Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Vũ Thị Duyên
Ngày sinh: 1984
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đông Xá - Đông Hưng - Thái Bình
Quê quán: Đông Xá - Đông Hưng - Thái Bình
Dân tộc: kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Đại học Tổng hợp quốc gia Varonhet - Russian Federation, Năm: 2008
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2012)
Lĩnh vực nghiên cứu: Điện hóa học (mạ điện; pin điện hóa); Vật liệu hấp phụ
Chuyên ngành giảng dạy: Hóa lý; Hóa Đại cương
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Chung cư Hòa Thuận, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hoaxoantim810@yahoo.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~/~vu-thi-duyen

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2003 đến Năm 2008: Trình độ - Đại học; Ngành - Hóa học; Chuyên ngành - Tại Đại học Tổng hợp quốc gia Varonhet, Russian Federation
Từ Năm 2008 đến Năm 2010: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Hóa học; Chuyên ngành - Hóa lý Tại Đại học Tổng hợp quốc gia Varonhet, Russian Federation
Từ Năm 2010 đến Năm 2012: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Hóa học; Chuyên ngành - Điện hóa học Tại Đại học Tổng hợp quốc gia Varonhet, Russian Federation

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 06-01-2012 đến 08-01-2012: - Là giảng viên hợp đồng công nhật tại khoa Hóa học, trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Từ 08-01-2012 đến nay: - Là giảng viên tập sự tại khoa Hóa học, trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng.
Từ 01-08-2013 đến nay: Giảng viên - Khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Nghiên cứu tính chất và tổng hợp hợp chất mới từ TCNQFn (n= 1, 2)
Chủ nhiệm: Võ Thắng Nguyên , Thành viên: Trần Đức Mạnh ,Vũ Thị Duyên , Mã số: T2017-TD-03-02

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO Fe3O4 PHÂN TÁN TRÊN XƠ DỪA ĐỂ HẤP PHỤ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC
FABRICATION OF Fe3O4 NANOPATICLE ON COCONUT FIBERS FOR REMOVAL OF HEAVY METALS IN WATER

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Vũ Thị Duyên, Cộng Sự 1 Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 35(04).2019 Trang: 20 Năm: 2019
[2] Bài báo: Tổng hợp CrMn0,2Fe0,8O3/SBA-15 va nghiên cứu hoạt tính xúc tác của chúng trong phản ứng oxi hóa C6H5CH2OH thành C6H5CHO bằng H2O2
Синтез CrMn0,2Fe0,8O3/SBA-15 и исследование их каталитической активности в реакции окисления C6H5CH2OH в C6H5CHO пероксидом водорода

Tác giả: Vũ Thị Duyên Tạp chí: Молодой ученый Số: 21(259) Trang: 18-20 Năm: 2019
[3] Bài báo: Tổng hợp CrMn0,2Fe0,8O3/SBA-15 va nghiên cứu hoạt tính xúc tác của chúng trong phản ứng oxi hóa C6H5CH2OH thành C6H5CHO bằng H2O2
Синтез CrMn0,2Fe0,8O3/SBA-15 и исследование их каталитической активности в реакции окисления C6H5CH2OH в C6H5CHO пероксидом водорода

Tác giả: Vũ Thị Duyên Tạp chí: Молодой ученый Số: 21(259) Trang: 18-20 Năm: 2019
[4] Bài báo: Nghiên cứu phân tán nano Fe3O4 trên sơ dừa để háp phụ các ion Ni(II) và Cr(VI) trong môi trường nước
Исследование распределения наночастиц FE3O4 на кокосовом волокне для адсорбции ионов Ni (II) и Cr (VI) в водной среде

Tác giả: Vũ Thị Duyên Tạp chí: Молодой ученый Số: 20(258) Trang: 21-24 Năm: 2019
[5] Bài báo: NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP PHỨC [Cu(CH3CN)4]PF6
RESEARCHING INTO THE SYNTHESIS OF THE [Cu(CH3CN)4]PF6 COMPLEX

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Nguyễn Trần nguyên, Vũ Thị Duyên Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 9(130) Trang: 83-86 Năm: 2018
[6] Bài báo: Синтез мезоструктурированного материала nCr2O3/SBA-15 и их применение для адсорбции красного ализарина С
Tổng hợp vật liệu mao quản nCr2O3/SBA-15 và ứng dụng để hấp phụ Alizarin Red S

