Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Yến
Ngày sinh: 1970
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Quê quán: Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng phụ trách phòng TTr-PC
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2006)
Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý giáo dục
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: Phòng Thanh tra - Pháp chế, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan: 05113699795 - Điện thoại nhà: 05113932754
E-mail: ntkyen@ufl.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~/nguyen-thi-kim-yen

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 11-08-1993 đến 02-08-1996: Chuyên viên - Ban Tại chức Đại học Đà Nẵng
Từ 12-09-1996 đến 12-08-2003: Chuyên viên - Phòng Giáo vụ và Công tác sinh viên, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
Từ 16-09-2003 đến 26-12-2014: Phó Trưởng Phòng Đào tạo - Phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ
Từ 30-12-2014 đến nay: Phó trưởng phòng phụ trách - Phòng Thanh tra -Pháp chế Trường Đại học Ngoại ngữ

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
Common mistakes in formalities and techniques used in shaping administrative texts at University of Foreign Language Studies - The University of Danang: status quo and solutions

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Yến Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 21(04) Trang: 38 Năm: 2016
Quốc tế