Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương
Ngày sinh: 1981
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Đà Nẵng
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Kinh tế chính trị, Tại: Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng - Việt Nam, Năm: 2004
Đơn vị công tác: Khoa GDCT, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2011)
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Giáo dục; Khoa học Kinh tế; Xã hội nhân văn
Chuyên ngành giảng dạy: Kinh tế Chính trị Mác – Lênin; Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Hoà Khánh, liên Chiểu, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nguyenhuongken@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-huong

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2000 đến Năm 2004: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Kinh tế; Chuyên ngành - Kinh tế chính trị Tại Trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng, Việt Nam
Từ Năm 2008 đến Năm 2011: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Kinh tế; Chuyên ngành - Kinh tế chính trị Tại Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-12-2004 đến nay: Giảng viên - Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng 

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): XÂY DỰNG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ DẠY HỌC TÍCH HỢP PHẦN NỘI DUNG CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hương , Thành viên: Nguyễn Duy Quý , Mã số: T2017-03-04

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: THÀNH PHỐ THÔNG MINH: XU HƯỚNG TẤT YẾU ĐẢM BẢO CHO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆT NAM
SMART CITY: THE INEVITABLE TREND FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND SOME SUGGESTIONS FOR VIETNAM

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: TC Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương Số: 567(tháng 6/2020) Trang: 4-6 Năm: 2020
[2] Bài báo: Những điểm mới của khối kiến thức Giáo dục Kinh tế trong môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật so với môn Giáo dục Công dân hiện hành: Những vấn đề đặt ra và một số đề xuất.
New points of the Economic Education knowledge block in the Economic and Legal Education subject compared to the current Citizen Education subject: Issues and suggestions.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 36(05) Trang: Năm: 2019
[3] Bài báo: Những điểm mới của khối kiến thức Giáo dục Kinh tế trong môn Giáo dục Kinh tế và Pháp luật so với môn Giáo dục Công dân hiện hành: Những vấn đề đặt ra và một số đề xuất.
New points of the Economic Education knowledge block in the Economic and Legal Education subject compared to the current Citizen Education subject: Issues and suggestions.

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng Số: 36(05) Trang: Năm: 2019
[4] Bài báo: ĐẠO ĐỨC NHÀ GIÁO Ở VIỆT NAM HIỆN NAY: NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG VÀ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT
Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Quốc gia "Đạo đức Nhà giáo trong bối cảnh hiện nay" Số: Trang: 261-269 Năm: 2019
[5] Bài báo: ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA THEO DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
PROMOTING IMPLEMENTATION MISSON OF GRATITUDE ACCORDING TO TESTAMENT OF HO CHI MINH PRESIDENT IN VIETNAM TODAY

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: KY Hội thảo Khoc học "50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh" Số: Trang: 137-141 Năm: 2019
[6] Bài báo: TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO GIÁO VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
CREATING MOTIVATION FOR TEACHERS TO WORK IN SCHOOLS IN VIETNAM TODAY

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học "Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị nhà trường phổ thông" Số: Trang: 94-104 Năm: 2018
[7] Bài báo: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
DEVELOPING HUMAN RESOURCES TO MEET THE REQUIREMENTS OF THE FOURTH INDUSTRIAL REVOLUTION

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Quốc gia "Nhu cầu nhân lực cho phát triển trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những đáp ứng của Giáo dục Đại học Việt Nam Số: Trang: 108-114 Năm: 2018
[8] Bài báo: Một số bất cập cơ bản trong chương trình đào tạo giáo viên Giáo dục công dân ở Việt Nam hiện nay
Some basic inadequacies in civil education teachers training program in Vietnam today

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: KY HTKH Cấp trường ĐHSP, ĐHĐN "Đào tạo, bồi dưỡng GV GDCD đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục" Số: Trang: 39 Năm: 2017
[9] Bài báo: DẠY HỌC TÍCH HỢP THEO CHỦ ĐỀ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC TRONG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 11 TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở ĐÀ NẴNG HIỆN NAY
Integrated teaching with the topic of national industrialization and modernization in 11th grade civics education program at high schools in Danang at present

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Khoa học Giáo dục) Số: 24(03) Trang: 84 Năm: 2017
[10] Bài báo: THỰC HIỆN TỐT CHỦ TRƯƠNG, CHÍNH SÁCH CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC ĐỀN ƠN ĐÁP NGHĨA Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
TO DO WELL POLICY OF COMMUNIST PARTY AND GOVERNMENT ABOUT MISSON OF GRATITUDE IN VIỆT NAM TODAY

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: KY HTKH Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đền ơn đáp nghĩa-Giá trị lý luận và thực tiễn Số: Trang: 119 Năm: 2017
[11] Bài báo: NGUỒN NHÂN LỰC PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ BIỂN Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Human resources for marine economic development in Da Nang city

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN Số: 23(02).2017 Trang: 41 Năm: 2017
[12] Bài báo: Đẩy mạnh liên kết vùng trong phát triển kinh tế biển ở thành phố Đà Nẵng
Promoting regional linkage in the development of marine economy in Danang city

