Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Hồ Thanh Hải
Ngày sinh: 1988
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Huế
Quê quán: Huế
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng, Tại: Đại học sư phạm - Đại học Huế - Việt Nam, Năm: 2012
Đơn vị công tác: Khoa GDCT, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Lí luận và phương pháp giảng dạy giáo dục chính trị; Lịch sử Đảng; Lí luận và Phương pháp giảng dạy Giáo dục công dân
Chuyên ngành giảng dạy: Tư tưởng Hồ Chí Minh; LL&PP Giảng dạy Giáo dục chính trị; LL&PP Giảng dạy GDCD
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Giáo dục Chính trị- Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: thanhhaidhsp1988@gmail.com;hthai_kgdct@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~hồ-thanh-hải

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2008 đến Năm 2012: Trình độ - Đại học; Ngành - Giáo dục chính trị; Chuyên ngành - Giáo dục chính trị - Giáo dục quốc phòng Tại Đại học sư phạm - Đại học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2012 đến Năm 2014: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Giáo dục chính trị; Chuyên ngành - LL&PP giảng dạy giáo dục chính trị Tại Đại học sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Thiết kế dạy học các chủ đề pháp luật trong chương trình giáo dục công dân hiện hành ở trung học phổ thông theo định hướng năng lực
Tác giả: Hồ Thanh Hải Tạp chí: TC thiết bị giáo dục Số: 211 Trang: 52-54 Năm: 2020
[2] Bài báo: Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Hồ Thanh Hải Tạp chí: TC khoa học quản lý giáo dục trường cán bộ quản lý giáo dục Hồ Chí Minh Số: 04 (24) 12 Trang: 83 Năm: 2019
[3] Tham luận: Sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường cao đẳng, đại học theo hướng đổi mới hiện nay
Tác giả: Hồ Thanh Hải, Phan Thị Quỳnh Lam Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia, Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay Số: ISBN: 978-604-65-4450-0 Trang: 741-746 Năm: 2019
[4] Bài báo: Sử dụng ngôn ngữ nghệ thuật trong giảng dạy môn tư tưởng Hồ Chí Minh ở trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Lê Thị Tuyết Mai, Hồ Thanh Hải Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc gia, Nghiên cứu và giảng dạy các môn Lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay Số: ISBN: 978-604-65-4450-0 Trang: 711-720 Năm: 2019
[5] Tham luận: Đề xuất các giải pháp trong việc giảng dạy các môn Lý luận chính trị thời đại Công nghiệp 4.0
Tác giả: Hồ Thanh Hải, Lê Thị Tuyết Mai Tạp chí: KY Hội thảo khoa học quốc tế “Giáo dục đại học trong cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 Số: 2019 Trang: 782-788 Năm: 2019
[6] Bài báo: Phương pháp dạy học theo hợp đồng môn tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
Tác giả: Lê Thị Tuyết Mai, Hồ Thanh Hải Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục Số: 201 Trang: 105-107 Năm: 2019
[7] Bài báo: Nghệ thuật sử dụng hình ảnh trong các bài nói, bài viết của Hồ Chí Minh – Những giá trị cho công tác giảng dạy các môn Lý luận chính trị
Tác giả: Lê Thị Tuyết Mai, Hồ Thanh Hải Tạp chí: Tạp chí Thiết bị giáo dục Số: số đặc biệt Trang: 167-169 Năm: 2019
[8] Bài báo: Giải pháp nâng cao phẩm chất đạo đức nhà giáo giảng dạy giáo dục công dân hiện nay
Tác giả: Hồ Thanh Hải Tạp chí: KY hội thảo Khoa học Quốc gia“Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay Số: Trang: 134 – 139 Năm: 2019
[9] Bài báo: Người thầy trong Tư tưởng Hồ Chí Minh - Vận dụng vào việc giáo dục đạo đức cho sinh viên Sư phạm hiện nay
Tác giả: Nguyễn Hải Như, Hồ Thanh Hải, Cộng Sự 1 Tạp chí: HTKH quốc gia " Đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay" Số: Trang: 407 - 412 Năm: 2019
[10] Bài báo: Gợi ý các chuyên đề bồi dưỡng kiến thức kinh tế cho giáo viên dạy môn giáo dục công dân ở phổ thông hiện nay
Tác giả: Hồ Thanh Hải Tạp chí: HTKH Quốc Gia " Đổi mới đào tạo giáo viên giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục phổ thông mới" Số: Trang: Năm: 2018
[11] Bài báo: Đề xuất giải pháp cho công tác chủ nhiệm đối với giáo sinh thực tập theo mô hình trường vệ tinh địa bàn Thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Hồ Thanh Hải Tạp chí: HTKH Toàn quốc Người giáo viên chủ nhiệm với chương trình giáo dục phổ thông mới Số: ISBN: 978-604-912-9209 Trang: 188 - 190 Năm: 2018
[12] Bài báo: Một số kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác chủ nhiệm cho giáo sinh thực tập sư phạm hiện nay
Tác giả: Nguyễn Hải Như, Hồ Thanh Hải Tạp chí: HTKH Toàn quốc Người giáo viên chủ nhiệm với chương trình giáo dục phổ thông mới Số: ISBN: 978-604-912-9209 Trang: 395 - 398 Năm: 2018
[13] Tham luận: Xây dựng học phần" Rèn Luyện Nghiệp Vụ Sư Phạm" cho sinh viên chuyên ngành Giáo dục công dân ở trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng hiện nay
Tác giả: Hồ Thanh Hải Tạp chí: HTKH:Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDCD đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Số: 11,2017 Trang: 11-14 Năm: 2017
[14] Bài báo: Phát huy tính tích cực của học sinh trong việc tự thiết kế các câu trắc nghiệm thông qua các bài học trong môn GDCD ở THPT
Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Hồ Thanh Hải Tạp chí: HTKH: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDCD đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Số: 11,2017 Trang: 96-100 Năm: 2017
[15] Bài báo: Phát triển chương trình môn Giáo dục công dân theo hướng đổi mới hiện nay
Tác giả: Nguyễn Hải Như, Hồ Thanh Hải Tạp chí: HTKH: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDCD đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục Số: 11,2017 Trang: 49-52 Năm: 2017
[16] Bài báo: Xây dựng quy trình và gợi ý các chủ đề trong dạy học Giáo dục công dân ở trường THPT theo hướng tích hợp liên môn
Tác giả: Hồ Thanh Hải Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa Số: 2,2017 Trang: 91-95 Năm: 2017
[17] Bài báo: TÍCH HỢP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO THÔNG QUA MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Integrating creative experience activities through civic education courses in high schools