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Vũ Thị Duyên Tạp chí: Số: 16(202)/2018 Trang: 3-7 Năm: 2018
[7] Bài báo: NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG KHỬ P-NITROPHENOL BẰNG NaBH4 XÚC TÁC NANO BẠC ĐƯỢC TẠO TỪ DỊCH CHIẾT NƯỚC CỦ NGHỆ VÀ DUNG DỊCH AgNO3
Researching elimination of p-nitrophenol via NaBH4 with silver nanoparticles as catalysts synthesized from liquid extract of turmeric and AgNO3 solution

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Vũ Thị Duyên Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 25(04) Trang: 1 Năm: 2017
[8] Bài báo: NGHIÊN CỨU PHẢN ỨNG KHỬ P-NITROPHENOL BẰNG NaBH4 XÖC TÁC NANO BẠC ĐƢỢC TẠO TỪ DỊCH CHIẾT NƢỚC CỦ NGHỆ VÀ DUNG DỊCH AgNO3
Researching elimination of p-nitrophenol via NaBH4 with silver nanoparticles as catalysts synthesized from liquid extract of turmeric and AgNO3 solution

Tác giả: Vũ Thị Duyên, Đinh Văn Tạc Tạp chí: TC Khoa học-Trường ĐHSP-ĐHĐN( ngành hóa)-Điểm 0,25 Số: 25(04)/2017 Trang: 1-5 Năm: 2017
[9] Bài báo: NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH XƠ MƯỚP BẰNG AXIT CITRIC ĐỂ HẤP PHỤ MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC
RESEARCH ON MODIFICATION OF LOOFAH FIBERS USING CITRIC ACID FOR ADSORBING SOME HEAVY METAL IONS IN WATER

Tác giả: Vũ Thị Duyên, Giang Thị Kim Liên, Đinh Văn Tạc Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 11 Trang: 96-100 Năm: 2015
[10] Bài báo: NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH XƠ MƯỚP BẰNG AXIT CITRIC ĐỂ HẤP PHỤ MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC
RESEARCH ON MODIFICATION OF LOOFAH FIBERS USING CITRIC ACID FOR ADSORBING SOME HEAVY METAL IONS IN WATER

Tác giả: Vũ Thị Duyên, Đinh Văn Tạc, Giang Thị Kim Liên Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 11 Trang: 96-100 Năm: 2015
[11] Bài báo: Nghiên cứu chế tạo pin xanh từ củ khoai lang
Research and manufacture green battery from sweet potato

Tác giả: Vũ Thị Duyên, Cộng sự Tạp chí: Hội nghị SV NCKH các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ VII năm 2014 Số: Trang: 269-275 Năm: 2014
[12] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của anion nền đến độ đệm và pH tạo thành kết tủa hidroxit từ dung dịch mạ điện niken chứa glixin
A study on the influence of background anions on the buffer capacity and ph of nickel hydrate formation from baths of glycine-containing electrolytes for nickel electroplating

Tác giả: Vũ Thị Duyên, Đinh Văn Tạc Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: Trang: 12--16 Năm: 2013
[13] Tham luận: Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần anion đến pH tạo kết tủa hidroxit từ dung dịch mạ điện niken
A study on the influence of anionic compositions on the pH of nickel hydrate formation from baths of electrolytes for nickel electroplating

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Vũ Thị Duyên Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học cán bộ trẻ các trường đại học sư phạm toàn quốc lần thứ III - năm 2013 Số: Trang: 37-42 Năm: 2013
[14] Tham luận: Mạ điện Nickel từ dung dịch có thành phần khác nhau
Электроосаждение никеля из растворов различного состава

Tác giả: Соцкая Н.В., Vũ Thị Duyên, Сапроновa Л.В., Долгих О.В. Tạp chí: Những câu hỏi về hóa học và công nghệ hóa học. — Днепропетровск (Украина) Số: Trang: 178-180 Năm: 2011
[15] Tham luận: Mạ điện Nickel từ dung dịch phức chất có bản chất Ligan khác nhau
Электроосаждение никеля из комплексных электролитов с различной природой лиганда

Tác giả: Долгих О.В., Литвинова Е.А., Vũ Thị Duyên Tạp chí: Tài liệu hội thảo các nhà khoa học trẻ: Các vấn đề cấp thiết của công nghệ điện hóa — Саратов Số: Trang: 82-86 Năm: 2011
[16] Tham luận: Mạ điện bề mặt Nikel từ dung dịch mạ điện Nikel loãng chứa Glixin
Электроосаждение никелевых покрытий из низкоконцентрированных глицинсодержащих электролитов

