Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Văn Bỉnh
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Cử nhân/Kỹ sư
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-van-binh

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Tham luận: Thực trạng và các giải pháp tổ chức, quản lý đào tạo đại học theo học chế tín chỉ
Tác giả: Nguyễn Văn Bỉnh, Phạm Văn Hai Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc, Trường Đại học Sài Gòn Số: Trang: 139 - 146 Năm: 2010
Quốc tế