Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
profile
Họ và tên: Trần Nguyễn Quỳnh Anh
Ngày sinh: 1986
Giới tính: Nữ
Nơi sinh: Thừa thiên Huế
Quê quán: Thừa thiên Huế
Dân tộc: kinh
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Giảng viên
Học vị - Chức danh KH: Tiến sĩ (2016)
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ: Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
Điện thoại cơ quan:
E-mail: quynhanhtn20286@gmail.com
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
[1] Bài báo: HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC VÀ MỐI TƯƠNG QUAN VỚI CẤU TRÚC QUẦN XÃ TRÙNG BÁNH XE Ở HỒ PHÚ NINH, TỈNH QUẢNG NAM
THE STATUS OF WATER QUALITY AND CORRELATION WITH ROTIFERS COMMUNITY STRUCTURE IN PHU NINH LAKE, QUANG NAM PROVINCE

Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1, Cộng Sự 2 Tạp chí: Tạp chí Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP Đà Nẵng, Số: 30(04).2018 Trang: 20 Năm: 2018
[2] Bài báo: Đặc điểm nước thải sinh hoạt và cân bằng nước vào mùa khô ở đô thị Huế, Việt Nam
Sewer discharge characteristics and water balance in dry season in Hue, Vietnam

Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology Số: 54(2A) Trang: 265-272 Năm: 2016
[3] Bài báo: Nghiên cứu đặc điểm nguồn nước thải từ cống thải sinh hoạt tại Huế, Việt Nam
Characterization of combined sewer discharge in Hue city, Vietnam

Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh Tạp chí: Vietnam Journal of Science and Technology Số: 53(3A) Trang: 187-192 Năm: 2015
[4] Bài báo: TẢO LỤC PHÙ DU VÀ CHỈ SỐ DINH DƯỠNG CHLOROPHYCEAN Ở SÔNG HƯƠNG VÀ SÔNG BỒ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
PLANTONIC CHLOROPHYTES AND CHLOROPHYCEAN INDICE IN HUONG AND BO RIVERS, THUA THIEN HUE PROVINCE

Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh Tạp chí: Hue University Journal of Science Số: 3(91BA) Trang: Năm: 2014
[5] Bài báo: Hiện trạng cỏ thủy sinh ở khu bảo vệ thủy sản Cồn Chìm, phá Tam Giang – Cầu Hai
SUBMERGED AQUATIC GRASSES IN CON CHIM HABITAT PROTECTED AREA, TAM GIANG – CAU HAI LAGOON

Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh Tạp chí: Hue University Journal of Science Số: 73.4 Trang: 9-17 Năm: 2012
Quốc tế
[1] Bài báo: The effect of nutrients on the growth of microalgae Haematococcus lacustris (Girod-chantrans) Rostafinski 1875
The effect of nutrients on the growth of microalgae Haematococcus lacustris (Girod-chantrans) Rostafinski 1875

Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Đăng Mậu, Cộng Sự 2, Võ Châu Tuấn Tạp chí: International Journal of Current Research in Biosciences and Plant Biology Số: 6 Trang: 17-23 Năm: 2019
[2] Bài báo: Species diversity of rotifers (Rotifera: Eurotatoria) of Phu Ninh Lake with five new records from Vietnam
Species diversity of rotifers (Rotifera: Eurotatoria) of Phu Ninh Lake with five new records from Vietnam

Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh, Trịnh Đăng Mậu, Võ Văn Minh, Trần Ngọc Sơn, Cộng Sự 1 Tạp chí: International Journal Aquatic Biology Số: 7 Trang: 38-44 Năm: 2019
[3] Bài báo: Phân tích sơ bộ dòng photpho ở Kinh thành Huế
Preliminary analysis of phosphorus flow in Hue Citadel

Tác giả: Trần Nguyễn Quỳnh Anh Tạp chí: Water Science and Technology Số: 73.1 Trang: 69-77 Năm: 2016