Tác giả: Литвинова Е.А., Vũ Thị Duyên, Соцкая Н.В., Долгих О.В. Tạp chí: tài liệu hội thảo khoa học quốc tế lần thứ 7: " lớp phủ và xử lí bề mặt". Moscow Số: Trang: 30-31 Năm: 2010
[17] Tham luận: Độ đệm của dung dịch Glixin và dung dịch mạ điện Nikel chứa Glixin
The buffer capacity of solutions of Glycine and Glycine-containing electrolytes for Nickel electroplating

Tác giả: Vũ Thị Duyên Tạp chí: Tài liệu hội thảo Mendeleev lần thứ 18 các nhà khoa học trẻ. Belgorod Số: Trang: 35-37 Năm: 2008
[18] Tham luận: Tổng hợp điện hóa bề mặt Ni có tính xúc tác từ dung dịch chứa thành phần anion nền khác nhau
Electrochemical synthesis of catalytically active nickel coatings from electrolytes with different background nature of the anion

Tác giả: Долгих О.В., Соцкая Н.В., Vũ Thị Duyên Tạp chí: Tài liệu hội nghị khoa học toàn Nga: các quá trình lí-hóa trong môi trường ngưng tụ và trên ranh giới pha Fagran-2008. Voronezh Số: Trang: 232-234 Năm: 2008
[19] Tham luận: Động học và cơ chế của các phản ứng riêng phần trong tổng hợp hợp kim Ni-P
Kinetics and mechanism of partial reactions in the synthesis of Ni-P alloys

Tác giả: Долгих О.В., Vũ Thị Duyên Tạp chí: Tài liệu hội thảo toàn Nga các nhà khoa học trẻ: những vấn đề hiện đại của hóa học lí thuyết và thực hành. Saratov Số: Trang: 289-291 Năm: 2007
Quốc tế
[1] Bài báo: Tổng hợp CrMn0,2Fe0,8O3/SBA-15 va nghiên cứu hoạt tính xúc tác của chúng trong phản ứng oxi hóa C6H5CH2OH thành C6H5CHO bằng H2O2
Синтез CrMn0,2Fe0,8O3/SBA-15 и исследование их каталитической активности в реакции окисления C6H5CH2OH в C6H5CHO пероксидом водорода

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Vũ Thị Duyên Tạp chí: Молодой ученый Số: 21(259) Trang: 18-20 Năm: 2019
[2] Bài báo: Nghiên cứu phân tán nano Fe3O4 trên sơ dừa để háp phụ các ion Ni(II) và Cr(VI) trong môi trường nước
Исследование распределения наночастиц FE3O4 на кокосовом волокне для адсорбции ионов Ni (II) и Cr (VI) в водной среде

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Vũ Thị Duyên Tạp chí: Молодой ученый Số: 20(258) Trang: 21-24 Năm: 2019
[3] Bài báo: Tổng hợp chất xúc tác cho phản ứng khử 4-nitrophenol từ dịch chiết củ nghệ
СИНТЕЗ КАТАЛИЗАТОРА ДЛЯ ВОСТАНОВЛЕНИЯ 4-НИТРОФЕНОЛА ИЗ ЭКСТРАКТА КУРКУМЫ

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Vũ Thị Duyên Tạp chí: Số: 5(191) Trang: 5-8 Năm: 2018
[4] Bài báo: Nghiên cứu những đặc trưng về kích thước của hạt nano Co và Fe
Исследование размерных характеристик нанопорошков Со и Fe

Tác giả: Đinh Văn Tạc, Vũ Thị Duyên Tạp chí: Số: 18(122) Trang: 30-35 Năm: 2016
[5] Bài báo: Ảnh hưởng của thành phần dung dịch điện li lên giá trị pH tạo kết tủa Nikel
Влияние состава электролита на значение рН гидратообразования никеля

Tác giả: Vũ Thị Duyên, Соцкая Н.В., Долгих О.В. Tạp chí: Журнал физической химии. Moscow Số: Trang: 1173-1177 Năm: 2011
[6] Tham luận: Mạ điện lớp phủ bề mặt Nickel từ dung dịch loãng chứa Glixin
Electrodeposition of Nickel Coatings From Low-Concentrated Glycine-Containing Electrolytes

