Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Nguyễn Quang Báu
Ngày sinh: 1970
Giới tính:
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Chọn trình độ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-quang-bau

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Tính toán hiệu ứng âm điện từ trong hệ bán dẫn 2 chiều bằng phương pháp phương trình động lượng tử
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu , Thành viên: Nguyễn Quang Báu , Mã số: DD2014-03-61
[2] Cấp Nhà nước: Nghiên cứu lý thuyết ảnh hưởng của sự giam cầm điện tử và phonon lên các hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử,...)
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Báu , Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu ,Nguyễn Văn Nghĩa , Mã số: 103.01-2011.18
[3] Cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu lý thuyết hiệu ứng Âm-Điện-Từ trong các hệ thấp chiều
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Báu , Thành viên: Nguyễn Văn Hiếu ,Cộng sự , Mã số: QGTĐ. No. 12. 01
[4] Cấp Bộ: Khảo sát hệ số hấp thụ phi tuyến sóng điện từ bởi điện tử giam cầm trong dây lượng tử
Chủ nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu , Thành viên: Nguyễn Quang Báu , Mã số: B2009-ĐN03-40
[5] Cấp Nhà nước: Nghiên cứu lý thuyết các hiệu ứng động trong các hệ bán dẫn thấp chiều (siêu mạng , hố lượng tử ,dây lượng tử ,...”
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Báu , Thành viên: Hoàng Đình Triển ,Cộng sự , Mã số: 103.01.18.09
[6] Cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự giam cầm điện tử và phonon lên các hiệu ứng cao tần gây bởi trường sóng điện từ trong các hệ bán dẫn một chiều và hai chiều (siêu mạng, hố lượng tử, dây lượng tử)
Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Báu , Thành viên: Hoàng Đình Triển ,Cộng sự , Mã số: QG-09-02

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: The Influence of the Electromagnetic Wave on the Nonlinear Quantum Acoustoelectric Current in a Doping Superlattice
The Influence of the Electromagnetic Wave on the Nonlinear Quantum Acoustoelectric Current in a Doping Superlattice

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Văn Nghĩa Tạp chí: the 8th national conference SPMS Số: Trang: Năm: 2013
[2] Bài báo: The Acoustoelectric Current in a Doped Superlattices
The Acoustoelectric Current in a Doped Superlattices

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics Số: vol 28, No 1S Trang: 63-68 Năm: 2012
[3] Bài báo: Influence of Phonons Confinement on the Nonlinear Absorption of a Strong Electromagnetic Wave caused by confined Electrons in Rectangular Quantum Wires
Influence of Phonons Confinement on the Nonlinear Absorption of a Strong Electromagnetic Wave caused by confined Electrons in Rectangular Quantum Wires

Tác giả: Le Dinh, Bùi Đức Hùng, Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển, Nguyễn Thị Thanh Nhàn Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics – Physics Số: Trang: 262-265 Năm: 2011
[4] Bài báo: Calculations of the Nonlinear Absorption coefficient of Strong Electromagnetic Waves Caused by Confined Electrons in One-dimensional Systems
Calculations of the Nonlinear Absorption coefficient of Strong Electromagnetic Waves Caused by Confined Electrons in One-dimensional Systems

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Lê Thị Thu Hà, Bùi Thị Thu Giang, Hoàng Đình Triển Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics – Physics Số: Trang: 266-269 Năm: 2011
[5] Bài báo: The nonlinear Acoustoelectric effect in a Superlattice
The nonlinear Acoustoelectric effect in a Superlattice

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Trần Công Phong, Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: Communication in Physics Số: Trang: 249-255 Năm: 2010
[6] Bài báo: The dependence of the nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by electrons confined in rectangular quantum wires on the temperature of the System
The dependence of the nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by electrons confined in rectangular quantum wires on the temperature of the System

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển, Bùi Thị Thu Giang Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics – Physics Số: Trang: 115-120 Năm: 2010
[7] Bài báo: The dependence of the parametric transformation coefficient of acoustic and optical phonons in doped superlattices on concentration of impurities
The dependence of the parametric transformation coefficient of acoustic and optical phonons in doped superlattices on concentration of impurities

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Vũ Nhân Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics – Physics Số: Trang: 123-128 Năm: 2009
[8] Tham luận: The Nonlinear Absorption Coefficient of a Strong Electromagnetic Wave by Confined Electrons in Cylindrical Quantum Wires with Parabolic Potential
The Nonlinear Absorption Coefficient of a Strong Electromagnetic Wave by Confined Electrons in Cylindrical Quantum Wires with Parabolic Potential

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển Tạp chí: The 34th Vietnam National conference on Theoretical Physics Số: Trang: 36-37 Năm: 2009
[9] Tham luận: The influence of an external magnetic field on the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave by confined electrons in doping superlattices
The Influence of an External magnetic field on the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave by confined electrons in doping superlattice

Tác giả: Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị vật lý chất rắn và khoa hoc vật liệu lần thứ 6 Số: Trang: 452-457 Năm: 2009
[10] Bài báo: The dependence of the nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by confined electrons on the radius of cylindrical quantum wires
The dependence of the nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by confined electrons on the radius of cylindrical quantum wires

Tác giả: Hoàng Đình Triển, Đỗ Quốc Hùng, Nguyễn Quang Báu Tạp chí: Proceeding of IWNA 2009, Vung Tau, Vietnam Số: Trang: 147-151 Năm: 2009
[11] Bài báo: Acoustomagnetoelectric effect in a compositional superlattice
Acoustomagnetoelectric effect in a compositional superlattice

Tác giả: Trần Công Phong, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics-Physics Số: Trang: 131-136 Năm: 2009
[12] Bài báo: The nonlinear absorption coefficient of the electromgnetic wave caused by confined electrons in the cylindrical wire
The nonlinear absorption coefficient of the electromgnetic wave caused by confined electrons in the cylindrical wire

Tác giả: Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Quang Báu Tạp chí: the 33th national conference on theoretical physics Số: Trang: Năm: 2008
[13] Bài báo: Influence of magnetic field on the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave by confined electrons in quantum wires
Influence of magnetic field on the nonlinear absorption coefficient of a strong electromagnetic wave by confined electrons in quantum wires

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển, Nguyễn Thị Thanh Nhàn Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Vol Số: Trang: 123-128 Năm: 2008
[14] Bài báo: A number high-frequency effects on semiconductor superlattices
A number high-frequency effects on semiconductor superlattices

Tác giả: Lương Văn Tùng, Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Số: Trang: 228-231 Năm: 2008
[15] Bài báo: Calculation of the nonlinear absorption on coefficient of a electromagnetic wave by confined electrons in the compositional superlattices
Calculation of the nonlinear absorption on coefficient of a electromagnetic wave by confined electrons in the compositional superlattices

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Thị Thanh Nhàn Tạp chí: VNU Journal of Science, Mathematics - Physics Số: Trang: 236-239 Năm: 2008
[16] Tham luận: Investigation the nonlinear absorption coefficient of the electromgnetic wave caused by confined electrons in the two dimensional systems
Investigation the nonlinear absorption coefficient of the electromgnetic wave caused by confined electrons in the two dimensional systems

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: the 32th national conference on theoretical physics Số: Trang: Năm: 2007
Quốc tế
[1] Bài báo: Calculations of the Acoustoelectric Current in a Quantum Well by Using a Quantum Kinetic Equation
Calculations of the Acoustoelectric Current in a Quantum Well by Using a Quantum Kinetic Equation

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Nguyễn Vũ Nhân, Nguyễn Văn Hiếu Tạp chí: Journal of the Korean Physical Society (SCI) Số: Trang: 2026-2031 Năm: 2012
[2] Bài báo: The nonlinear absorption of a strong electromagnetic wave in low-dimensional Systems
The nonlinear absorption of a strong electromagnetic wave in low-dimensional Systems

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển Tạp chí: Waves propagation-INTECH , Croatia Số: Trang: 461-482 Năm: 2011
[3] Bài báo: Effect of magnetic field on nonlinear absorption of a strong strong electromagnetic wave in low-dimensional Systems
Effect of magnetic field on nonlinear absorption of a strong strong electromagnetic wave in low-dimensional Systems.

Tác giả: Hoàng Đình Triển, Lê Thái Hưng, Nguyễn Quang Báu Tạp chí: Behavior of electromagnetic waves in different media and structures,INTECH , Croatia Số: Trang: 275-300 Năm: 2011
[4] Bài báo: The nonlinear absorption of a strong electromagnetic wave byconfined electrons in rectangular quantum wires
The nonlinear absorption of a strong electromagnetic wave by confined electrons in rectangular quantum wires

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển Tạp chí: PIERS Proceedings, Xi'an, China Số: Trang: 336-341 Năm: 2010
[5] Bài báo: The nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by electrons confined in quantum wires
The nonlinear absorption coefficient of strong electromagnetic waves caused by electrons confined in quantum wires

Tác giả: Nguyễn Quang Báu, Hoàng Đình Triển Tạp chí: Journal of the Korean Physical Society Số: Trang: 120-127 Năm: 2010

Sách - giáo trình
[1] Hấp thụ phi tuyến sóng điện từ trong các hệ bán dẫn thấp chiều - Năm xuất bản: 2014; Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà NộiHà Nội; Loại: Sách chuyên khảo , Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Việt Nam