Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Thị Hải Yến (Toán)
Ngày sinh: 1981
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán: Bắc Ninh
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Thạc sĩ (2004)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: hyensp@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~/~nguyen-thi-hai-yen(toan)

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-05-2008 đến nay: Giảng viên - Khoa Toán - Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng
Từ 01-01-2019 đến 30-06-2019: Giảng viên + Trợ lý sau đại học - Khoa Toán - Trường Đại học sư phạm Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (Trường): Định lý giới hạn trung tâm và ứng dụng trong thống kê, nghiên cứu và giảng dạy
Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Hải Yến (Toán) , Thành viên: Lê Văn Dũng , Mã số: T2017-TĐ-03-07

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: MỘT MỞ RỘNG CỦA LUẬT MẠNH SỐ LỚN LOẠI MARCINKIEWICZ - ZYDMUND
AN EXTENSION OF MARCINKIEWICZ - ZYDMUND TYPE STRONG LAW OF LARGE NUMBERS

Tác giả: Tôn Thất Tú, Nguyễn Thị Hải Yến (Toán) Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 28(02).2018 Trang: 11-15 Năm: 2018
[2] Bài báo: LUẬT MẠNH SỐ LỚN ĐỐI VỚI DÃY BIẾN NGẪU NHIÊN ĐỘC LẬP CÓ KÌ VỌNG VÔ HẠN
Strong laws of large numbers for sequences of independent random variables with infinite mean

Tác giả: Lê Văn Dũng, Nguyễn Thị Hải Yến (Toán) Tạp chí: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học) Số: 23(02).2017 Trang: 1 Năm: 2017
Quốc tế
[1] Bài báo: Luật yếu số lớn cho dãy các biến ngẫu nhiên có moment cấp r vô hạn
Weak Laws of Large Numbers for Sequences of RandomVariables with Infinite rth Moments

Tác giả: Lê Văn Dũng, Tạ Công Sơn, Nguyễn Thị Hải Yến (Toán) Tạp chí: Acta Mathematica Hungarica Số: 156 (2), 408–423 Trang: 408-423 Năm: 2018