Tác giả: Hồ Thanh Hải Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 114 Năm: 2017
[18] Bài báo: Quá trình hình thành và đổi mới về Đường lối Văn hóa của Đảng Cộng Sản Việt Nam hiện nay
Tác giả: Nguyễn Hải Như, Hồ Thanh Hải Tạp chí: TC Khoa học, Đại học Khánh Hòa Số: 1 (2017) Trang: 51-55 Năm: 2017
[19] Bài báo: Sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học môn giáo dục công dân ở trường trung học phổ thông
Tác giả: Hồ Thanh Hải Tạp chí: Hội thảo Khoa học Quốc gia: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá môn giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông, Nxb Đại học Huế Số: ISBN: 978-604-912-673-4 Trang: 168 - 171 Năm: 2017
[20] Bài báo: Vai trò của giảng viên và đề xuất các biện pháp trong giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay
Tác giả: Hồ Thanh Hải Tạp chí: HTKH quốc gia: nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị trong xu thế toàn cầu hóa, trường Đại học sư phạm Hà Nội, Nxb Lý luận chính trị Số: ISBN: 978-604-901-709-4 Trang: 535 -539 Năm: 2016
[21] Bài báo: Những biện pháp nhằm bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giáo dục công dân ở trường THPT tại thành phố Đà Nẵng
Tác giả: Hồ Thanh Hải Tạp chí: HTKH quốc tế" Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục" .Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Đăng trên tạp chí giáo dục Số: ISSN 2354- 0753 Trang: 168 - 170 Năm: 2016
[22] Bài báo: Tăng cường giáo dục ý thức pháp luật cho học sinh THPT qua đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân (Học phần công dân với pháp luật)
Tác giả: Hồ Thanh Hải Tạp chí: TC Giáo dục và xã hội Số: ISSN:1859 – 3917 Trang: 121-124 Năm: 2016
[23] Tham luận: Xây dựng chủ đề tích hợp trong chương trình GDCD lớp 12
Tác giả: Hồ Thanh Hải, Cộng Sự 1 Tạp chí: TĐKH: Tích hợp trong dạy học GDCD ở trường THPT hiện nay Số: 10-GDCT Trang: 87-96 Năm: 2016
[24] Tham luận: Vấn đề tích hợp trong dạy học phần công dân với đạo đức khối 10 môn GDCD
Tác giả: Hồ Thanh Hải Tạp chí: TĐKH: Tích hợp trong dạy học GDCD ở trường THPT hiện nay Số: 06 - GDCT Trang: 78- 86 Năm: 2016
[25] Bài báo: Một số vấn đề cần lưu ý của sinh viên chuyên ngành GDCD trong dạy học tích hợp khi thực tập sư phạm.
Tác giả: Nguyễn Hải Như, Hồ Thanh Hải Tạp chí: TĐKH: Tích hợp trong dạy học GDCD ở trường THPT hiện nay Số: 11 - GDCT Trang: 97-101 Năm: 2016
[26] Bài báo: Vận dụng nội dung quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp 1946 vào dạy học môn GDCD ở trường THPT
Tác giả: Hồ Thanh Hải, Cộng sự Tạp chí: KYHTKH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VỚI HIẾN PHÁP 1946 Số: ISBN:978-604-912-51-1 Trang: 100-106 Năm: 2016
[27] Bài báo: Một số vấn đề về phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân trong chương trình phổ thông mới.
SOME ISUES TEACHING CITIZENSHIP EDUCATION CURSES IN GENERAL EDUCATION PROGRAM NEW

