Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Dương Đình Tùng
Ngày sinh: 1984
Giới tính: Nam
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khoa GDCT, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2017)
Lĩnh vực nghiên cứu: Logic học, Triết học; Chính trị học.
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail: duongdinhtungtr@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~duong-dinh-tung

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 12-01-2012 đến nay: - Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị, trường Đại học Sư Phạm, ĐHĐN.

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu chương trình môn Chính trị tư tưởng ở Trung học phổ thông của Trung Quốc và những vấn đề đặt ra trong cải cách chương trình môn Giáo dục công dân của Việt Nam,
Chủ nhiệm: , Thành viên: Dương Đình Tùng , Mã số: T2017-03-09
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Biện chứng giữa người dạy - người học và vận dụng vào đổi mới phương pháp dạy học đại học ở Việt Nam hiện nay
Chủ nhiệm: , Thành viên: Dương Đình Tùng , Mã số: DD2013-03-43
[3] Cấp cơ sở (Trường): Tư tưởng của Jacques Rousseau về mục tiêu giáo dục trong “Émile hay là về giáo dục”
Chủ nhiệm: Dương Đình Tùng , Mã số: T2018 -KN-05

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: QUAN ĐIỂM CỦA TRẦN ĐỨC THẢO VỀ SỰ TỒN TẠI “CON NGƯỜI NÓI CHUNG”
THE VIEW OF TRAN DUC THAO ABOUT THE PROBLEM IN THE “GENUINE PEOPLE”

Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 30(04).2018 Trang: 73 Năm: 2018
[2] Bài báo: QUAN ĐIỂM CỦA J.J. ROUSSEAU VỀ “GIÁO DỤC TỰ NHIÊN” CHO TRẺ DƯỚI 12 TUỔI
J.J. ROUSSEAU'S PERSPECTIVE ON “NATURAL EDUCATION” FOR CHILDREN UNDER 12 YEARS OF AGE

Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 127 Năm: 2018
[3] Bài báo: Tinh thần giáo dục Phật giáo và giá trị của nó đối với định hướng giáo dục con người Viêt Nam (Qua trường hợp nghiên cứu về Duy thức học)

Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 2018
[4] Bài báo: TINH THẦN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO VÀ GIÁ TRỊ CỦA NÓ ĐỐI VỚI ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC CON NGƯỜI VIỆT NAM (Qua trường hợp nghiên cứu về Duy thức học)
SPIRIT OF BUDDHISM EDUCATION AND ITS VALUES TO THE VIETNAMESE PEOPLE (Through case studies of Consciousness-only theory)

Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 27(01).2018 Trang: 57 Năm: 2018
[5] Tham luận: Một số vấn đề nhận thức luận trong duy thức học Phật giáo với sự phát triển của tâm lý học hiện đại

Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: Phật giáo với các vấn đề xã hội đương đại Số: 1 Trang: 578-585 Năm: 2017
[6] Tham luận: Một số vấn đề nhận thức luận trong Duy thức học với sự phát triển của tâm lý học hiện đại

Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: Phật giáo với các vấn đề xã hội đương đại Số: Trang: 578 -585 Năm: 2017
[7] Bài báo: VAI TRÒ CỦA NGHIÊN CỨU LIÊN NGÀNH ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KHOA HỌC XÃ HỘI HIỆN NAY
The role of interdisciplinary research in the development of social sciences at present

Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 101 Năm: 2017
[8] Bài báo: Tìm hiểu vai trò của ý thức trong duy thức học Phật giáo

Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo Số: 157 Trang: 47-63 Năm: 2016
[9] Bài báo: QUAN ĐIỂM “GIẢI TRÍ TRONG GIÁO DỤC” CỦA JOHN DEWEY VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI ĐỔI MỚI GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM
John Dewey’s view of "entertainment in education" and its significance for the current educational innovation in Vietnam

Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 125 Năm: 2016
[10] Tham luận: Tổng quan về Duy thức học và vấn đề nhận thức luận

Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: KY hội thảo "triết học tôn giáo với những vấn đề nhân sinh quan: lý luận và thực Số: 1 Trang: 35 - 42 Năm: 2016
[11] Bài báo: Vấn đề bản thể luận trong Duy thức học

Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: Số: 291 Trang: 60-71 Năm: 2015
[12] Bài báo: thử luận về vấn đề "thế giới duy tâm vạn pháp duy thức" - xét từ góc độ nghiệp

Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: Số: 5 Trang: 25 - 29 Năm: 2015
[13] Bài báo: Vấn đề tồn tại trong Duy thức học và giá trị của nó đối với sự phát triển triết học Phật giáo

Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: TC Khoa học Xã hội thành phố Hồ Chí Minh Số: 201 Trang: 1-8 Năm: 2015
[14] Tham luận: Về “kiểm soát quyền lực chính trị” từ giác độ “tinh thần pháp luật” của Motesquieu
Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay Số: Trang: Năm: 2013
[15] Tham luận: Biện chứng giữa người dạy – người học và ý nghĩa của nó đối với đổi mới phương pháp dạy học đại học ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ III – 2013, Nxb Đà Nẵng Số: III Trang: 546 - 551 Năm: 2013
[16] Bài báo: Quan điểm của John Dewey về giải trí trong giáo dục
Tác giả: Trần Thị Thanh Tâm, Dương Đình Tùng Tạp chí: Tạp chí Văn hóa Nghệ An Số: Trang: 40-42 Năm: 2012
[17] Bài báo: Quan điểm của John Dewey "về nền giáo dục tiến bộ" và ý nghĩa hiện thời của nó
John Dewey's opinion of "the progressive education" and its current significance.

Tác giả: Dương Đình Tùng, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 12 (61)/2012 Trang: 135 - 140 Năm: 2012
[18] Tham luận: Mối quan hệ giữa Đảng với trí thức và một số vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay
Tác giả: Dương Đình Tùng, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Một số giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức trong cán bộ đảng viên hiện nay; Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN. Số: Trang: 136 - 145 Năm: 2012
[19] Bài báo: Quan điểm của J.Dewey về nền giáo dục tiến bộ
Tác giả: Dương Đình Tùng, Vương Bích Thuỷ Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: s? 61, quy?n 3 Trang: Năm: 2012
[20] Bài báo: Phật giáo có duy tâm
Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: Tạp chí giác ngộ Số: Trang: 15-17 Năm: 2012
[21] Bài báo: Cơ sở vận động của khái niệm trong tư duy lý luận và ý nghĩa thực tiễn của nó
Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: Tạp chí, Sinh hoạt lý luận Số: Trang: 12--17 Năm: 2012
[22] Tham luận: Mối quan hệ giữa Đảng với trí thức và một số vấn đề đặt ra trong công tác xây dựng Đảng hiện nay
Tác giả: Dương Đình Tùng, Vương Thị Bích Thuỷ Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Một số giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức trong cán bộ đảng viên hiện nay Số: Trang: 136 - 145 Năm: 2012
[23] Bài báo: Hậu hiện đại từ góc nhìn nhận thức luận
Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: Tạp chí Văn hóa Nghệ An Số: Trang: 34-37 Năm: 2011
[24] Bài báo: Cơ sở hình thành khái niệm trong tư duy lý luận
Tác giả: Dương Đình Tùng, Hồng Thế Vinh Tạp chí: Tạp chí Triết học Số: 7 (242) Trang: 52-58 Năm: 2011
[25] Bài báo: Logic vận động của ý thức trong duy thức học
Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: Tạp chí trí thức và phát triển Số: Trang: 44-46 Năm: 2011
[26] Tham luận: Sự hình thành khái niệm trong quá trình nhận thức
Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ XVI, Đại học Khoa học, ĐHH Số: T?p 2 Trang: 502-507 Năm: 2011
[27] Bài báo: Thái độ của Đức Phật với phân biệt đẳng cấp xã hội
Tác giả: Dương Đình Tùng Tạp chí: Tạp chí giác ngộ Số: Trang: 16-18 Năm: 2011
Quốc tế