Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Vương Thị Bích Thuỷ
Ngày sinh: 1964
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Quê quán: Vĩnh Hòa, Vĩnh Linh, Quảng Trị
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Sư phạm Hà Nội I - Việt Nam, Năm: 1984
Đơn vị công tác: Khoa GDCT, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học; Triết học; Pháp luật; Chính trị học
Chuyên ngành giảng dạy: Triết học Mác – Lênin; Đường lối Cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Chính trị - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: vtbthuy@ued.udn.vn; vthuyspdn@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~vuong-thi-bich-thuy

Quá trình đào tạo
Từ Năm 1980 đến Năm 1984: Trình độ - Đại học; Ngành - Giáo dục Chính trị; Chuyên ngành - Tại Đại học Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam
Từ Năm 1995 đến Năm 1998: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Triết học; Chuyên ngành - CNDVBC & CNDVLS Tại Viện Triết học - Trung tâm KHXH & NVQG Hà Nội, Việt Nam
Từ Năm 2000 đến Năm 2003: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Triết học; Chuyên ngành - CNDVBC và CNDVLS Tại Viện Triết học - Trung tâm KHXH & NVQG Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1984 đến 01-01-1995: Giảng viên - Giảng viên Mác-Lênin, Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam - Đà Nẵng.
Từ 09-06-1995 đến 09-06-1998: Giảng viên - Giảng viên khoa Mác-Lênin, Trường Đại học Đại cương - ĐHĐN.
Từ 04-06-1998 đến 19-06-2010: Giảng viên - Khoa Mác-Lênin, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.
Từ 27-09-2010 đến nay: Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn - Khoa Giáo dục chính trị, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN.

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Biện chứng giữa người dạy - người học và vận dụng vào đổi mới phương pháp dạy học đại học ở Việt Nam hiện nay
Chủ nhiệm: Vương Thị Bích Thuỷ , Mã số: D2013-03-43
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Những quan điểm cơ bản của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin về chủ nghĩa xã hội và mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Chủ nhiệm: Vương Thị Bích Thuỷ , Mã số: Đ2003

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Tham luận: Xây dựng đạo đức nhà giáo theo tư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Quốc gia "Đạo đức Nhà giáo trong bối cảnh hiện nay" Số: Trang: 648-648 Năm: 2019
[2] Bài báo: 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh về xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Tác giả: Đinh Thị Phượng, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: KY Hội thảo Khoc học "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh" Số: Trang: 118-124 Năm: 2019
[3] Bài báo: Một số vấn đề đặt ra trong công tác bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân của tỉnh Đăk Lăk đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông
Tác giả: Đinh Thị Phượng, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 25 (04)/ 2017 Trang: 94-98 Năm: 2018
[4] Tham luận: Chương trình giáo dục phổ thông mới và những vấn đề đặt ra cho giáo viên trong công tác chủ nhiệm lớp ở trường trung học phổ thông
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: KY HTKH Quốc gia - Người giáo viên chủ nhiệm với Chương trình giáo dục phổ thông mới Số: (1)/2018 Trang: 555-560 Năm: 2018
[5] Bài báo: MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CỦA TỈNH ĐĂK LĂK ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
SOME ISSUES RAISED IN REFRESHER TRAINING FOR CIVIC EDUCATION TEACHERS IN DAK LAK TO MEET THE REQUIREMENTS OF GENERAL EDUCATION RENOVATION

Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ, Đinh Thị Phượng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04).2017 Trang: 94 Năm: 2017
[6] Bài báo: Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học và một số vấn đề đặt ra trong công tác bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân hiện nay
Tác giả: Đinh Thị Phượng, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: HTKH Khoa Giáo dục Chính trị Số: (1)/2017 Trang: 125-130 Năm: 2017
[7] Bài báo: Vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông
Tác giả: Cộng Sự 1, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: HTKH Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Số: (1)/2017 Trang: 90-95 Năm: 2017
[8] Bài báo: Một số ý kiến về đổi mới nội dung và phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12 ở trường trung học phổ thông
Tác giả: Cộng Sự 1, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: HTKH: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDCD đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Số: (1)/2017 Trang: 145-150 Năm: 2017
[9] Tham luận: Báo cáo đề dẫn Hội thảo khoa học Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: KY HTKH Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Số: (1)/2017 Trang: 2-6 Năm: 2017
[10] Tham luận: Một số vấn đề về dạy học tích hợp và kiểm tra đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc gia “Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông” Số: Trang: 651-656 Năm: 2017
[11] Bài báo: Một số giải pháp nâng cao hứng thú học tập các môn Lý luận chính trị của sinh viên Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Cộng Sự 1, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: HTKH Quốc gia “Nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị trong xu thế toàn cầu hóa”, Số: Trang: 106-112 Năm: 2016
[12] Bài báo: Vận dụng nội dung quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp năm 2013 vào dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: HTKH sinh viên và cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc Số: Trang: 279-287 Năm: 2016
[13] Bài báo: Thực trạng và giải pháp cơ bản giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: HTKH sinh viên và cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc Số: Trang: 288-297 Năm: 2016
[14] Bài báo: Một số vấn đề về phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân trong chương trình phổ thông mới.
SOME ISUES TEACHING CITIZENSHIP EDUCATION CURSES IN GENERAL EDUCATION PROGRAM NEW

Tác giả: Hồ Thanh Hải, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 Số: KM30ĐM15; ISBN 978-604-80-1310-3 Trang: 922-930 Năm: 2015
[15] Bài báo: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – GIẢI PHÁP CƠ BẢN NÂNG CAO NĂNG LỰC GIẢNG VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HIỆN NAY
INNOVATING TEACHING METHODS, ENFORCING CAPACITY OF SCIENTIFIC RESEARCHES – BASIC SOLUTIONS TO ENHANCE QUALIFICATIONS OF LECTURERS WORKING AT EDUCATION AND TEACHER TRAINING UNIVERSITIES

Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 Số: KM30ĐM15 Trang: 177 - 185 Năm: 2015
[16] Bài báo: Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Quốc tế "Phát triển năng lực người học trong bối cảnh hiện nay" - Học viện Quản lý Giáo dục - Bộ Giáo dục & Đào tạo Số: 04 - 2015; Trang: 158 - 162 Năm: 2015
[17] Bài báo: Ứng dụng CNTT vào đổi mới phương pháp giảng dạy môn Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam ở Đại học Đà Nẵng
Applying information technology to the teaching of "revolutionary policies of Vietnamese communist party" at the University of DaNang

Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 10 (83) Trang: 28-32 Năm: 2014
[18] Bài báo: Quan điểm của John Dewey "về nền giáo dục tiến bộ" và ý nghĩa hiện thời của nó
John Dewey's opinion of "the progressive education" and its current significance.

Tác giả: Dương Đình Tùng, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 12 (61)/2012 Trang: 135 - 140 Năm: 2012
[19] Tham luận: Mối quan hệ giữa Đảng với trí thức và một số vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay
Tác giả: Dương Đình Tùng, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Một số giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức trong cán bộ đảng viên hiện nay; Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. Số: Trang: 136 - 145 Năm: 2012
[20] Bài báo: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược Trồng người và sự vận dụng của Đảng ta trong giai đoạn hiện nay
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 3 (02)/2012 Trang: 87-93 Năm: 2012
[21] Tham luận: Mối quan hệ giữa Đảng với trí thức và một số vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay
Tác giả: Dương Đình Tùng, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Một số giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức trong cán bộ đảng viên hiện nay Số: Trang: 136 - 145 Năm: 2012
[22] Bài báo: Vấn đề xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ của nước ta trong bối cảnh hội nhập quốc tế
The construction of independent and self-controlled economy of our country in the context of international integration

Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 7 (48) Trang: 201 - 205 Năm: 2011
[23] Bài báo: Chủ trương hội nhập quốc tế theo nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 89-95 Năm: 2011
[24] Tham luận: Tính hai mặt của toàn cầu hoá kinh tế - Cơ hội và thách thức đối với quá trinhg phát triển bền vững ở Việt Nam
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế APPEND5 "Toàn cầu hoá và những vấn đề Triết học ở châu Á - Thái Bình Dương", Hà Nội - Việt Nam. Số: Trang: Năm: 2008
[25] Tham luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về chiến lược trồng người và sự vận dụng của Đảng ta hiện nay
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 19-27 Năm: 2007
[26] Tham luận: Chủ Tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng "Không có gì quý hơn Độc lập - Tự do"
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Tư tưởng Hồ Chí Minh-Trường Đại học Đại cương, ĐH Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2006
[27] Tham luận: Đẩy mạnh quá trình dân chủ hoá đời sống xã hội - giải pháp tích cực nhằm phát huy động lực chính trị - tinh thần trong phát triển kinh tế
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 95-100 Năm: 2004
[28] Bài báo: Vấn đề tất yếu và tự do trong triết học Đêmôcrit và Êpiquya
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Tạp chí Triết học. Số: Trang: 42-46 Năm: 2004
[29] Tham luận: Tư tưởng về mối liên hệ nhân quả, về tất yếu và tự do trong triết học Xpinôda
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Hội thảo khoa học toàn quốc- Trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh Số: Trang: Năm: 2003
[30] Tham luận: Hội nhập kinh tế quốc tế - Cơ hội và thách thức đối với quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc - “Hội nhập kinh tế và phát triển bền vững” Số: Trang: Năm: 2003
[31] Bài báo: Tính tất yếu của công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Tạp chí Triết học. Số: Trang: Năm: 2002
[32] Bài báo: Lý luận về tất yếu và tự do trong triết học của C.Mác và Ph.Ăngghen
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Tạp chí Triết học. Số: Trang: 28-30 Năm: 2000
[33] Bài báo: Vấn đề kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống ở nước ta trong bối cảnh toàn cầu hoá
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu lý luận Số: Trang: 39-43 Năm: 2000
[34] Tham luận: Vấn đề tất yếu và tự do trong tác phẩm Chủ nghĩa duy vật và Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Sức sống của một tác phẩm triết học", Viện triết học - Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia Hà Nội. Số: Trang: Năm: 2000
[35] Tham luận: Một số giải pháp góp phần chuyển hướng nông nghiệp, nông thôn sang nền kinh tế thị trường
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 209-214 Năm: 1999
[36] Bài báo: Vấn đề tất yếu và tự do trong triết học Hêghen
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Tạp chí Triết học Số: Trang: 47-50 Năm: 1998
[37] Tham luận: Một số vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy các môn Lý luận Mác - Lênin ở các trường Đại học và Cao đẳng
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên để thích ứng với nền kinh tế tri thức trong thế kỷ 21" Số: Trang: Năm: 2020
Quốc tế
[1] Bài báo: Vấn đề tất yếu và tự do trong triết học ĐêMôcrít và Êpiquya
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Tạp chí Triết học Số: s? 12 Trang: Năm: 2004
[2] Bài báo: Dân chủ hoá đời sống xã hội - động lực phát triển kinh tế
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Tạp chí Lý luận chính trị Số: s? 5 Trang: 35-39 Năm: 2004
[3] Bài báo: Bản chất của toàn cầu hoá kinh tế và khả năng hội nhập của Việt Nam
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Tạp chí Lý luận chính trị Số: s? 3 Trang: 24-28 Năm: 2003
[4] Bài báo: Dân chủ hóa tạo môi trường và động lực cho sự phát triển cá nhân và xã hội
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Tạp chí Triết học Số: s? 8 Trang: 13-16 Năm: 2003
[5] Bài báo: Vấn đề thừa kế và phát huy các giá trị truyền thống ở nước ta trong bối cảnh toàn cầu hoá
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu lý luận Số: s? 9 Trang: Năm: 2002
[6] Bài báo: Vấn đề tất yếu và tự do trong triết học Hêghen
Tác giả: Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Tạp chí Triết học Số: s? 2 Trang: Năm: 1997

