Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Đinh Văn Tạc
Ngày sinh: 1981
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Giao Thịnh-Giao Thủy-Nam Định
Quê quán: Giao Thịnh-Giao Thủy-Nam Định
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng Viên
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2012)
Lĩnh vực nghiên cứu: hóa học; Vật liệu vô cơ, vật liệu nano, vật liệu xúc tác
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: Phòng 506, Chung cư Hòa Thuận, Tổ 44, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: dvt43cb@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~dinhvantac

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-06-2012 đến nay: Giảng Viên - khoa Hóa- ĐHSP-ĐHĐN

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO Fe3O4 PHÂN TÁN TRÊN XƠ DỪA ĐỂ HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
FABRICATION OF Fe3O4 NANOPATICLE ON COCONUT FIBERS FOR REMOVAL OF HEAVY METALS IN WATER

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Vũ Thị Duyên, Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 35(04).2019 Trang: 20 Năm: 2019
[2] Bài báo: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP PHỨC [Cu(CH3CN)4]PF6
RESEARCHING INTO THE SYNTHESIS OF THE [Cu(CH3CN)4]PF6 COMPLEX

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Nguyễn Trần nguyên, Vũ Thị Duyên Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 9(130) Trang: 83-86 Năm: 2018
[3] Bài báo: Синтез мезоструктурированного материала nCr2O3/SBA-15 и их применение для адсорбции красного ализарина С
Tổng hợp vật liệu mao quản nCr2O3/SBA-15 và ứng dụng để hấp phụ Alizarin Red S

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Vũ Thị Duyên Tạp chí: Số: 16(202)/2018 Trang: 3-7 Năm: 2018
[4] Bài báo: NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG KHỬ P-NITROPHENOL BẰNG NaBH4 XÚC TÁC NANO BẠC ĐƯỢC TẠO TỪ DỊCH CHIẾT NƯỚC CỦ NGHỆ VÀ DUNG DỊCH AgNO3
Researching elimination of p-nitrophenol via NaBH4 with silver nanoparticles as catalysts synthesized from liquid extract of turmeric and AgNO3 solution

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Vũ Thị Duyên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04) Trang: 1 Năm: 2017
[5] Bài báo: NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG KHỬ P-NITROPHENOL BẰNG NaBH4 XÖC TÁC NANO BẠC ĐƢỢC TẠO TỪ DỊCH CHIẾT NƢỚC CỦ NGHỆ VÀ DUNG DỊCH AgNO3
Researching elimination of p-nitrophenol via NaBH4 with silver nanoparticles as catalysts synthesized from liquid extract of turmeric and AgNO3 solution

Tác giả: Vũ Thị Duyên, Đinh Văn Tạc Tạp chí: TC Khoa học-Trường ĐHSP-ĐHĐN( ngành hóa)-Điểm 0,25 Số: 25(04)/2017 Trang: 1-5 Năm: 2017
[6] Bài báo: NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH XƠ MƯỚP BẰNG AXIT CITRIC ĐỂ HẤP PHỤ MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC
RESEARCH ON MODIFICATION OF LOOFAH FIBERS USING CITRIC ACID FOR ADSORBING SOME HEAVY METAL IONS IN WATER

Tác giả: Vũ Thị Duyên, Giang Thị Kim Liên, Đinh Văn Tạc Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 11 Trang: 96-100 Năm: 2015
[7] Bài báo: NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH XƠ MƯỚP BẰNG AXIT CITRIC ĐỂ HẤP PHỤ MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC
RESEARCH ON MODIFICATION OF LOOFAH FIBERS USING CITRIC ACID FOR ADSORBING SOME HEAVY METAL IONS IN WATER

Tác giả: Vũ Thị Duyên, Đinh Văn Tạc, Giang Thị Kim Liên Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 11 Trang: 96-100 Năm: 2015
[8] Tham luận: Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần anion đến pH tạo kết tủa hidroxit từ dung dịch mạ điện niken
A study on the influence of anionic compositions on the pH of nickel hydrate formation from baths of electrolytes for nickel electroplating

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Vũ Thị Duyên Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ III - năm 2013 Số: Trang: 37-42 Năm: 2013
[9] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của anion nền đến độ đệm và pH tạo thành kết tủa hidroxit từ dung dịch mạ điện niken chứa glixin
A study on the influence of background anions on the buffer capacity and ph of nickel hydrate formation from baths of glycine-containing electrolytes for nickel electroplating

Tác giả: Vũ Thị Duyên, Đinh Văn Tạc Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 12--16 Năm: 2013
Quốc tế
[1] Bài báo: Tổng hợp CrMn0,2Fe0,8O3/SBA-15 va nghiên cứu hoạt tính xúc tác của chúng trong phản ứng oxi hóa C6H5CH2OH thành C6H5CHO bằng H2O2
Синтез CrMn0,2Fe0,8O3/SBA-15 и исследование их каталитической активности в реакции окисления C6H5CH2OH в C6H5CHO пероксидом водорода

