Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Thị Như Nguyệt
Ngày sinh: 1980
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đồng Hới, Quảng Bình
Quê quán: Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Trường Đại học Quảng Bình, Đơn vị ngoài ĐHĐN
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2013)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Lý luận Chính trị, Trường Đại học Quảng Bình
Điện thoại cơ quan:
E-mail: nhunguyet0803@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-thi-nhu-nguyet