Lý lịch khoa học cá nhân

Trở lạiIn
Thông tin chung
Họ và tên: Abeer Alsadoon
Ngày sinh: 2019
Giới tính: Nữ
Nơi sinh:
Quê quán:
Dân tộc:
Đơn vị công tác: Khác, -
Chức vụ:
Học vị - Chức danh KH: Phó giáo sư, Tiến sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu:
Chuyên ngành giảng dạy:
Trình độ ngoại ngữ:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại cơ quan:
E-mail:
Đường dẫn: http://scv.ued.udn.vn/~

Các bài báo, báo cáo khoa học
Trong nước
Quốc tế
[1] Bài báo: A Novel Approach for Early Prediction of Sudden Cardiac Death (SCD) using Hybrid Deep Learning
A Novel Approach for Early Prediction of Sudden Cardiac Death (SCD) using Hybrid Deep Learning

Tác giả: Abeer Alsadoon, Cộng Sự 1, P. W.C. Prasad, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Phạm Dương Thu Hằng Tạp chí: Multimedia Tools and Applications (SCIE, Q1) Số: Trang: Năm: 2020
[2] Bài báo: A Novel Solution of Using Deep Learning for Left Ventricle Detection: Enhanced Feature Extraction
A Novel Solution of Using Deep Learning for Left Ventricle Detection: Enhanced Feature Extraction

Tác giả: Cộng Sự 1, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 2, Nguyễn Trần Quốc Vinh, Phạm Dương Thu Hằng Tạp chí: Computer Methods and Programs in Biomedicine (SCIE, Q1) Số: Trang: Năm: 2020
[3] Bài báo: A solution for synchronous incremental maintenance of materialized views based on sql recursive query
A solution for synchronous incremental maintenance of materialized views based on sql recursive query

Tác giả: Nguyễn Trần Quốc Vinh, Đặng Thanh Hào, Phạm Dương Thu Hằng, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Nguyễn Việt Anh Tạp chí: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies (Scopus, Q3) Số: 5/2 (101) Trang: 6-17 Năm: 2019
[4] Bài báo: Systems Analysis of Acoustic Underwater Sensor Networks: A Taxonomy
Systems Analysis of Acoustic Underwater Sensor Networks: A Taxonomy

Tác giả: Cộng Sự 1, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 4, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Số: 11th Trang: 260-268 Năm: 2019
[5] Bài báo: Wearable Devices for Monitoring Dementia Sufferers: A Review and Framework for Discussion
Wearable Devices for Monitoring Dementia Sufferers: A Review and Framework for Discussion

Tác giả: Cộng Sự 1, Cộng Sự 2, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 3, Cộng Sự 4, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE) Số: 11th Trang: 300-306 Năm: 2019
[6] Bài báo: A novel modified undersampling (MUS) technique for software defect prediction
A novel modified undersampling (MUS) technique for software defect prediction

Tác giả: Cộng Sự 1, Abeer Alsadoon, P. W.C. Prasad, Cộng Sự 4, Cộng Sự 5, Nguyễn Trần Quốc Vinh Tạp chí: Computational Intelligence (SCIe, Q2) Số: Vol 35 - 2019 Trang: 1-18 Năm: 2019