Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Châu
Ngày sinh: 1958
Giới tính: Nam
Nơi sinh: Nhà hộ sinh Huỳnh Ngọc An, 901, TP. Đà Nẵng
Quê quán: Nhà hộ sinh Huỳnh Ngọc An, 901, TP. Đà Nẵng
Dân tộc:
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành: , Tại: Trường Đại học Tổng hợp Huế - Việt Nam, Năm: 1981
Đơn vị công tác: Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Giảng viên chính, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu: Lý thuyết nhóm
Chuyên ngành giảng dạy: Đại số; Toán cao cấp
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nga
Địa chỉ liên hệ: Tổ 23 Hoà Khánh, liên Chiểu, Tp.ĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: chaunn@dce.udn.vn
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~nguyen-ngoc-chau

Quá trình đào tạo
Từ Năm đến Năm 1981: Trình độ - Cử nhân/Kỹ sư; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Tổng hợp Huế, Việt Nam
Từ Năm đến Năm 1985: Trình độ - Thạc sĩ; Chuyên ngành - Tại , Việt Nam
Từ Năm đến Năm 2002: Trình độ - Tiến sĩ; Chuyên ngành - Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I, Việt Nam

Quá trình giảng dạy và công tác
Từ 01-01-1981 đến nay: - Giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Nam-Đà Nẵng
Từ 01-01-1995 đến nay: - Giảng viên Khoa Toán–Tin, Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Các đề tài khoa học
[1] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Về lớp đồng chất của một số lớp p-nhóm Metabelian
Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Châu , Mã số:
[2] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Phân loại một số lớp nhóm kiểu (n, t) theo quan hệ đồng chất
Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Châu , Mã số:
[3] Cấp cơ sở (ĐHĐN): Một bất biến của lớp đồng chất những nhóm kiểu (n,t)
Chủ nhiệm: Nguyễn Ngọc Châu , Mã số:

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: Một bất biến của lớp đồng chất những nhóm kiểu (n,t)
An invariance of isoclinic class the groups type (n, t)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu Tạp chí: Thông báo khoa học, Trường ĐH Sư Phạm - ĐH Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 1995
[2] Bài báo: Độ rắn của các họ nhóm kiểu (4,3)
The hardness of group familys type (4, 3)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu Tạp chí: Thông báo khoa học, Trường CĐ Sư Phạm - Đà Nẵng Số: Trang: Năm: 1994
[3] Bài báo: Các nhóm nguồn G của lớp đồng chất I (n, n(n-1)/2) với E1(G) = pn(n-1)/2-1, p > 2
The stem groups G of isoclinic family

Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu Tạp chí: Tap chi Toán học, Hội Toán học Việt Nam Số: T?p XXII, 3&4 Trang: 33 - 40 Năm: 1994
[4] Bài báo: Về các p - nhóm luỹ linh lớp 2
On the nilpotent p-groups of class 2

Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu Tạp chí: Thông báo khoa học, Trường CĐ Sư Phạm - Đà Nẵng Số: S? 1 Trang: Năm: 1992
[5] Bài báo: Các nhóm G với G/Z(G) ) = Znp và [G,G] Zp,
The groups G with G/Z(G) = Z and [G,G] = Z

Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu Tạp chí: Thông báo khoa học, Trường ĐH Sư Phạm Ha Noi I Số: so 1 Trang: Năm: 1991
[6] Bài báo: Lớp đồng chất của các 2- nhóm G với G/Z(G) = Z42, Thông báo Khoa học
The isoclinic classes of the 2-groups G with G/Z(G) = Z

Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu Tạp chí: Thông báo khoa học, Trường ĐH Sư Phạm Hà Nội Số: So 2 Trang: Năm: 1991
[7] Bài báo: Về nhóm nguồn của họ I (n, n(n-1)/2)
On the stem groups of family I (n, n(n-1)/2)

Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu Tạp chí: Tap chi Toán học Số: T?p XVIII, S? 1 Trang: 28 - 32 Năm: 1990
[8] Bài báo: Về lớp đồng chất của các nhóm G với G/Z(G) = Zpn, và [G,G] = Zpn(n+1)/2 -1, n >2
On the isoclinic classes of the group

Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu Tạp chí: Thông báo khoa học, Trường ĐH Sư Phạm Ha Noi I Số: So D Trang: 21 - 27 Năm: 1988
[9] Bài báo: Về lớp đồng chất của các nhóm G với G/Z(G) = Znp
On the isoclinic class of Groups G such that G/Z(G) = Z

Tác giả: Nguyễn Ngọc Châu Tạp chí: Tap chí Toán học Số: T?p XVI, S? 2 Trang: Tạp chí Toán học Năm: 1988
[10] Bài báo: Về p-nhóm với nhóm con giao hoán tử là tuần hoàn
Tác giả: Nguyễn Viết Đức, Nguyễn Ngọc Châu Tạp chí: Tập san khoa học ĐHĐN Số: S? 5 Trang: Năm: 2020
Quốc tế