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Vũ Thị Duyên Tạp chí: Молодой ученый Số: 21(259) Trang: 18-20 Năm: 2019
[2] Bài báo: Nghiên cứu phân tán nano Fe3O4 trên sơ dừa để háp phụ các ion Ni(II) và Cr(VI) trong môi trường nước
Исследование распределения наночастиц FE3O4 на кокосовом волокне для адсорбции ионов Ni (II) и Cr (VI) в водной среде

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Vũ Thị Duyên Tạp chí: Молодой ученый Số: 20(258) Trang: 21-24 Năm: 2019
[3] Bài báo: Tổng hợp chất xúc tác cho phản ứng khử 4-nitrophenol từ dịch chiết củ nghệ
СИНТЕЗ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ВОСТАНОВЛЕНИЯ 4-НИТРОФЕНОЛА ИЗ ЭКСТРАКТА КУРКУМЫ

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Vũ Thị Duyên Tạp chí: Số: 5(191) Trang: 5-8 Năm: 2018
[4] Bài báo: Tổng hợp nano CrMnxFe(1-x)O3 và nghiên cứu hoạt tính xúc tác của chúng trong phản ứng oxi hóa C6H5CH2OH thành C6H5CHO bởi H2O2
Синтез нанопорошков CrMnxFe(1-x)O3 и исследование их каталитической активности в реакции окисления C6H5CH2OH в C6H5CHO пероксидом водорода

Tác giả: Đinh Văn Tạc Tạp chí: Số: 18(152) Trang: 5-8 Năm: 2017
[5] Bài báo: Nghiên cứu những đặc trưng về kích thước của hạt nano Co và Fe
Исследование размерных характеристик нанопорошков Со и Fe

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Vũ Thị Duyên Tạp chí: Số: 18(122) Trang: 30-35 Năm: 2016
[6] Bài báo: Синтез, структура и магнитные свойства нанокристаллического Y3-xLaxFe5O12 (0 ≤ x ≤ 0.6)
Synthesis, structure, and magnetic properties of nanocrystalline Y3 − xLaxFe5O12 (0 ≤ x ≤ 0.6)

Tác giả: Mittova V.O., Almjasheva O.V., Миттовa И.Я., Đinh Văn Tạc Tạp chí: Inorganic Materials Số: Trang: 74-78 Năm: 2012
[7] Bài báo: Влияние концентрации ионов Fe3+ на размер нанокристаллов Y1-xLaxFeO3, полученных методом химического осаждения
EFFECT OF CONCENTRATION OF Fe3+ IONS ON THE SIZE OF THE NANOCRYSTALSY1-xLaxFeO3, OBTAINED BY CHEMICAL VAPOR DEPOSITION

Tác giả: Đinh Văn Tạc Tạp chí: Конденсированные среды и межфазные границы. – Воронеж Số: Trang: 42-48 Năm: 2011
[8] Bài báo: Влияние содержания лантана и температуры отжига на размер и магнитные свойства нанокристаллов Y1-xLaxFeO3, полученных золь – гель методом
Influence of lanthanum content and annealing temperature on the size and magnetic properties of sol–gel derived Y1 − xLaxFeO3 nanocrystals

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Mittova V.O., Миттовa И.Я. Tạp chí: Inorganic Materials Số: V. 47, N. 5 Trang: 521-526 Năm: 2011
[9] Bài báo: Cинтез и магнитные свойства нанокристаллического Y1-xCdxFeO3-δ (0 ≤ x ≤ 0.2)
Synthesis and magnetic properties of nanocrystalline Y1 − xCdxFeO3 − δ (0 ≤ x ≤ 0.2)

Tác giả: Mittova I.Ya., Almjasheva O.V., Đinh Văn Tạc, Mittova V.O. Tạp chí: Inorganic Materials Số: Trang: 1141-1146 Năm: 2011
[10] Bài báo: Получение нанокристаллов Y3Fe5O12 методом химического осаждения и их магнитные свойства
PRODUCTION OF Y3Fe5O12 NANOCRYSTALS BY CHEMICAL DEPOSITION METHOD AND THEIR MAGNETIC PROPERTIES

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Миттова В.О., Миттовa И.Я. Tạp chí: Вестник Воронежского государственного университета. Сер. : Химия. Биология. Фармация. – Воронеж Số: Trang: 11--14 Năm: 2010
[11] Bài báo: Синтез нанопорошков La1-xSr(Са)xFeO3 (х = 0; 0.1; 0.2; 0.3) золь-гель методом
SYNTHESIS OF La1-xSr(Са)xFeO3 (х > = 0.1; 0.2; 0.3) NANOPOWDERS BY THE SOL–GEL METHOD

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Nguyễn Anh Tiến Tạp chí: Конденсированные среды и межфазные границы. –Воронеж Số: Trang: 56-60 Năm: 2010