Sách - giáo trình
[1] Tất yếu và tự do - một số vấn đề lý luận và thực tiễn - Năm xuất bản: 2004; Nhà xuất bản: Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tập bài giảng, Trung tâm đào tạo thường xuyên ĐHĐN - Năm xuất bản: 2009; Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Lao động , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] Hội nhập kinh tế quốc tế - cơ hội và thách thức đối với quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam trong Hội nhập kinh tế quốc tế với phát triển bền vững - Năm xuất bản: 2005; Nhà xuất bản: Nxb. Chính trị Quốc gia Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] Vấn đề tất yếu và tự do trong tác phẩm Chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa Kinh nghiệm phê phán trong Sức sống của một tác phẩm triết học - Năm xuất bản: 2000; Nhà xuất bản: Nxb. Chính trị Quốc gia Hà Nội , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Giấy khen của Giám đốc Đại học Đà Nẵng - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2012.
[2] Giấy khen - Đảng viên xuất sắc hoàn thành tốt nhiệm vụ - Đảng ủy ; Năm: 2012.
[3] Chiến sỹ thi đua - Chiến sỹ thi đua cơ sở - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2012.
[4] Chứng nhận - Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2001, Quyết định số: 1300/QĐ - TĐKT.
[5] Chứng nhận - Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2002, Quyết định số: 1501/QĐ - TĐKT.
[6] Chứng nhận - Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2003, Quyết định số: 1651/QĐ - TĐKT.
[7] Chứng nhận - Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2004, Quyết định số: 1755/QĐ - TĐKT.
[8] Chứng nhận - Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2005, Quyết định số: 2060/QĐ - TĐKT.
[9] Chứng nhận - Giảng viên giỏi cấp Đại học Đà Nẵng - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2006, Quyết định số: 2667/QĐ - TĐKT.
[10] Kỷ niệm chương - Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2005, Quyết định số: 6928QĐ/BGD&ĐT.
[11] Chiến sỹ thi đua - Chiến sỹ thi đua cấp Bộ - Bộ ; Năm: 2006, Quyết định số: 1199/QĐ - BGD&ĐT.
[12] Bằng khen - Bằng khen của Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng - UBND Thành phố ; Năm: 2006, Quyết định số: 8147/QĐ - UBND.
[13] Bằng khen - Bằng khen của Công đoàn ngành giáo dục Việt Nam - Ngành ; Năm: 2010, Quyết định số: 459/QĐKT.
[14] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2013.
[15] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2014.
[16] Bằng khen - UBND thành phố Đà Nẵng - Thành phố ; Năm: 2014.
[17] Chiến sỹ thi đua - - Bộ ; Năm: 2014.
[18] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2013.
[19] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2013 - 2014, Quyết định số: 4754, Ngày 18-08-2002.
[20] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2014, Quyết định số: 4363, Ngày 21-08-2014.
[21] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2015, Quyết định số: 5079, Ngày 17-08-2015.
[22] Bằng khen - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ; Năm: 2017, Quyết định số: 4265/QĐ-BGDĐT, Ngày 03-10-2017.
Hướng dẫn Sau đại học
# Họ tên học viên - Tên đề tài Cở sở đào tạo Năm hướng dẫn Năm bảo vệ
Trình độ thạc sĩ (2)
1 Trần Dương Vy Thảo

Đề tài: Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên Thành phố Hội An - Quảng Nam

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 2015 2016
2 Bùi Thị Tuyết Loan

Đề tài: Vận dụng quan điểm của triết học Mác-Lênin về giải phóng con người vào việc phát triển con người ở Việt Nam hiện nay

Đại học Đà Nẵng 2013 2014