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ ĐHĐN Số: Số 4(113).2017 Trang: 84 Năm: 2017
[13] Bài báo: Giáo dục và đào tạo với chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh ở nước ta hiện nay
Education and training with national strategy for green growth in our country nowadays

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: Số: 3(144)/2017 Trang: 90-94 Năm: 2017
[14] Bài báo: NÂNG CAO VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI
IMPROVING THE POSITION AND ROLE OF CITIZEN EDUCATION SUBJECTS IN HIGH SCHOOL TO MEET THE REQUIREMENTS OF INNOVATION

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Quốc gia "Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn Giáo dục Công dân ở trường trung học Số: ISBN:978-604-912-673-4 Trang: 303-310 Năm: 2017
[15] Bài báo: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Ở ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
IMPROVING THE QUALITY OF TEST, EVALUATION THE BASIC PRINCIPLES OF MARXISM – LENINISM MODULE IN DANANG UNIVERSITY

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: ky hội thảo khoa học toàn quốc bồi dưỡng năng lực cho giảng viên trương các trường Đại học Sư Phạm Số: ISBN:978-604-80-1310-3 Trang: 288 - 297 Năm: 2015
[16] Bài báo: CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
PEDAGOGICAL PRACTICE PROGRAM OF HIGH SCHOOL’S TEACHERS TRAINING IN OUR COUTRY TODAY

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: KY Hội thảo quốc tế "Teaching training curriculum development - Opportunities and challenges", Đại học Sư phạm Thái Nguyên Số: 8/2015 Trang: 165 - 174 Năm: 2015
[17] Tham luận: Kiểm tra, đánh giá học phần Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin theo hướng tiếp cận năng lực ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
Test, evaluation to base on the competence the basic principles of Marxism – Leninism module in universities and colleges today

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: KY HTKH "Đổi mới phương pháp dạy học các môn Lý luận Chính trị ở trường Đại học, Cao đẳng theo định hướng phát triển năng lực", Trường ĐHSP, Đại học Huế Số: 6/2015 Trang: 273-281 Năm: 2015
[18] Tham luận: VIỆC ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY – MỘT SỐ BẤT CẬP CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
TRAINING BACHELOR POLITICAL ECONOMY IN UNIVERSITIES IN OUR COUNTRY TODAY - SOME INADEQUACIES MAJOR AND REMEDIES

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: KY Hội thảo Khoa học Quốc gia “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY” Số: 12/2014 Trang: 275-386 Năm: 2014
[19] Bài báo: CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ - MỘT SỐ BẤT CẬP CHỦ YẾU VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC
TEACHING PRACTICE PROGRAM OF POLITICAL TEACHER EDUCATION - SOME MAJOR REAL REASONABLE AND REMEDIES

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: Số: 23(10/2014) Trang: 257-266 Năm: 2014
[20] Bài báo: HOẠT ĐỘNG TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG – THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
STUDENTS’ SELF – STUDY AT DANANG UNIVERSITY OF EDUCATION - CURRENT SITUATION AND SOLUTIONS

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: số 7(68)-2013 Trang: 25-30 Năm: 2013
[21] Bài báo: BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN LỢI THỦY SẢN BIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
THE PROTECTION AND DEVELOPMENT OF MARINE FISHERIES RESOURCES IN DANANG CITY

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: số 4(65)-2013 Trang: 57-61 Năm: 2013
[22] Tham luận: Một số biện pháp nhằm tăng cường hoạt động tự học cho sinh viên khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng trong đào tạo tín chỉ
Some measures to promote self-learning activities for students of Political Education, Teachers College, University of Da Nang in training credits

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: KY HTKH “ Đào tạo theo học chế tín chỉ và chia sẻ, hợp tác giữa các trường Đại học, Cao đẳng địa phương”, trường Đại học Quảng Nam Số: 6/2012 Trang: 232-241 Năm: 2012
[23] Tham luận: Một số đề xuất khi thực hiện vai trò của giảng viên trong đào tạo tín chỉ
Some suggestions when performing the role of teachers in training credits

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị tổng kết 5 năm đào tạo tín chỉ, Khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2012
[24] Bài báo: Phát triển dịch vụ logistics ở cảng Đà Nẵng
Developing logistics service in Danang port

Tác giả: Nguyễn Thị Hương Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG - Điểm : 0.50 Số: số 6[47]2011, quyển II Trang: 245-250 Năm: 2011
Quốc tế

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Đóng góp xây dựng Khoa GDCT - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2002 - 2012, Quyết định số: 7459/QĐKT, Ngày 06-11-2012.
[2] Chiến sỹ thi đua - Đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2012 - 2013, Quyết định số: 4682 ngày 12/8/2013, Ngày 07-10-2013.
[3] Giấy khen - Đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2012 - 2013 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2012 - 2013, Quyết định số: 4775/QĐKT, Ngày 30-09-2013.
[4] Giấy khen - Công đoàn viên xuất sắc toàn diện trong năm học 2006 - 2007 - Khác ; Năm: 2006 - 2007, Quyết định số: 30/QĐKT, Ngày 21-06-2007.
[5] Chiến sỹ thi đua - - Cấp ĐHĐN ; Năm: 2015 - 2016, Quyết định số: 5079, Ngày 26-08-2016.