Tác giả: Hồ Thanh Hải, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: HTKH Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm 2015 Số: KM30ĐM15; ISBN 978-604-80-1310-3 Trang: 922-930 Năm: 2015
[28] Tham luận: Quán triệt một số vấn đề lí luận mới của Đảng vào nghiên cứu, giảng dạy nội dung đường lối văn hóa của Đảng cộng sản Việt Nam
Tác giả: Hồ Thanh Hải, Cộng sự Tạp chí: KYHTKH ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CÁC MÔN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC Số: Trang: 188-192 Năm: 2015
[29] Tham luận: Một số biện pháp đổi mới hình thức dạy học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ hiện nay
Tác giả: Hồ Thanh Hải Tạp chí: KYHTKH ĐỔI MỚI HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC TRONG ĐÀO TẠO THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ Số: Trang: 56-59 Năm: 2014
Quốc tế

Sách - giáo trình
[1] KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC - Năm xuất bản: 2015; Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[2] KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC - Năm xuất bản: 2015; Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[3] KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC - Năm xuất bản: 2015; Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam
[4] KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 THEO ĐỊNH HƯỚNG NĂNG LỰC - Năm xuất bản: 2015; Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội; Loại: Sách tham khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam

Khen thưởng
[1] Giấy khen - Đã có thành tích xuất sắc trong công tác công Đoàn năm học 2015 - 2016 - Trường Đại học Sư phạm ; Năm: 2016, Quyết định số: 49/QĐ- CDĐHSP, Ngày 25-10-2016.
[2] Bằng khen - Thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn năm 2016 - 2017 - Thành phố ; Năm: 2017, Quyết định số: 617/NQ-KT, Ngày 22-09-2017.
[3] Giấy khen - Thành tích xuất sắc trong hội thi " Sinh viên Đại học Đà Nẵng với Apec 2017" - Trường Đại học Sư phạm ; Năm: 2017, Quyết định số: 1324/QĐ-KT, Ngày 24-10-2017.
[4] Giấy khen - Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 - Trường Đại học Sư phạm ; Năm: 2017, Quyết định số: 775- QĐ-ĐHSP, Ngày 20-10-2017.
[5] Chiến sỹ thi đua - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2016-2017 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2017, Quyết định số: 2726/QD-DHDN, Ngày 22-08-2017.
[6] Chiến sỹ thi đua - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2017-2018 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2018, Quyết định số: 3044/QĐ-DHDN, Ngày 07-09-2018.
[7] Giấy khen - Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2017-2018 - Cấp trường ; Năm: 2018.
[8] Khác - Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng bí thư đoàn cơ sở năm 2018 - Khác ; Năm: 2018, Quyết định số: 357/QDHVTTNVN.
[9] Giấy khen - Đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019 - Giám đốc ĐHĐN ; Năm: 2019, Quyết định số: 2772/QĐ-ĐHĐN.
[10] Bằng khen - Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2016 - 2018 - Thành phố ; Năm: 2019, Quyết định số: 154/ NQ-KT.