Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyen Mau Thanh
Ngày sinh: 1983
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Quảng Bình
Quê quán: Quảng Ninh - Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quảng Bình, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Khoa khọc Tự nhiên-Trường Đại học Quảng Bình
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thanhhk18@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyenmauthanh

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY KHOA HỌC KHI GIẢNG DẠY HỌC PHẦN HÓA PHÂN TÍCH CHO SINH VIÊN NGÀNH SƯ PHẠM HÓA HỌC
BUILDING UP SCIENTIFIC THINKING METHODS IN TEACHING ANALYTICAL CHEMISTRY FOR STUDENTS MAJORING IN CHEMISTRY EDUCATION

Tác giả: Cộng sự, Nguyen Mau Thanh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04).2017 Trang: 57 Năm: 2017
[2] Bài báo: XÁC ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG MANGAN VÀ KẼM TRONG HÀU Crassostrea rivularis (Gould, 1861) Ở KHU VỰC SÔNG GIANH, THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH
Determining and evaluating Maganese and zinc content in oysters Crassostrea rivularis (Gould, 1861) in Gianh river, Ba Don town, Quang Binh

Tác giả: Nguyen Mau Thanh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 20(03) Trang: 54 Năm: 2016
[3] Bài báo: XÁC ĐỊNH, ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG SẮT VÀ MANGAN TRONG NƯỚC GIẾNG SINH HOẠT TẠI MỘT VÀI HỘ DÂN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ LỘC NINH - ĐỒNG HỚI - QUẢNG BÌNH
Determining and evaluating the iron and maganese content in water from wells in some households at Loc Ninh commune, Dong Hoi city, Quang Binh province

Tác giả: Nguyen Mau Thanh Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 15(02) Trang: 21 Năm: 2015
Quốc tế