
Chủ nhiệm: Bùi Trọng Ngoãn , Thành viên: Nguyễn Thị Trúc , Mã số: B2007-ĐN 03- 20
[3] : Phương pháp giảng dạy sách Văn 6 Cải cách giáo dục 1986
Chủ nhiệm: Bùi Trọng Ngoãn , Mã số: B86

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Một số tên sông ở Quảng Nam - Đà Nẵng
Several river names in Quang Nam - Da Nang

Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: TC Ngôn ngữ & Đời Sống Số: 4(296) 2020 Trang: 3-11 Năm: 2020
[2] Bài báo: MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG NÓI NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN SỐ TỪ
SEVERAL SPEECH PHENOMENA ASSOCIATED WITH NUMERALS

Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 37(01).2020 Trang: 39 Năm: 2020
[3] Bài báo: KẾT CẤU, THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ LIÊN KẾT VĂN BẢN TRONG VĂN BẢN HỢP ĐỒNG HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
THE TEXTUAL STRUCTURE, FORM AND COHESION IN CONTRACTS OF TRAINING AND EDUCATION ACTIVITIES AT THE UNIVERSITY OF DANANG - UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION

Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn, Phạm Thị Thanh Mai Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 35(04).2019 Trang: 38 Năm: 2019
[4] Bài báo: Ngôn ngữ học hiện đại và các hướng nghiên cứu ngôn ngữ ở Việt Nam
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: KYHTQT: Ngôn ngữ học Việt Nam những chặng đường phát triển và hội nhập quốc tế Số: Trang: 5 Năm: 2018
[5] Bài báo: Tín hiệu thẩm mĩ truyền thống ngữ văn – điển cố trong thơ hiện đại, trường hợp Nguyễn Bính
Literature traditional aesthestic signals – allusion in modern poems, Nguyen Binh case

Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: KY Hội thảo Quốc tế Ngôn ngữ học lần thứ I - Ngôn ngữ học Việt Nam - Những chặng đường phát triển và hội nhập Số: 01 Trang: 403 – 420 Năm: 2018
[6] Bài báo: Tìm hiểu yếu tố lời tựa trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn, Cộng sự Tạp chí: Kỉ yếu Hội thảo Ngữ học toàn quốc 2017 Số: Trang: 1139-1146 Năm: 2017
[7] Bài báo: Thêm một giả thuyết về ngữ nghĩa, ngữ nguyên danh xưng “Đà Nẵng”
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: TC Ngôn ngữ & Đời Sống Số: 9(263) 2017 Trang: Năm: 2017
[8] Bài báo: "Đàn ghi ta của Lor-ca" (Thanh Thảo) và năng lực gợi dẫn của bút pháp tượng trưng - siêu thực
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 08(117). 2017 Trang: 40- 43 Năm: 2017
[9] Bài báo: Lời đề từ trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn, Cộng Sự 1 Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 04(113). 2017 Trang: 55-58 Năm: 2017
[10] Bài báo: TÍCH HỢP NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HÓA HỌC TRONG PHÂN TÍCH VĂN BẢN NGHỆ THUẬT
Integration of linguistics and culturology in analyzing artistic texts

Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 22(01).2017 Trang: 55 Năm: 2017
[11] Bài báo: Khái niệm chú thích và cách chú thích trong các công trình khoa học xã hội
Definition and usage of notation in research works in the field of social sciences

Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: Tạp Chí Khoa học và Công nghệĐại Học ĐN Số: 10(107).2016 Trang: 1-7 Năm: 2016
[12] Bài báo: Quy luật chuyển nghĩa để cấu tạo từ mới theo hai phương thức ẩn dụ, hoán dụ trong hệ thống từ mới tiếng Việt hiện đại
Rules of switching meanings to form new words with the two methods of metaphor and metonymy in the system of modern Vietnamese new words

Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn, Cộng sự Tạp chí: Tạp Chí Khoa học và Công nghệĐại Học ĐN Số: 6(103) Trang: 98-100 Năm: 2016
[13] Bài báo: Cấu trúc A hóa/thành/hóa thành B trong thơ Chế Lan Viên
The A becomes B structure in Che Lan Vien's poem

Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: TC Ngôn ngữ & Đời sống Số: 3 (245)-2016 Trang: 63-67 Năm: 2016
[14] Bài báo: TỪ LÍ THUYẾT GIAO TIẾP CỦA JACOVSON BÀN VỀ QUY CHIẾU VĂN HOÁ TRONG TIẾP CẬN VĂN BẢN NGHỆ THUẬT
On cultural reference in approaching literary texts based on Jacobson’s communicative theory

Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 17A(04) Trang: 74 Năm: 2015
[15] Bài báo: CÁC HIỆN TƯỢNG LÁY TIẾNG VIỆT
Rhyming patterns in the Vietnamese language

Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 15(02) Trang: 59 Năm: 2015
[16] Bài báo: Khảo sát từ ngữ nghề nghiệp của một số nghề thủ công mỹ nghệ ở Quảng Nam -Đà Nẵng
A study of career terms in Quangnam - Danang handicrafts

Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn, Cộng sự Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 4 Trang: 61 -65 Năm: 2015
[17] Tham luận: Đặc điểm ngữ nghĩa của các động từ tình thái đạo nghĩa - bắt buộc
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: Báo cáo Khoa học tại Hội thảo Ngữ học trẻ toàn quốc tại Đại học Đà Lạt Số: Trang: Năm: 2004
[18] Bài báo: Tìm hiểu nghĩa đánh giá trong động từ tình thái tiếng Việt
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 4 Trang: 70-73 Năm: 2003
[19] Tham luận: Suy nghĩ về chiến lược lập luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong "Tuyên ngôn độc lập"
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: Năm: 2000
Quốc tế
[1] Bài báo: Tầm tác động của động từ tình thái đối với động từ làm bổ ngữ
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ và đời sống Số: s? 5 Trang: 1-5 Năm: 2004
[2] Bài báo: Đặc điểm ngữ nghĩa của động từ tình thái nhận thức phản thực hữu và động từ tình thái nhận thức không thực hữu
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: Tạp chí Ngôn ngữ Số: s? 4 Trang: 36-44 Năm: 2004
[3] Tham luận: Đặc điểm ngữ nghĩa của lớp động từ tình thái biểu thị trạng thái tâm sinh lí và ý chí của chủ thể hành động
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: Hội thảo Ngữ học trẻ toàn quốc 2003 tại Đại học Đà Nẵng, in trong Kỉ yếu Ngữ học Trẻ 2003 Số: Trang: 101-108 Năm: 2003
[4] Tham luận: Vai trò của động từ tình thái đối với hành vi ngôn ngữ
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: Hội thảo Ngữ học trẻ toàn quốc 2002 tại Đại học Sư phạm Hải Phòng, in trong Kỉ yếu Ngữ học Trẻ Số: Trang: 192-203 Năm: 2002
[5] Tham luận: Chuỗi bất thường trong thơ và vận dụng
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: Hội thảo quốc gia "Giáo dục ngôn ngữ đổi mới và phát triển”- Tp. HCM Số: Trang: Năm: 1992
[6] Tham luận: Vấn đề dạy song ngữ cho học sinh dân thiểu số ở Tây Nguyên
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: Hội thảo quốc gia về chương trình Văn-Tiếng Việt CCGD của Bộ Giáo Dục-Sầm Sơn Số: Trang: Năm: 1985
[7] Tham luận: Cách kết cấu và xây dựng tứ thơ trong thơ chống Mĩ
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: Báo cáo tại Hội thảo quốc gia “Anh bộ đội cụ Hồ qua 40 năm VHVN hiện đại” - Hà Nội Số: Trang: Năm: 1984
[8] Bài báo: Quan niệm về chuỗi bất thường trong thơ và thử vận dụng quan niệm này tìm hiểu văn bản thơ ca.
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: Nội san ĐHSP Ngoại ngữ Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2020
[9] Tham luận: Chất thơ trong truyện ngắn Thạch Lam
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: Báo cáo tại Hội thảo quốc gia về Thạch Lam - Viện Văn học Hà Nội Số: Trang: Năm: 2020
[10] Bài báo: Suy nghĩ về một môn học mới
Tác giả: Bùi Trọng Ngoãn Tạp chí: Nội san ĐHSP Ngoại ngữ Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2020

Sách - giáo trình
[1] Địa danh học và địa danh Việt  - Năm xuất bản: 2008; Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Ngôn ngữ báo chí - Năm xuất bản: 2008; Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Phong cách học tiếng Việt hiện đại và việc vận dụng nghiên cứu văn học Việt Nam, giáo trình Cao học, lưu hành nội bộ khoa Ngữ Văn, ĐHSPĐN - Năm xuất bản: 2008; Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Phong cách học, giáo trình đại học - Năm xuất bản: 2008; Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[5] Viết ứng dụng tiếng Việt, giáo trình cho người nước ngoài - Năm xuất bản: 2005; Nhà xuất bản: Lưu hành nội bộ , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[6] Giáo trình Tiếng Việt - Năm xuất bản: 2001; Nhà xuất bản: Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[7] Giáo trình "Tiếng Việt" (phần 2) dùng cho sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Năm xuất bản: 1999; Nhà xuất bản: Trung tâm Đào tạo thường xuyên - ĐHĐN , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[8] Tài liệu tham khảo Ngữ nghĩa học - Ngữ dụng học - Năm xuất bản: 1994; Nhà xuất bản: Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[9] Nghiên cứu cách chú thích trong sách giáo khoa Ngữ văn trung học - Năm xuất bản: 2017; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đà NẵngĐà Nẵng; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[10] Tiếp cận tác phẩm thơ ca dưới ánh sáng ngôn ngữ học hiện đại - Năm xuất bản: 2017; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam