Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Thị Hồng Dương
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-thi-hong-duong

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu khả năng ứng dụng than bùn Đà Nẵng và axit humic chiết tách từ than bùn Đà nẵng làm vật liệu hấp phụ ion kim loại Cu<SUP>2+</SUP>, Pb<SUP>2+</SUP>, Zn<SUP>2+</SUP> trong dung dịch nước
Chủ nhiệm: Trần Mạnh Lục , Thành viên: Lê Thị Hồng Dương , Mã số: Đ2011-03-03

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Nghiên cứu hoạt hóa than bùn Liên Chiểu - Đà Nẵng bằng dung dịch HCl
A STUDY ON ACTIVATING PEAT AT LIENCHIEU - DANANG BY HCl SOLUTION

Tác giả: Lê Thị Hồng Dương, Trần Mạnh Lục Tạp chí: Tạp chí KHOA HỌC & GIÁO DỤC, Truờng Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Số: 3(02) Trang: 30 - 37 Năm: 2012
[2] Bài báo: Nghiên cứu khả năng hấp thụ các ion Cu(II), Zn(II), Pb(II) của than bùn hoạt hóa bằng dung dịch HCl
STUDY ON ADSORPTION POSIBILITY IONS Cu(II), Zn(II), Pb(II) OF THE ACTIVATED PEAT BY HCl SOLUTION

Tác giả: Trần Mạnh Lục, Lê Thị Hồng Dương Tạp chí: Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng Số: 5(04) Trang: 28-34 Năm: 2012
[3] Bài báo: Nghiên cứu hoạt hóa than bùn Liên Chiểu - Đà Nẵng bằng dung dịch HCl
A STUDY ON ACTIVATING PEAT AT LIENCHIEU - DANANG BY HCl SOLUTION

Tác giả: Trần Mạnh Lục, Lê Thị Hồng Dương Tạp chí: Tạp chí KHOA HỌC & GIÁO DỤC, Truờng Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Số: 3(02) Trang: 30 - 37 Năm: 2012
Quốc tế