Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trịnh Đăng Mậu
Ngày sinh: 1986
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán: Nghệ An
Dân tộc: Kinh
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: Thực vật học, Tại: Đại học Khoa học Huê - Việt Nam, Năm: 2008
Đơn vị công tác: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2015)
Lĩnh vực nghiên cứu: Môi trường; Sinh thái học; Phân loại học
Chuyên ngành giảng dạy: Thực vật học
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
Điện thoại cơ quan: 05113.733292
E-mail: trinhdangmau@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Quá trình đào tạo
Từ Năm 2004 đến Năm 2008: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Ngành - Sinh Học; Chuyên ngành - Thực vật học Tại Đại học Khoa học Huê, Việt Nam
Từ Năm 2008 đến Năm 2010: Trình độ - Thạc sĩ; Ngành - Sinh học; Chuyên ngành - Sinh thái học Tại Đại học Khoa học Huế, Việt Nam
Từ Năm 2011 đến Năm 2015: Trình độ - Tiến sĩ; Ngành - Sinh học; Chuyên ngành - Sinh học Tại Đại học Khoa học, Viện Đại học KhonKaen, Thailand

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-05-2015 đến 31-12-2016: Giảng Viên - Khoa Sinh - Môi trường, Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Nghiên cứu quy trình tạo cây Mướp đắng (Momordica charantia L.) đơn bội băng phương pháp nuôi cấy bao phấn in vitro
Chủ nhiệm: , Thành viên: Trịnh Đăng Mậu , Mã số: B2017-ĐN03-13

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN NITƠ KHÁC NHAU ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA ARTHROSPIRA (SPIRULINA) PLATENSIS
EFFECT OF DIFFERENT NITROGEN SOURCES ON GROWTH OF ARTHROSPIRA (SPIRULINA) PLATENSIS

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Cộng Sự 3, Trịnh Đăng Mậu Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 34(03).2019 Trang: 26 Năm: 2019
[2] Bài báo: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT ĐIỀU HÒA SINH TRƯỞNG VÀ NATRI ACETAT LÊN SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA VI TẢO LỤC HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS
STUDY ON EFFECT OF GROWTH REGULATORS AND SODIUM ACETAT ON GROWTH OF HAEMATOCOCCUS PLUVIALIS

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu, Trần Ngọc Sơn, Lê Vũ Khánh Trang, Võ Châu Tuấn Tạp chí: Hội thảo nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Số: 3 Trang: 961-968 Năm: 2018
Quốc tế
[1] Bài báo: Psammon rotifers in Central Vietnam, with the descriptions of three new species (Rotifera: Monogononta)
Psammon rotifers in Central Vietnam, with the descriptions of three new species (Rotifera: Monogononta)

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu Tạp chí: Số: 4018 Trang: 249-265 Năm: 2015
[2] Bài báo: Rotifers from Thuy Tien lake and Nhu Y river in central Vietnam, with a description of Ploesoma asiaticum new species (Rotifera: Monogononta)
Rotifers from Thuy Tien lake and Nhu Y river in central Vietnam, with a description of Ploesoma asiaticum new species (Rotifera: Monogononta)

Tác giả: Trịnh Đăng Mậu Tạp chí: Journal of Limnology Số: 72 Trang: 376-386 Năm: 2013