Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Thị Kim Lành
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~le-thi-kim-lanh

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu chế độ dinh dưỡng khoáng nhằm tăng tính chịu mặn của cây đậu xanh và cây ngô tại xã Cẩm Thanh, Hội An, tỉnh Quảng Nam
Chủ nhiệm: Nguyễn Tấn Lê , Thành viên: Bùi Huy Hoàng ,Lê Thị Kim Lành , Mã số: Đ2011-03-22

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Ảnh hưởng của tổ hợp KClO3 và một số nguyên tố vi lượng đến khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cây đậu xanh trồng trên đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Influence of KClO3 and some microelements on the growth, development, productivity and quality of the mung beans (Vigna radiata (L.) wilczeck) planted in saline soil in Camthanh commune, Hoian city, Quangnam province

Tác giả: Lê Thị Kim Lành Tạp chí: TC Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng(1859-1531) Số: 6(01) Trang: 17-21 Năm: 2013
[2] Bài báo: Ảnh hưởng của tổ hợp KClO3 và một số nguyên tố vi lượng đến khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất và phẩm chất của cây đậu xanh trồng trên đất nhiễm mặn tại xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
Influence of KClO3 and some microelements on the growth, development, productivity and quality of the mung beans (Vigna radiata (L.) wilczeck) planted in saline soil in Camthanh commune, Hoian city, Quangnam province

Tác giả: Lê Thị Kim Lành, Nguyễn Tấn Lê Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng Số: 6(01), 2013 Trang: 17-21 Năm: 2013
Quốc tế