Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Trịnh Đăng Mậu
Ngày sinh: 1986
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán: Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh - Môi Trường, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Điện thoại cơ quan:
E-mail: tdmau@ued.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~tdmau

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu quy trình tạo cây Mướp đắng (Momordica charantia L.) đơn bội băng phương pháp nuôi cấy bao phấn in vitro
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trịnh Đăng Mậu , Mã số: B2017-ĐN03-13

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN SIÊU ÂM ĐẾN HIỆU QUẢ TÁCH CHIẾT PHYCOCYANIN TỪ SINH KHỐI TẢO ARTHROSPIRA PLATENSIS
THE EFFECT OF TEMPERATURE AND TIME IN ULTRASOUND ASSISTED EXTRACTION OF PHYCOCYANIN FROM MICROALGAE ARTHROSPIRA PLATENSIS

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 37(01).2020 Trang: 25 Năm: 2020
[2] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)
Effects of potassium dichromate on Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)

Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu Tạp chí: Journal of Mathematical Sciences Số: 41 Trang: 1-16 Năm: 2019
[3] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)
Effects of potassium dichromate on Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)

Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu Tạp chí: Journal of Mathematical Sciences Số: 41 Trang: 1-16 Năm: 2019
[4] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)
Effects of potassium dichromate on Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)

Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu Tạp chí: Journal of Mathematical Sciences Số: 41 Trang: 1-16 Năm: 2019
[5] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)
Effects of potassium dichromate on Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)

Tác giả: Trần Ngọc Sơn, Trịnh Đăng Mậu Tạp chí: Journal of Mathematical Sciences Số: 41 Trang: 1-16 Năm: 2019
[6] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của potassium dichromate lên loài Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)
Effects of potassium dichromate on the survival and reproduction of Moina micrura Kurz. 1875 (Cladocera: Moinidae)

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1, Lê Vũ Khánh Trang Tạp chí: TC sinh học Số: 41 Trang: 101-107 Năm: 2019
[7] Bài báo: HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI CẤU TRÚC QUẦN XÃ TRÙNG BÁNH XE Ở HỒ PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM
THE STATUS OF WATER QUALITY AND CORRELATION WITH ROTIFERS COMMUNITY STRUCTURE IN PHU NINH LAKE, QUANG NAM PROVINCE

Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng, Số: 30(04).2018 Trang: 20 Năm: 2018
[8] Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến các đặc điểm sinh học của Moina micrura (Cladocera: moinidae)
Nghiên cứu ảnh hưởng của thức ăn đến các đặc điểm sinh học của Moina micrura (Cladocera: moinidae)

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1 Tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Số: 7 Trang: 56 Năm: 2018
Quốc tế
[1] Bài báo: A new rotifer species: Lecane langsenensis n. sp. (Rotifera: Monogononta) from Vietnam
A new rotifer species: Lecane langsenensis n. sp. (Rotifera: Monogononta) from Vietnam

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Cộng Sự 1 Tạp chí: zootaxa Số: 4615 Trang: 4615 Năm: 2019
[2] Bài báo: The effect of nutrients on the growth of microalgae Haematococcus lacustris (Girod-chantrans) Rostafinski 1875
The effect of nutrients on the growth of microalgae Haematococcus lacustris (Girod-chantrans) Rostafinski 1875

Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Đăng Mậu, Cộng Sự 2, Võ Châu Tuấn Tạp chí: International Journal of Current Research in Biosciences and Plant Biology Số: 6 Trang: 17-23 Năm: 2019
[3] Bài báo: Species diversity of rotifers (Rotifera: Eurotatoria) of Phu Ninh Lake with five new records from Vietnam
Species diversity of rotifers (Rotifera: Eurotatoria) of Phu Ninh Lake with five new records from Vietnam

Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1 Tạp chí: International Journal Aquatic Biology Số: 7 Trang: 38-44 Năm: 2019
[4] Bài báo: Effect of Light Quality on the Growth of Microalgae Haematococcus lacustris
Effect of Light Quality on the Growth of Microalgae Haematococcus lacustris

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Lê Vũ Khánh Trang Tạp chí: Journal of Advances in Biology & Biotechnology Số: 19 Trang: 1-8 Năm: 2018