Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Phạm Thị Thu Hà
Ngày sinh: 1987
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán: Quảng Trị
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy: Lịch sử báo chí thế giới và Việt Nam, Tâm lí học báo chí, Tổ chức nội dung và trình bày ấn phẩm
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hathu2907@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~pham - thi - thu - ha

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu vấn đề kinh tế, xã hội và giáo dục trên tạp chí Nam Phong (1917-1934)
Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu Hà , Mã số: T2018-TN-04
[2] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu xây dựng phương thức đào tạo báo chí cho sinh viên không chính quy tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Phạm Thị Thu Hà , Mã số: T2013-03-17

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Tham luận: Tư tưởng về phát triển kinh tế quốc gia trên Nam Phong tạp chí (1917-1934)
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà Tạp chí: Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 4 Số: Trang: 1315 - 1321 Năm: 2019
[2] Bài báo: Tính thời sự về quan điểm giáo dục trên tạp chí Nam Phong (1917 – 1934)
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà Tạp chí: TC Lý luận nghiệp vụ của Hội Nhà báo Việt Nam Số: 419+420 Trang: 116-118 Năm: 2019
[3] Bài báo: Vấn đề giáo dục phụ nữ trên Nam Phong tạp chí (1917-1934)
The issue of the women’s education in the Nam Phong newspaper (1917-1934)

Tác giả: Phạm Thị Thu Hà Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: 30(04).2018 Trang: 44 Năm: 2018
[4] Bài báo: Vấn đề giáo dục Việt Nam những năm đầu thế kỉ XX: (Khảo tả sự hiện diện và ý nghĩa của nó trên Nam Phong tạp chí 1917-1934)
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN Số: Trang: Năm: 2018
[5] Tham luận: Thực trạng tổ chức chuyên trang địa phương của một số tờ báo in ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên hiện nay
Tác giả: Phạm Thị Thu Hà Tạp chí: HTKH: Báo chí miền Trung - Tây Nguyên trong thời kỳ đổi mới và hội nhập Số: Trang: Năm: 2012
Quốc tế