Tác giả: Vũ Thị Duyên, Долгих О.В., А. Лыткина А., Соцкая Н.В. Tạp chí: Electrochemical Technologies and Materials for XXI Century: 9 Intern. Frumkin Symp.: abstr., Moscow Số: Trang: Năm: 2010
[7] Tham luận: Ảnh hưởng của Quanilthiourea lên quá trình kết tinh của lớp phủ bảo vệ bề mặt Ni-P
Effect of Quanilthiourea on Deposition of the Protective Ni-P Coatings

Tác giả: Vũ Thị Duyên, Соцкая Н.В., Зарцын И.Д., Долгих О.В. Tạp chí: EUROCORR 2010 The European Corrosion Congress. Moscow Số: Trang: Năm: 2010
[8] Tham luận: Ảnh hưởng của độ axit của môi trường lên hiệu suất dòng điện khi điện phân Nikel từ dung dịch mạ điện Nikel loãng chứa Glixin
Влияние кислотности среды на выход по току при электроосаждении никеля из низкоконцентрированных глицинсодержащих электролитов

Tác giả: Vũ Thị Duyên, Соцкая Н.В., Долгих О.В. Tạp chí: Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах ФАГРАН-2010 : V Всерос конф., Воронеж Số: Trang: 40-42 Năm: 2010
[9] Tham luận: pH tạo kết tủa của dung dịch mạ điện Nikel chứa các Ligan hữu cơ
pH гидратообразования электролитов никелирования на основе органических лигандов

Tác giả: Литвинова Е.А., Vũ Thị Duyên, Соцкая Н.В., Долгих О.В. Tạp chí: Физико-химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных границах ФАГРАН-2010 : V Всерос конф., Воронеж Số: Trang: 38-40 Năm: 2010
[10] Bài báo: Ảnh hưởng của ion Nickel lên độ đệm của dung dịch Glixin
The Influence of Nickel Ions on the Buffer Capacity of Aqueous Solutions of Glycine

Tác giả: Соцкая Н.В., Vũ Thị Duyên, Долгих О.В. Tạp chí: Russian Journal of Physical Chemistry A. Moscow Số: Trang: 383-387 Năm: 2009
[11] Bài báo: Mạ điện tạo lớp phủ Nickel có tính xúc tác từ dung dịch chứa thành phần anion khác nhau
Electrodeposition of catalytically active nickel coatings from baths of various anionic compositions

Tác giả: Агапова Б.Л., Соцкая Н.В., Котлярова Е.А., Vũ Thị Duyên, Долгих О.В. Tạp chí: Физикохимия поверхности и защита материалов. Moscow Số: Trang: 636-641 Năm: 2009
[12] Tham luận: Электрохимическое модифицирование Ni,P-покрытий углеродными нанотрубками как способ получения материалов с улучшенными каталитическими свойствами
Электрохимическое модифицирование Ni,P-покрытий углеродными нанотрубками как способ получения материалов с улучшенными каталитическими свойствами

Tác giả: Долгих О.В., Котлярова Е.А., Vũ Thị Duyên, Соцкая Н.В., Сапроновa Л.В. Tạp chí: Нелинейные процессы и проблемы самоорганизации в совремнном материаловедении (Индустрия наносистем и материалы) : 7 Всерос. конф.-школа, Воронеж Số: Trang: 345-346 Năm: 2009
[13] Bài báo: Ảnh hưởng của bản chất anion nền lên độ đệm của dung dịch mạ điện Nikel chứa Glixin
The Influence of the Nature of Background Anions on the Buffer Capacity of Glycine-Containing Electrolytes for Nickel Electroplating

Tác giả: Vũ Thị Duyên, Соцкая Н.В., Долгих О.В. Tạp chí: Russian Journ. of Physical Chemistry A . Moscow Số: Trang: 939-944 Năm: 2009
[14] Bài báo: Động học quá trình mạ Nickel từ dung dịch có thành phần anion khác nhau
Kinetics electrodeposition nickel from solutions of different anions

Tác giả: Котлярова Е.А., Соцкая Н.В., Vũ Thị Duyên, Долгих О.В. Tạp chí: Конденсированные среды и межфазные границы. Воронеж Số: Trang: 37-46 Năm: 2009