Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Vũ Thị Minh Trang
Ngày sinh: 1990
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán: Thái Bình
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quảng Nam, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục mầm non
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Trung
Địa chỉ liên hệ: 35 Nguyễn Thành Hãn, An Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam
Điện thoại cơ quan:
E-mail: vtrangsp@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~vtrangsp

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2013 đến Năm 2015: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Giáo dục mầm non; Chuyên ngành - Giáo dục mầm non Tại Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Sử dụng bài tập chắp ghép nhằm phát triển khả năng định hướng không gian trong hoạt động tạo hình cho trẻ 5 - 6 tuổi
Chủ nhiệm: Vũ Thị Minh Trang , Mã số: 01

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: QUY TRÌNH THIẾT KẾ HỆ THỐNG BÀI TẬP CHẮP GHÉP NHẰM PHÁT TRIỂN KHẢ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG KHÔNG GIAN TRONG HOẠT ĐỘNG TẠO HÌNH CHO TRẺ 5 - 6 TUỔI
THE PROCESS OF DESIGNING THE PIECING EXERCISE SYSTEM TO DEVELOP SPATIAL ORIENTATION ABILITY IN VISUAL ART ACTIVITIES FOR 5-6 YEAR OLD CHILDREN

Tác giả: Vũ Thị Minh Trang Tạp chí: TC Khoa học Đại học Đồng Tháp Số: 31 (4-2018) Trang: 111 - 116 Năm: 2018
[2] Bài báo: HOẠT ĐỘNG CHẮP GHÉP - MỘT PHƯƠNG TIỆN HỮU HIỆU TRONG VIỆC GIÁO DỤC TOÀN DIỆN NHÂN CÁCH TRẺ MẦM NON
Conjoining activity - an effective means for well-rounded education of preschool children’s personality

Tác giả: Vũ Thị Minh Trang Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 20(03) Trang: 120 Năm: 2016
Quốc tế