Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Vinh san
Ngày sinh: 1985
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Thanh Hóa
Quê quán: Thanh Hóa
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Sư phạm - ĐHĐN - Việt Nam, Năm: 2007
Đơn vị công tác: Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý giáo dục; Đo lường và đánh giá trong giáo dục
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 191 Lê Văn Hiến, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 0511. 3841846
Fax: 0511.3842953
E-mail: ngvinhsan@ued.udn.vn; ngvinhsan@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-vinh-san

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2003 đến Năm 2007: Trình độ - Đại học; Ngành - Sư phạm Vật lý; Chuyên ngành - Tại Đại học Sư phạm - ĐHĐN, Việt Nam
Từ Năm 2010 đến Năm 2013: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Quản lý giáo dục; Chuyên ngành - Đo lường và đánh giá trong giáo dục Tại Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-09-2007 đến 01-09-2010: Giáo viên - Giảng dạy Vật lý tại trường Thực hành Sư phạm, Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Từ 15-11-2008 đến 01-05-2012: Chuyên viên - Phòng Hành chính Tổng hợp, trường Đại học Sư phạm. Học cao học chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục tại Viện Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Đại học Quốc Gia Hà Nội
Từ 01-05-2012 đến 01-07-2014: Chuyên viên - Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm
Từ 01-07-2014 đến nay: Phó Trưởng phòng - Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Sư phạm

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Đánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đến hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Vinh san ,Trịnh Thế Anh , Mã số: Đ-03-56-BS
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Đánh giá tác động của việc lấy ý kiến phản hồi của sinh viên đến hoạt động giảng dạy của giảng viên tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: , Thành viên: Nguyễn Vinh san ,Trịnh Thế Anh , Mã số: Đ2013-03-56-BS
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Đánh giá mức độ đáp ứng công việc của sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Chủ nhiệm: Trịnh Thế Anh , Thành viên: Trương Văn Thanh ,Nguyễn Vinh san ,Đặng Quốc Hoè , Mã số: Đ2012 - 03 - 14

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Tác động của các yếu tố lãnh đạo, công tác quản lý và hệ thống văn bản đến việc xây dựng văn hóa chất lượng ở Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
The impact of the elements leadership, management and systems to the construction document quality culture at the University of Education – DaNang University

Tác giả: Nguyễn Vinh san Tạp chí: Số: 83 (4-2016) Trang: 30-33 (48) Năm: 2016
[2] Bài báo: XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Building up a quality culture at University of Education, The University of Da Nang

Tác giả: Nguyễn Vinh san Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 18(01) Trang: 79 Năm: 2016
[3] Bài báo: VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC XÂY DỰNG VĂN HÓA CHẤT LƯỢNG TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
QUALITY CULTURE AND FACTORS INFLUENCING THE CONSTRUCTION OF QUALITY CULTURE AT UNIVERSITY

Tác giả: Nguyễn Vinh san Tạp chí: TC Khoa học quản lý giáo dục Số: 01(09) Trang: 10-13 Năm: 2016
Quốc tế