Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Lê Thị Thu Nguyệt Nguyệt
Ngày sinh: 1991
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Cơ quan Đại học Đà Nẵng, Đại học Đà Nẵng
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Đại học (2016)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: SỰ TỒN TẠI CỦA PHỨC ĐƠN HÌNH CÓ CÁC NHÓM ĐỒNG ĐIỀU ĐẲNG CẤU VỚI CÁC NHÓM ABEL HỮU HẠN SINH CHO TRƯỚC
Existence of simplicial complexs containing homology groups isomorphic to given finitely generated abelian groups

Tác giả: Lương Quốc Tuyển, Lê Thị Thu Nguyệt Nguyệt Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 19 Năm: 2017
[2] Bài báo: TÍNH HYPERBOLIC CỦA KHÔNG GIAN Hn
Hyperbolicity of space Hn

Tác giả: Lê Thị Thu Nguyệt Nguyệt Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 19(02) Trang: 54-58 Năm: 2016
[3] Bài báo: Tính hyperbolic của không gian Hn
Tính hyperbolic của không gian Hn

Tác giả: Lương Quốc Tuyển, Lê Thị Thu Nguyệt Nguyệt Tạp chí: TC Khoa học & Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng Số: 19(02) Trang: 54-58 Năm: 2016
Quốc tế