Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Huỳnh Hữu Hưng
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~huynh-huu-hung

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
Quốc tế
[1] Bài báo: Pomelo’s Quality Classification based on Combination of Color Information and Gabor Filters
Pomelo’s Quality Classification based on Combination of Color Information and Gabor Filters

Tác giả: Huỳnh Hữu Hưng, Nguyễn Trọng Nguyên, Jean Meunier Tạp chí: The Fifth International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2013) Số: Trang: 234-242 Năm: 2013
[2] Bài báo: Traffic Sign Recognition using Gabor Filters and Artificial Neural Network
Traffic Sign Recognition using Gabor Filters and Artificial Neural Network

Tác giả: Nguyễn Trọng Nguyên, Jean Meunier, Huỳnh Hữu Hưng Tạp chí: The 10th IEEE RIVF International Conference on Computing and Communication Technologies (RIVF-2013) Số: Trang: 177-200 Năm: 2013